Кримінологія

5.4. Планування злочину

Іншою ланкою навмисного злочину є планування злочинної діяльності. Тут кристалізується, оформлюється задум суб’єкта і злочин з абстрактного наміру втілюється у реальність. Але його ще не пізно зупинити.

Планування злочину, як і будь-якого іншого вчинку, відбувається за загальними закономірностями планування операцій. Потрібно знати обстановку, в якій особа планує діяти. Слід чітко визначити мету дій та їх об’єкт, застосовувані способи і засоби її досягнення, час і місце дії, витрати (ресурси), шляхи реалізації досягнутих результатів. При цьому суб’єкт має врахувати власні можливості, спрогнозувати очікувані труднощі та ймовірні наслідки своїх дій, тобто по суті створити модель майбутньої поведінки.

Це — умови будь-якого планування. Але під час планування злочину з’являються додаткові вимоги: а) злочин — незаконний акт, а тому відбувається зазвичай таємно; б) здійснюється за можливості швидкоплинно і так, щоб не залишилось його слідів; в) злочин може викликати опір потерпілого й активність правоохоронних органів; г) після його вчинення суб’єкт зазвичай переховується сам і тримає в таємниці своє злочинне діяння. Всі ці особливості під час вчинення злочину також беруться до увагу злочинцем, якщо планування провадиться ним досить продумано. На думку фахівців, досить ретельно планується приблизно половина всіх кримінальних справ, причому частіше плануються корисливі, а не насильницькі злочини. В інших випадках планів немає або вони вкрай примітивні.

Зрозуміло, що не може бути спланованих необережних злочинів, а також злочинних діянь, вчинених у стані афекту.

Кримінологи, які вивчають процес планування злочинів і прийняття рішень злочинцями, виокремили кілька оптимальних критеріїв плану, до яких на практиці прагнуть такі суб’єкти. Так, під час планування вбивств головним є ефективність обраного способу дій (цим керувалися 45,5 % злочинців), прискорення досягнення мети (40 %), успішність виконання задуманого (36,3 %), власна безпека (18,1 % ). Запасні варіанти плану розробляли 31 % убивць.

Планування як ланка механізму злочинної поведінки наповнюється різним змістом залежно від виду злочину, особи злочинця та ситуації. Але у загальному вигляді воно включає три елементи: вибір мети, вибір об’єкта зазіхання і визначення коштів для досягнення мети.

Мета — одна з найважливіших характеристик людського вчинку. “Якщо придивитись уважніше, — писав німецький психолог А. Адлер, — то виявиться така закономірність, що пронизує вияв будь-якої очікуваної події: ми не здатні думати, почувати, бажати, діяти, не маючи перед собою мети”. Це повного мірою стосується і злочинної поведінки.

Під поняттям “мета вчинення злочину” зазвичай розуміється результат, до якого прагне злочинець. Але таких результатів може бути мало, причому вони залежать один від одного. Тому виокремлюють мету основну (наприклад, під час убивства — позбавлення життя), проміжну (підбір співучасників, з’ясування способу життя потерпілого), а також кінцеву (наприклад, одержання грошей від замовника вбивства). Досягнення основної чи кінцевої мети зазвичай є і задоволенням мотиву злочину.

Кримінальна статистика сьогодення дає можливість судити про те, які цілі ставить більшість злочинців. Адже вони є своєрідним відображенням соціальної обстановки в країні. На першому місці — мета матеріального характеру. Вона пов’язана зі збереженням чи підвищенням свого статусу у сфері міжособистісних, а іноді й службових відносин. Далі — сексуальні домагання, тяга до алкоголю і наркотиків. У багатьох випадках вчинення злочину стає для суб’єкта “самоціллю”. Це відбувається, якщо недосяжна ціль заміщається афективною поведінкою, спрямованою проти випадкових об’єктів: сторонніх осіб чи навіть предметів (хуліганство, вандалізм).

Після чи одночасно з визначенням мети здійснюється вибір об’єкта. В кримінології, говорячи про об’єкт, маємо на увазі потерпілого чи матеріальний предмет, на який спрямовані дії злочинця. Характер об’єкта залежить головним чином (але не тільки) від мотиву злочину й основної мети злочинця.

Під час вибору об’єкта злочинець враховує: 1) його корисність (вигідність) для досягнення поставленої мети; 2) доступність об’єкта для такого посягання; 3) безпеку зазіхання на цей об’єкт. З урахуванням цих обставин профілактична робота має будуватися так, щоб ускладнити доступ до можливих об’єктів злочинних зазіхань, підвищити ступінь їхнього захисту.

Завершальним елементом планування є визначення способу вчинення злочину (засобів досягнення мети).

Підсумовуючи і групуючи злочинні способи досягнення цілей, можна вказати на такі основні їх різновиди: а) дії всупереч наявним у суспільстві соціальним інститутам (це спостерігається під час різних виявів насильства, а також розкрадання чужого майна); б) дії в обхід соціальних інститутів (обман, різні форми відхилень від обов’язків і відповідальності); в) використання соціальних інститутів у своїх цілях (посадові зловживання, корупція). Останній різновид сьогодні зростає, що пов’язано з ослабленням інститутів соціального контролю і правоохоронної системи в цілому.

Вибір злочинцем певного засобу досягнення мети (способу вчинення злочину) залежить від таких обставин: ефективності певного засобу досягнення мети; відносної безпеки для злочинця; вмінь (навичок) злочинця; звичних стереотипів поведінки. Здебільшого злочинці-професіонали діють звичними для них способами, що добре відомо криміналістам і використовується під час розшуку підозрюваних.