Кримінальне право України. Загальна частина
Бабенко А.М., Вапсва Ю.А., Грищук В.К. та ін.; за заг. ред. О.М. Бандурки

Кримінальне право України. Загальна частина

Навчальний посібник. - Харків: Вид-во ХНУВС, 2010. - 407 c.

У підручнику розглядаються предмет і зміст кримінального права України як науки і навчальної дисципліни, її методологія і методика пізнання, основні інститути і вчення Загальної частини кримінального права України. На основі синтезу знань та сучасних підходів до організації наукових досліджень рохглянуто комплекс теоретичних питань сучасного стану протидії злочинності в Україні.

Для курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, викладачів, аспірантів та ад’юнктів, науковців, практичних працівників, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності. 

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
§ 1. Поняття кримінального права 
§ 2. Предмет, методи, завдання, функції і система кримінального права 
§ 3. Принципи кримінального права 
РОЗДІЛ 2. ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
§ 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки та значення 
§ 2. Структура Кримінального кодексу України 
§ 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність 
§ 4. Принципи дії закону про кримінальну відповідальність у просторі 
§ 5. Дія закону про кримінальну відповідальність у часі 
РОЗДІЛ 3. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ПІДСТАВИ 
§ 1. Поняття кримінальної відповідальності 
§ 2. Підстава кримінальної відповідальності 
§ 3. Форми реалізації кримінальної відповідальності 
РОЗДІЛ 4. ЗЛОЧИН ТА ЙОГО ВИДИ 
§ 1. Поняття та ознаки злочину 
§ 2. Малозначне діяння 
§ 3. Відмінність злочину від інших правопорушень 
§ 4. Класифікація злочинів 
РОЗДІЛ 5. СКЛАД ЗЛОЧИНУ 
§ 1. Склад злочину, його визначення та функції 
§ 2. Елементи та ознаки складів злочинів 
§ 3. Класифікації складів злочинів 
РОЗДІЛ 6. ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ 
§ 1. Поняття та значення об’єкта злочину 
§ 2. Види (класифікація) об’єктів злочину 
§ 3. Предмет злочину: поняття та значення; відмінність від об’єкта злочину 
Розділ 7. ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 
§ 1. Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу злочину 
§ 2. Поняття та ознаки діяння в кримінальному праві України 
§ 3. Поняття і види суспільно небезпечних наслідків злочину 
§ 4. Поняття і значення причинного зв’язку в кримінальному праві 
§ 5. Спосіб, місце, час, обстановка, знаряддя та засоби вчинення злочину 
РОЗДІЛ 8. СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ 
§ 1. Поняття, ознаки суб’єкта злочину, його види 
§ 2. Вік кримінальної відповідальності 
§ 3. Осудність як обов’язкова ознака суб’єкта злочину 
§ 4. Поняття та кримінально-правове значення обмеженої осудності 
§ 5. Поняття неосудності та її значення. Критерії неосудності 
§ 6. Поняття, ознаки, види спеціального суб’єкта злочину 
РОЗДІЛ 9. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 
§ 1. Поняття та значення суб’єктивної сторони злочину 
§ 2. Поняття та значення вини в кримінальному праві 
§ 3. Умисел та його види 
§ 4. Спеціальні види умислу в кримінальному праві 
§ 5. Необережність та її види 
§ 6. Казус (випадок) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків 
§ 7. Змішана форма вини, її значення для кваліфікації злочину 
§ 8. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину 
§ 9. Помилка в кримінальному праві 
РОЗДІЛ 10. СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 
§ 1. Поняття та види стадій злочину 
§ 2. Виявлення умислу (наміру) на вчинення злочину 
§ 3. Готування до злочину: поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки, види 
§ 4. Замах на злочин: поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки 
§ 5. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочину з матеріальним, формальним і усіченим складом 
§ 6. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (готування до злочину і замах на злочин) 
§ 7. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця: поняття, ознаки, правові наслідки 
§ 8. Дійове каяття при вчиненні злочину 
РОЗДІЛ 11. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ 
§ 1. Поняття, ознаки та значення співучасті у злочині 
§ 2. Види співучасників. Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників 
§ 3. Форми співучасті 
§ 4. Спеціальні питання відповідальності співучасників 
§ 5. Поняття та види причетності до злочину 
РОЗДІЛ 12. ПОВТОРНІСТЬ, СУКУПНІСТЬ ТА РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНІВ 
§ 1. Поняття та форми множинності злочинів 
§ 2.Одиничні злочини 
§ 3. Повторність злочинів 
§ 4. Сукупність злочинів 
§ 5. Рецидив злочинів 
§ 6. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів 
РОЗДІЛ 13. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 
§ 1. Поняття і види обставин, які виключають злочинність діяння 
§ 2. Необхідна оборона 
§ 3. Уявна оборона (оборона від уявного посягання) 
§ 4. Затримання особи, що вчинила злочин 
§ 5. Крайня необхідність 
§ 6. Інші обставини, що виключають злочинність діяння 
Розділ 14. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
§ 1. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності 
§ 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям 
§ 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим 
§ 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки 
§ 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки 
§ 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності 
§ 7. Звільнення від кримінальної відповідальності за актом амністії 
РОЗДІЛ 15. ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ 
§ 1. Поняття покарання 
§ 2. Цілі покарання 
§ 3. Система і види покарань 
§ 4. Основні і додаткові покарання 
РОЗДІЛ 16. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 
§ 1. Загальні засади призначення покарання 
§ 2. Обставин, які пом’якшують і обтяжують покарання 
§ 3. Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочини, вчинені в співучасті 
§ 4. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом 
§ 5. Призначення покарання за сукупністю злочинів 
§ 6. Призначення покарання за сукупністю вироків 
§ 7. Правила складання покарань і заліку терміну попереднього ув’язнення 
РОЗДІЛ 17. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ 
§ 1. Загальна характеристика та види звільнення від покарання та його відбування 
§2. Звільнення від покарання на підставі положень розділу ХІІ Загальної частини КК України 
§ 3. Звільнення від призначеного покарання на підставі положень розділу ХІІ Загальної частини КК України 
§ 4. Звільнення від відбування покарання на підставі положень розділу ХІІ Загальної частини КК України 
§ 5. Звільнення від подальшого відбування покарання на підставі положень розділу ХІІ Загальної частини КК України 
§ 6. Пом’якшення призначеного покарання на підставі положень розділу ХІІ Загальної частини КК України 
§ 7. Звільнення від покарання, його відбування, пом’якшення покарання на підставі закону України про амністію та акта про помилування 
РОЗДІЛ 18. СУДИМІСТЬ. ПОГАШЕННЯ І ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ 
§ 1. Поняття, ознаки та правові наслідки судимості у кримінальному праві України 
§ 2. Погашення судимості. Загальні умови та строки погашення судимості 
РОЗДІЛ 19. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ 
§ 1. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру 
§ 2. Підстави та категорії осіб, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру 
§ 3. Види примусових заходів медичного характеру 
§ 4. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру 
§ 5. Примусове лікування 
РОЗДІЛ 20. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 
§ 1. Загальні положення щодо особливостей кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 
§ 2. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності 
§ 3. Види покарань, які застосовуються щодо неповнолітніх 
§ 4. Призначення покарання неповнолітнім 
§ 5. Звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробуванням 
§ 6. Звільнення неповнолітнього від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру 
§ 7. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання неповнолітніх у зв’язку із закінченням строків давності 
§ 8. Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх від відбування покарання 
§ 9. Погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх