Кримінологія

9.1. Методика кримінологічних досліджень: поняття, зміст, завдання та функції

Наукове дослідження в кримінології — це процес одержання нових знань про злочинність, її причини і сприятливі умови, особи злочинця з метою розроблення і реалізації заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи з попередження злочинних проявів.

Характерна риса кримінологічних досліджень в органічному взаємозв’язку теорії та практики боротьби зі злочинністю. Ця концептуальна кримінологічна установка реалізується методичним інструментарієм.

Під методикою кримінологічних досліджень розуміється сукупність конкретних прийомів, способів, засобів збирання, оброблення й аналізу інформації про злочинність, її причини й умови, особи злочинця, а також методів боротьби з нею.

У конкретному кримінологічному дослідженні використовується комплекс різних методів, що дає змогу вирішити складні та неординарні завдання. Як правило, об’єкти кримінологічного дослідження — явища багатоаспектного комплексного міждисциплінарного підходу. Кримінолог, вивчаючи злочинність, використовує методи соціології, статистики, психології, прикладної мі тематики й інших наук.

Основним завданням кримінологічного дослідження є одержання репрезентативного (представницького) за обсягом, глибокого за інформаційним змістом матеріалу, базованого не на простій фіксації кримінологічно значимих ознак, а на виявленні глибинних, системоутворювальних зв’язків між ними.

Для виконання поставленого завдання кримінологічне дослідження має відповідати загальним принципам наукового пізнання (апробовані методики, надійний інструментарій, історизм, порівняння, комплексність і т. ін.); містити емпіричний (заснований на досвіді) аналіз об’єктів дослідження; бути зорієнтованим на одержання нових знань про явища злочинності і заходи боротьби з нею.

Наукове дослідження в кримінології виконує чотири основні функції: описову, пояснювальну, передбачувальну (прогностичну) і регулятивну.

Описова функція полягає в повній та об’єктивній фіксації характеристик об’єктів дослідження та наявних між ними зв’язків і відносин.

Пояснювальна функція полягає у теоретичному аналізі причинно-наслідкових зв’язків, виявленні закономірностей виникнення, розвитку і функціонування досліджуваних явищ злочинності.

Прогностична функція — наукове пророкування розвитку явищ злочинності в майбутньому, визначення тенденцій та закономірностей її розвитку на перспективу.

Регулятивна функція полягає у розробленні та реалізації рекомендацій і пропозицій з удосконалення практики боротьби зі злочинністю на основі конкретного емпіричного матеріалу, отриманого під час кримінологічного дослідження.