Історія України: від найдавніших часів до сьогодення
Калініченко В.В., Воронянський О. В., Калініченко В.В.

Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Навчальний посібник. - Харків: Оберіг, 2016. - 440 c.

Посібник складено відповідно до програми з історії України для студентів вищих навчальних закладів. У цьому виданні зібрані теоретичні та практичні матеріали, які охоплюють весь обов’язковий обсяг навчального курсу з історії України з найдавніших часів до сьогодення. Видання спрямоване на полегшення підготовки до навчання в рамках кредитно- модульної системи.

Вступ 
§ 1. Стародавня історія України 
Періодизація стародавньої історії України 
Освоєння людьми території сучасної України: стоянки, соціальна організація 
Неолітична революція 
Енеоліт 
Бронзовий вік 
Ранній залізний вік 
Виникнення землеробства, скотарства і ремесел 
Зародження перших релігійних уявлень і мистецтва 
Поняття суспільних відносин і особливості їх організації 
Еволюція соціальної організації 
Поняття археологічної культури 
Трипільська культура 
Кіммерійці 
Скіфи 
Сармати 
Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї: виникнення, населення, політичний устрій 
Походження і розселення слов’ян 
Анти 
Початок великого переселення народів. Давньогерманські племена на території сучасної України. Гуни. Авари 
§ 2. Київська Русь 
Виникнення перших державних утворень у Середньому Подніпров’ї. Союзи племен 
Заснування і розвиток Києва 
Виникнення Київської держави 
Князі Аскольд і Дір 
Держава за часів Олега (882—912 рр.) 
Князь Ігор 
Княгиня Ольга і її реформи (945—964 рр.) 
Правління князя Святослава 
Київська Русь за Володимира Великого (980—1015 рр.) 
Запровадження християнства і його значення 
Піднесення Київської держави за Ярослава Мудрого 
Держава за Ярославичів 
Володимир Мономах 
Період феодальної роздробленості Русі (XI—XIII ст.) 
Боротьба проти монгольських завойовників 
§ 3. Галицько-Волинська держава 
Виникнення Галицько-Волинського князівства, його соціально-економічний і політичний розвиток 
Роман Мстиславович 
Данило Галицький 
Війни з Угорщиною і Польщею 
Монголо-татарська навала. Відносини з Золотою Ордою 
Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича. Занепад князівства 
Культурні досягнення 
§ 4. Українські землі в XIV—XV ст. 
Входження Волині, Чернігово-Сіверщини, Поділля, Київщини і Переяславщини до складу Литовської держави 
Характер Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського в XIV ст. 
Остаточне встановлення польської влади в Галичині і ліквідація галицької автономії в складі Польщі 
Кревська унія 1385 р. 
Політичний стан українських земель після Кревської унії 
Соціальний устрій 
Магдебурзьке право 
Господарське життя в Україні в ХІV—ХV ст. 
Початок процесу закріпачення 
Національні і соціальні рухи 
§ 5. Українські землі у складі Речі Посполитої 
Люблінський сейм 1569 р. 
Суспільно-політичні зміни на українських землях після Люблінської унії 
Становище української православної церкви 
Братства 
Церковні собори в Бересті в 1569 р. 
Становлення уніатської церкви 
Петро Могила 
§ 6. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ 
Українська колонізація Подніпров’я та Запорожжя 
Джерела і причини виникнення українського козацтва 
Поява перших Січей 
Перші гетьмани 
Дмитро Вишневецький 
Територія Запорожжя, чисельність, заняття, побут та звичаї його населення 
Військово-політична організація Запорозької Січі 
Козацька символіка 
Козацтво як явище світової історії 
Виникнення реєстрового козацтва 
Боротьба козаків з нападами ординців 
Морські походи козаків 
Петро Сагайдачний 
Участь українського козацтва в Хотинській війні 
§ 7. Козацько-селянський рух в Україні наприкінці ХVІ - 20-30-х рр. XVII ст. 
Соціально-економічний і політичний стан України наприкінці XVI - в 20-30-х рр. XVII ст. 
Повстання під керівництвом К. Косинського 
Повстання під керівництвом С. Наливайка (1594-1596 рр.) 
Повстання 1625 р. під керівництвом М. Жмайла 
Повстання під керівництвом Тараса Федоровича (Трясила) 
Іван Сулима. Зруйнування Кодака 
Козацьке повстання 1637-1639 рр. 
Значення козацько-селянських повстань у розгортанні національно-визвольної боротьби українського народу 
§ 8. Культура України в XVI — першій половині XVII ст. 
§ 9. Національно-визвольна війна українського народу під керівництвом Б. Хмельницького 
Причини, характер і рушійні сили Національно-визвольної війни 
Зіновій-Богдан Хмельницький 
Початок війни 
Перші перемоги на Жовтих Водах і під Корсунем 
Розгром польсько-шляхетських військ під Пилявцями 
Похід Б. Хмельницького в Галичину 
Виникнення Української козацької держави — Гетьманщини, її політико-адміністративний устрій 
Зовнішня політика Б. Хмельницького 
Українсько-московська міждержавна угода і Березневі статті 
Воєнні дії проти Польщі в 1654—1655 рр. 
Віленське перемир’я 
Смерть Б. Хмельницького 
Історичне значення Національно-визвольної війни українського народу 
§ 10. Українські землі в другій половині XVII ст. 
Становище в Україні після смерті Б. Хмельницького 
Іван Виговський — гетьман України (1657—1659 рр.) і основні напрямки його державної політики 
Гадяцький договір 1658 р. 
Гетьманство Ю. Хмельницького 
Переяславські статті 1659 р. 
Павло Тетеря 
Іван Брюховецький 
Московські статті 1665 р. 
Андрусівський мир 1667 р. 
Внутрішня і зовнішня політика гетьмана Петра Дорошенка на Правобережжі (1665—1676 рр.) 
«Велика Руїна» 
Ліквідація самостійності Української православної церкви 
Гетьманство Д. Многогрішного та І. Самойловича 
«Вічний мир» 1686 р. 
Виникнення слобідських полків 
Політичний устрій Гетьманщини і Слобідської України в другій половині XVII ст. 
Господарське життя Гетьманщини і Слобідської України в другій половині XVII ст. 
§ 11. Українські землі наприкінці ХVІІ ст. — в першій половині XVIII ст. 
Українська держава за гетьманства Мазепи 
Коломацькі статті 
Відродження козацького укладу на Правобережній Україні 
Національно-визвольне повстання 1702—1704 рр. 
Участь українських полків у воєнних діях на землях Московії (Росії), Прибалтики і Речі Посполитої 
Похід Карла XII в Україну і перехід І. Мазепи на його бік 
Укладення українсько-шведського союзу 
Полтавська битва 
Розробка і прийняття «Пактів і Конституції прав та вольностей Війська Запорозького» 
Політика Російської імперії щодо України 
Зміцнення української державності за гетьманства Данила Апостола (1727—1734 рр.) 
«Рішительні пункти» 1728 р. 
§ 12. Українські землі в середині і наприкінці XVIII ст 
Тимчасове відновлення гетьманського правління 
Кирило Григорович Розумовський 
Політика царського уряду щодо Запорожжя 
Зруйнування Запорозької Січі 
Задунайська Січ 
Військо вірних козаків (Чорноморське козацьке військо) 
Переселення козаків на Кубань 
Гайдамацький рух, його характер і рушійні сили 
Гайдамацьке повстання 1750 р. 
Коліївщина, її соціальний і політичний ґрунт 
Правобережжя і західноукраїнські землі 
§ 13. Українські землі у складі Російської и Австрійської імперій у кінці ХУІІ — в першій половині XVIII ст. 
Адміністративно-територіальний устрій і регіональним поділ українських земель у складі іноземних держав 
Кількість населення і його етнічний склад 
Виникнення Азовського козацького війська 
Занепад кріпосницьких і зародження капіталістичних відносин в Україні 
Початок промислового перевороту в Україні 
Місце України в торгівлі Російської імперії 
Антикріпосницька боротьба в Україні. Найбільші виступи козаків, селян і військових поселенців 
Діяльність декабристів в Україні 
Кирило-Мефодіївське братство 
Реформи Марії-Терезії та Иосифа II 
«Руська трійця» 
Головна Руська рада 
Скасування кріпосного права в Галичині 
Українці в першому парламенті Австро-Угорщини 
§ 14. Українська культура в першій половині XIX ст. 
Особливості розвитку культури 
Освіта і наука 
Розвиток культури на західноукраїнських землях 
§ 15. Скасування кріпосного права на українських землях, які входили до складу Російської імперії . Реформи адміністративно-політичного управління в 60— 70-х роках XIX ст. 
Законодавче скасування кріпосного права 
Особливості реформи в Україні 
Наслідки реформи в Україні 
Реформи адміністративно-політичного управління 
§ 16. Економічний розвиток українських земель у другій половині XIX ст. 
Економічна політика російського царату в Наддніпрянській Україні 
Особливості й перебіг промислового перевороту 
Провідні галузі промисловості 
Міста 
Торгівля. Розширення внутрішнього ринку 
Розвиток товарного виробництва в сільському господарстві 
Товарне землеробство. Спеціалізація сільськогосподарського виробництва 
«Цукрова революція» 
Розшарування селянства 
Становлення української нації 
Особливості економічного життя Галичини, Буковини і Закарпаття 
Переселенські рухи українців 
§ 17. Суспільно-політичне життя в Україні в другій половині XIX ст. Піднесення національно-визвольного руху 
«Хлопоманство» 
Виникнення «Громад» 
Валуєвський циркуляр 
Емський указ 1876 р. 
Народницький рух в Україні 
«Ходіння в народ» 1874 р. 
«Чигиринська змова» 
Літературне товариство ім. Т. Шевченка 
Михайло Драгоманов 
«Братство Тарасівців» 
Народовці і москвофіли 
Радикальний рух у Галичині 
Виникнення українських політичних партій 
§18. Українська культура в другій половині XIX ст. 
§ 19. Україна на початку ХХ ст. 
Нові явища в соціально-економічному розвитку 
Економічна криза 1900—1903 рр. 
Утворення українських національних партій: РУП, «Спілка», УДП, УРП 
Загальноросіиські політичні парти в Україні 
Кооперативний рух в Україні 
Україна в роки революції 1905—1907 рр. 
Боротьба в Державній думі за автономію України и українізацію освіти 
Земельна реформа П. Столипіна (1906—1911 рр.) і її вплив на Україну 
§ 20. Українська культура і духовне життя народу на початку XX ст. 
Українські землі напередодні війни 
Плани Антанти і Троїстого Союзу відносно України 
Хід військових дій на території України 
Господарська розруха 
Боротьба за автономію і самостійність України на фронті й у тилу 
Українські січові стрільці 
Союз визволення України, його політична платформа і практична діяльність 
§ 22. Революція 1917 р. в Україні. Початок революції 
Україна напередодні 1917 р. 
Початок революції в Росії 
Початок революції в Україні 
Виникнення Української Центральної Ради, її керівництво, партійний склад і політична програма 
Михайло Сергійович Грушевський 
Початок українізації армії 
Український Національний Конгрес 
Всеукраїнський військовий з’їзд 
I Універсал Центральної Ради 
Утворення Генерального Секретаріату 
II Універсал Центральної Ради 
Збройний виступ самостійників і їхня поразка 
§ 23. Проголошення УНР. Війна УНР з радянською Росією 
Прихід до влади більшовиків і вплив цієї події на Україну 
Повалення влади Тимчасового уряду в Україні і загострення боротьби за владу між Центральною Радою і більшовиками 
ІІІ. Універсал і проголошення Української Народної Республіки (УНР) 
I Всеукраїнський з’їзд рад у Києві 
Ультиматум російського Раднаркому 
Початок боротьби між більшовиками і Центральною Радою 
Бій під Крутами 
Мирний договір УНР у Брест-Литовську 
IV. Універсал Центральної Ради і проголошення незалежності УНР 
Вступ німецько-австрійських військ в Україну 
Прийняття Конституції УНР 
Досягнення і невдачі УНР у внутрішній і зовнішній політиці 
§ 24. Українська держава 
Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. 
Внутрішня і зовнішня політика Української держави 
Утворення Українського національного союзу 
Селянські повстання влітку 1918 р. 
Анулювання РСФРР Брестського договору і наслідки цієї акції для України 
§ 25. Директорія УНР 
Створення Директорії 
Відновлення УНР 
Політичний курс Директорії 
Війна більшовиків проти Директорії УНР 
Розклад армії УНР 
Поразка Директорії 
§ 26. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) 
Проголошення ЗУНР 
Організація держави на західноукраїнських землях 
Злука (державне об’єднання) УНР і ЗУНР 
Соціально-економічні перетворення в ЗУНР 
Польсько-український конфлікт 
Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами 
§ 27. Україна в 1919 р. 
Формування більшовицького режиму в Україні і його політика 
Аграрна реформа 
Селянські виступи 
Наступ білогвардійців в Україні 
Контрнаступ об’єднаних українських армій 
Поразка армії УНР 
Денікінський режим та його поразка 
§ 28. Україна в 1920 р. 
Відновлення більшовицького режиму 
Формальне визнання радянською Росією незалежності УСРР 
Відновлення політики «воєнного комунізму» 
Напрямки комуністичного руху в Україні: (КП(б)У, УКП(б), УКП) 
Варшавська угода між УНР і Польщею 
Наступ польсько-українських військ. Польський окупаційний режим 
Розгром більшовиками військ Врангеля і махновського руху 
§ 29. Культурне і духовне життя в Україні в 1917— 1920 рр. 
Умови розвитку культури в 1917—1920 рр. 
§ 30. Українська Соціалістична Радянська республіка в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.). 
Внутрішнє становище 
Міжнародне становище 
Політична криза на початку 1921 р. 
Державний статус УСРР у 1921—1922 рр. 
Статус УСРР у складі Радянського Союзу і ставлення політичних сил до членства України в СРСР 
НЕП і особливості його здійснення в Україні 
Причини і масштаби голоду 1921—1923 рр. в Україні 
«Українізація» (коренізація) 
Ліквідація неписьменності населення 
§ 31. Сталінська індустріалізація України 
Перехід до форсованої індустріалізації 
Результати перших п’ятирічок 
Промисловість України напередодні Другої світової війни 
§ 32. Суцільна колективізація в Україні 
Кооперування і колективізація 
Хлібозаготівельна криза 1927—1928 рр. 
Перехід до прискореної колективізації 
Поширення колгоспів 
«Ліквідація куркульства як класу» 
Голодомор 1932—1933 рр. 
§ 33. Суспільно-політичне, духовне і культурне життя 
Конституція УРСР 1937 р. 
Масові репресії і їхні жертви 
Становище в сфері освіти 
§ 34. Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр. 
Українські землі в складі Польщі 
Характер промисловості 
Аграрні відносини і характер аграрних реформ 
«Пацифікація» 
Політичні парти в Східній Галичині 
ОУН: створення та діячі 
Політика румунського уряду відносно українців 
Закарпаття в складі Чехо-Словаччини 
Надання автономії Карпатській Україні і проголошення її незалежною державою 
§ 35. Україна під час Другої світової війни (1939—1945 рр.) . Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі 
Початок Другої світової війни 
Вступ Червоної армії на територію Західної України і возз’єднання останньої з Українською РСР 
Входження Північної Буковини і Бессарабії до СРСР 
Радянізація західних областей України 
§ 36. Україна в 1941—1945 рр. 
Напад Німеччини на СРСР 
Режим воєнного стану 
Евакуація на Схід 
Бойові дії влітку і восени 1941 р. 
Оборона Києва, Одеси і Севастополя 
Причини невдач Червоної армії 
Бойові дії взимку — навесні 1942 р. 
Окупаційний режим 
Розчленовування України 
Визволення Києва 
Наступальні операції на Правобережжі й у Криму 
Радянське підпілля і партизанський рух 
ОУН та УПА у період війни 
Вирішальний внесок Радянського Союзу в розгром Німеччини і її союзників 
Початок відбудови промисловості, транспорту і сільського господарства 
§ 37. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — середині 50-х рр. 
Особливості відбудови промисловості 
Радянізація західних областей України в 40—50-х роках 
Боротьба ОУН-УПА проти радянської влади 
Операція «Вісла» (квітень-серпень 1947 р.) 
§ 38. Україна в 1965—1985 рр. 
«Косигінська» реформа і її результати 
СРСР у період «застою» 
Освіта та культура 
§ 39. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України 
Спроби оздоровлення громадсько-політичного життя в період проголошеної М. Горбачовим «перебудови» 
Чорнобильська катастрофа 
Спроба державного перевороту в Москві й Україна 
Декларація про державний суверенітет України 
Вибори Президента України 1 грудня 1991 р. 
Припинення існування СРСР 
§40. Україна в умовах незалежності 
Розгортання процесів державного будівництва 
Становлення владних структур 
Труднощі формування національної економіки і прорахунки в її реформуванні 
Вибори 1994 р. до Верховної Ради України 
Вибори Президента України 1994 р. 
Результати виборів до Верховної Ради України в 1998 р. 
Результати виборів Президента України в 1999 р. 
Вибори до Верховної Ради України 2002 р. 
Вибори Президента України 2004—2005 рр. 
Політична реформа 2004 р. 
Положення в Україні в 2005-2006 р. 
Універсал національної єдності 
Політична криза 2007 р. 
Вибори Президента України 2010 р. 
Становище в сфері культури 
Проблема міжконфесійних відносин 
Проблеми зовнішньої політики 
Військова доктрина України 
Підсумки соціального та економічного розвитку України в період незалежності