Кримінологія

9.2. Класифікація кримінологічних досліджень

Кримінологічні дослідження прийнято класифікувати за цільовою спрямованістю; обсягом вихідної інформації; пізнавальним інструментарієм; принципом охоплення об’єкта вивчення; масштабами; досліджуваними видами злочинів.

За цільовою спрямованістю кримінологічні дослідження поділяються на теоретичні та прикладні. Теоретичні дослідження спрямовані на розвиток кримінологічної теорії, а прикладні — на вдосконалення практики боротьби зі злочинністю.

За обсягом вихідної інформації кримінологічні дослідження поділяються на суцільні та вибіркові. Суцільні дослідження вивчають усі одиниці генеральної сукупності (наприклад, всі злочини, вчинені на певній території), вибіркові — визначену частину генеральної сукупності.

За пізнавальним інструментарієм розрізняють монодисциплінарні та комплексні дослідження. В першому випадку досліджувана проблема входить до предмета кримінології та вивчається за допомогою суто кримінологічних засобів і методів, у другому використовуються не тільки кримінологічні засоби і методи, а й дані інших наук (наприклад, психології, соціології тощо).

За принципом охоплення об’єктів вивчення кримінологічні дослідження прийнято поділяти на територіальні та галузеві. За територіальним принципом дослідження злочинність вивчається на визначеній території (район, область і т. д.), за галузевого дослідження — у визначених галузях народного господарства (будівництві, торгівлі тощо).

За масштабами кримінологічні дослідження поділяються на загальнодержавні, регіональні (область, район, край), місцеві (місто, мікрорайон) й об’єктові (підприємства, установи і т. ін.).

За видами злочинів кримінологічні дослідження класифікуються на первинні, рецидивні, міські, сільські, вуличні, побутові, чоловічі, жіночі і т. ін.