Кримінологія

9.4. Джерела кримінологічної інформації

Вірогідність наукового дослідження в кримінології може виявитися тільки на основі збирання, оброблення, аналізу й інтерпретації різноманітної інформації про злочинність, кримінальний контингент, криміногенні й антикриміногенні фактори, результати роботи державних органів і громадських організацій з попередження цих протиправних явищ.

Під криміногенною інформацією розуміється сукупність відомостей про злочинність, її причини та сприятливі їй умови, особи злочинця, шляхи і засоби попередження правопорушень, діяльність правоохоронних органів й інших суб’єктів попереджувальної діяльності.

Як і будь-яка інформація, що використовується для прийняття управлінського рішення, криміногенна інформація має відповідати таким вимогам: повнота, точність, вірогідність, корисність, оптимальність, порівнянність, своєчасність і доступність.

Повнота інформації означає, що досліджуване явище охарактеризоване з усіх боків у визначених просторово-тимчасових межах.

Точність характеризує ступінь деталізації інформації, адекватне відображення її оригіналу. Підвищення ступеня точності та повноти інформації потребує відповідного збільшення її кількості і різноманітності, що пов’язано з великими економічними витратами.

Вірогідність інформації полягає в об’єктивно-правильному відображенні явищ навколишнього середовища. Якість зведень про злочинність знижується в результаті дії як суб’єктивних (упередженість, несумлінність і т. ін.), так і об’єктивних (латентність злочинності, нерозробленість деяких положень наукою та ін.) причин.

Інформація про злочинність має бути корисною, тобто максимально сприяти вирішенню кримінологічних проблем. У дослідження необхідно включати показники, потрібні для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань.

Оптимальність інформації означає, що в ній міститься стільки відомостей, скільки дає можливість одержати правильне уявлення про стан злочинності та пов’язаних з нею явищ, чітко розібратися в суті проблеми і прийняти раціональне рішення.

Порівнянність інформації є збиранням однотипних відомостей за єдиною програмою, що дає можливість класифікувати та порівнювати їх, робити обґрунтовані висновки.

Своєчасність чи оперативність полягає у швидкому одержанні, обробленні та використанні відомостей саме в той період, коли виникає проблемна ситуація. Це можливо з використанням комп’ютерної техніки і математичних методів у кримінологічних дослідженнях.

Щоб кримінологічна інформація була доступною, дані мають бути зрозумілими, а формулювання — чіткими для виключення можливості різного її тлумачення.

Кримінологічну інформацію прийнято класифікувати за правовим значенням і характером змісту. За правовим значенням вона поділяється на офіційну й неофіційну.

Офіційною є інформація, яка виходить із державних органів, громадських організацій і оформлена за встановленими правилами. Вона в свою чергу поділяється на нормативно-правову (закони, кодекси, постанови, накази, вказівки, розпорядження); звітну (офіційна державна звітність, цільові періодичні та разові звіти нижчестоящих правоохоронних органів вищестоящим); процесуальну (кримінальні справи, відмовні матеріали, адміністративно-правові провадження, обліково-наглядові справи на раніше суджених осіб, узятих під адміністративний нагляд); оперативно-службову (справи оперативних перевірок, документація з оперативно-розшукової роботи МВС); довідкову (картотеки, книги обліку подій); методичну (огляди, методичні рекомендації); організаційно-службову (перспективні та поточні плани, типові плани проведення операцій, схеми розміщення сил і засобів) та ін.

Неофіційна інформація — відомості, що виходять від окремих осіб і містять особисті думки з кримінологічно значимих питань. За змістом кримінологічна інформація поділяється на статистичну, оперативну і додаткову.

Статистична інформація представлена матеріалами офіційної державної статистики про стан злочинності, охорону громадського порядку і результати роботи правоохоронних органів. У встановлений строк і за єдиною формою вона передається у вищі органи.

До оперативної інформації належать дані про поточний стан оперативної обстановки і заходів щодо її оздоровлення (щодобові оперативні відомості про вчинені злочини й інші правопорушення).

Додаткова кримінологічна інформація — це відомості про соціально-економічну характеристику об’єкта кримінологічного вивчення (регіону, галузі народного господарства), що впливають на злочинність.

У зв’язку із запропонованою класифікацією джерелами кримінологічної інформації можуть бути:

  • офіційна статистична звітність МВС, інших правоохоронних органів про стан боротьби зі злочинністю (форма № 1 — звіт про зареєстровані злочини, форма № 2 — звіт про осіб, що вчинили злочин, і т. ін.);
  • кримінальні справи, “відмовні” матеріали, адміністративні провадження;
  • криміналістичні й інші обліки МВС;
  • різні службові документи правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю і забезпечення громадського порядку (аналітичні довідки, акти інспекторських перевірок, переписка з підприємствами, організаціями, установами з питань про правопорушення, вчинені членами трудових колективів);
  • матеріали спеціально проведених кримінологічних і соціологічних досліджень із проблем зміцнення правопорядку та боротьби зі злочинами;
  • документи з питань законності та її зміцнення;
  • відомості з питань охорони правопорядку, які публікуються в ЗМІ, передані по радіо і телебаченню;
  • законодавчі та інші нормативно-правові акти;
  • плани соціально-економічного розвитку різних регіонів і галузей народного господарства та ін.