Кримінологія
Михайлов О.Є.

Кримінологія

Навчальний посібник. - К. : Знання, 2012. - 565 c.

У посібнику на основі сучасних підходів до визначення структури і змісту кримінології розглядаються система, мето­дологія та історія кримінології, завдання та перспективи її роз­витку. Автори аналізують злочинність, особистісні риси злочинців, причини та умови злочинів як у загальному плані, так і відповідно до конкретних видів злочинів та їх особливостей. Значну увагу приділено проблемі попередження злочинності. При підготовці посібника враховані результати сучасних дослі­джень злочинності як в Україні, так і в інших країнах, а також досвід боротьби з цим негативним суспільним явищем в умовах українського суспільства останнього десятиліття. У кінці кни­ги наведено словник кримінологічних термінів.

Для студентів та аспірантів юридичних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також працівникам правоохоронних органів.

Передмова11 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 17 
Розділ 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ЗАВДАННЯ ТА СИСТЕМА КРИМІНОЛОГІЇ18 
1.1. Поняття та предмет кримінології18 
1.2. Місце кримінології серед інших наук21 
1.3. Методика і методологія кримінології23 
1.4. Система кримінології26 
Розділ 2. ІСТОРІЯ КРИМІНОЛОГІЇ27 
2.1. Зародження і розвиток кримінологічної думки27 
2.2. Класична школа XVIII ст.33 
2.3. Неокласична школа кримінології38 
2.4. Позитивістська школа кінця XIX ст.42 
2.5. Сучасна школа кримінології (із середини XX ст.)43 
2.6. Біологічні і біосоціальні концепції причин злочинності43 
2.7. Соціологічні концепції злочинної поведінки50 
2.8. Виникнення і розвиток вітчизняної кримінології66 
Розділ 3. ЗЛОЧИННІСТЬ ТА її ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ71 
3.1. Поняття злочинності 71 
3.2. Кількісні та якісні показники злочинності76 
3.3. Латентна злочинність89 
3.4. Злочинність та судимість92 
3.5. Стан і основні тенденції злочинності в Україні та за кордоном93 
Розділ 4. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ98 
4.1. Поняття особи злочинця98 
4.2. Соціальне і біологічне в особі злочинця101 
4.3. Кримінологічна характеристика особи злочинця103 
4.4. Класифікація злочинців105 
Розділ 5. МЕХАНІЗМ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ107 
5.1. Поняття механізму злочинної поведінки107 
5.2. Мотивація злочину110 
5.3. Роль конкретної ситуації в механізмі злочинів115 
5.4. Планування злочину119 
5.5. Вчинення злочину122 
Розділ 6. ПРИЧИНИ І УМОВИ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗЛОЧИНІВ125 
6.1. Поняття причин і умов злочинності та злочинів125 
6.2. Класифікація причин і умов злочинності129 
6.3. Соціальні суперечності як джерело причин і умов злочинності132 
6.4. Причини й умови злочинності в Україні142 
Розділ 7. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ143 
7.1. Поняття віктимології та її розвиток143 
7.2. Поняття жертви злочину і теоретичних основ віктимології146 
7.3. Класифікація жертв злочинів149 
7.4. Запобігання віктимізації151 
7.5. Шкода, яка заподіюється жертві, та проблеми її ресоціалізації152 
Розділ 8. ПРОБЛЕМИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ160 
8.1. Виникнення і поняття суїцидології160 
8.2. Соціологія самогубств164 
8.3. Причини й умови, що сприяють суїциду167 
8.4. Попередження суїцидальної поведінки169 
Розділ 9. МЕТОДИКА КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ172 
9.1. Методика кримінологічних досліджень: поняття, зміст, завдання та функції172 
9.2. Класифікація кримінологічних досліджень173 
9.3. Об’єкти та суб’єкти кримінологічних досліджень174 
9.4. Джерела кримінологічної інформації175 
9.5. Методи кримінологічного дослідження178 
9.6. Організація кримінологічних досліджень183 
Розділ 10. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ192 
10.1. Поняття та мета кримінологічного прогнозування192 
10.2. Види прогнозів і методи кримінологічного прогнозування195 
Розділ 11. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ203 
11.1. Поняття і завдання кримінологічного планування203 
11.2. Види кримінологічного планування205 
Розділ 12. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ207 
12.1. Поняття попередження злочинності207 
12.2. Суб’єкти і об’єкти попереджувальної діяльності212 
12.3. Правове регулювання попереджувальної діяльності органів внутрішніх справ216 
12.4. Класифікація заходів профілактики220 
12.5. Основні напрями, форми і методи попереджувальної діяльності органів внутрішніх справ224 
12.6. Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими суб’єктами профілактики226 
12.7. Облік і оцінка результатів діяльності органів внутрішніх справ з попередження злочинів та інших правопорушень227 
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 229 
Розділ 13. ПОЛІТИЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ230 
13.1. Поняття політичної злочинності та її види230 
13.2. Соціологія політичної злочинності в СРСР та її ідейні витоки237 
13.3. Особа політичного злочинця244 
13.4. Характеристика найбільш небезпечних політичних злочинів246 
13.5. Причини політичної злочинності та її попередження254 
Розділ 14. АГРЕСИВНА ЗЛОЧИННІСТЬ259 
14.1. Поняття і види агресивної злочинної поведінки259 
14.2. Насильницька некорислива злочинність266 
14.3. Насильницька корислива злочинність277 
14.4. Вандалізм284 
14.5. Попередження агресивних злочинів299 
Розділ 15. ТЕРОРИЗМ308 
15.1. Поняття та сутність тероризму308 
15.2. Види тероризму315 
15.3. Природа тероризму: чинники виникнення і розвитку тероризму320 
15.4. Шляхи протидії тероризму339 
15.5. Заходи, які вживає Україна щодо боротьби з тероризмом на міжнародному рівні348 
Розділ 16. КОРИСЛИВА ЗЛОЧИННІСТЬ350 
16.1. Поняття корисливої злочинності350 
16.2. Класифікація корисливих злочинів356 
16.3. Характеристика найпоширеніших корисливих злочинів357 
16.4. Характеристика особи, яка вчинила корисливий злочин379 
16.5. Причини й умови корисливої злочинності384 
16.6. Система заходів боротьби з корисливою злочинністю390 
Розділ 17. ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ395 
17.1. Поняття і загальна характеристика організованої злочинності395 
17.2. Структурно-функціональні характеристики організованих злочинних формувань412 
17.3. Кримінологічна характеристика особи учасника організованої злочинності415 
17.4. Причини й умови організованої злочинності416 
17.5. Основні напрями попередження організованої злочинності418 
Розділ 18. ПРОФЕСІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ421 
18.1. Поняття і види професійної злочинності421 
18.2. Кримінологічна характеристика професійної злочинності й осіб, які її вчиняють424 
18.3. Причини та умови професійної злочинності434 
18.4. Попередження професійної злочинності441 
Розділ 19. РЕЦИДИВНА ЗЛОЧИННІСТЬ445 
19.1. Поняття рецидивної злочинності і рецидиву злочинів. Види рецидиву445 
19.2. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності449 
19.3. Особа рецидивіста453 
19.4. Причини й умови рецидивних злочинів459 
19.5. Попередження рецидивних злочинів462 
Розділ 20. ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ469 
20.1. Поняття і загальна характеристика злочинності неповнолітніх469 
20.2. Особа неповнолітнього злочинця472 
20.3. Причини й умови, які сприяють злочинності неповнолітніх475 
20.4. Попередження злочинів неповнолітніх477 
Розділ 21. ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ485 
21.1. Стан, динаміка і структура злочинності жінок485 
21.2. Причини злочинності жінок490 
21.3. Попередження жіночої злочинності496 
Розділ 22. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ501 
22.1. Поняття і загальна характеристика пияцтва і алкоголізму501 
22.2. Причини й умови, що сприяють пияцтву і алкоголізму506 
22.3. Основні напрями діяльності органів внутрішніх справ з попередження пияцтва й алкоголізму507 
22.4. Поняття і загальна характеристика наркоманії507 
22.5. Причини і умови, які сприяють наркоманії510 
22.6. Основні напрями діяльності органів внутрішніх справ з попередження наркоманії511 
22.7. Поняття і загальна характеристика проституції513 
22.8. Причини й умови, які сприяють проституції513 
22.9. Основні напрями попередження проституції514 
22.10. Поняття і загальна характеристика синдрому набутого імунодефіциту (СНІДу)515 
22.11. Причини й умови, які сприяють поширенню СНІДу 515 
22.12. Основні напрями діяльності органів внутрішніх справ з попередження поширення СНІДу516 
Словник кримінологічних термінів517