Кримінальне право України. Загальна частина

§ 6. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів

У ст. 35 КК зазначається, що повторність, сукупність та рецидив злочинів враховуються при:

1) кваліфікації злочинів;

2) призначенні покарання;

3) вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання.

Вплив повторності та рецидиву на кваліфікацію злочинів полягає у тому, що ці форми множинності, за наявності відповідних положень в статтях Особливої частини КК, виступають кваліфікуючими ознаками злочинів. Так, у ситуації послідовного вчинення крадіжки та грабежу останній, за відсутності інших ознак, належить кваліфікувати як повторний, відповідно до ч.2 ст. 186. Врахування сукупності при кваліфікації злочинів полягає у тому, що кожен із злочинів, які утворюють сукупність підлягає, на підставі ч.2. ст.33 КК, самостійній кваліфікації.

Вплив множинності злочинів на призначення покарання полягає перш за все у тому, що наявність сукупності злочинів, як ми вже зазначали, обумовлює застосування спеціальних правил призначення покарання, передбачених ст. 70 КК. Вплив рецидиву на призначення покарання проявляється у двох напрямках: по-перше, рецидив може враховуватися як обставина, що обтяжує покарання; по-друге у певних випадках рецидив злочинів обумовлює застосування специфічних правил призначення покарання, передбачених ст. 71 КК «Призначення покарання за сукупністю вироків». Останнє має місце тоді, коли особа вчиняє новий злочин під час відбування покарання, або протягом іспитового строку у разі звільнення з випробуванням чи умовно-дострокового звільнення. Повторність злочинів, як ми вже зазначали, може враховуватися як обставина, що обтяжує покарання.

Вплив множинності злочинів на вирішення питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності полягає, перш за все, у тому, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (ст.45 КК), у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (ст.46 КК), у зв’язку з передачею особи на поруки (ст.47 КК) та у зв’язку із зміною обстановки (ст. 48 КК) можливе лише у випадку вчинення злочину вперше, що, за умов множинності, виключається. Разом з тим, ідеальна сукупність не виключає можливості застосування означених норм, з огляду на те, що при ній особа однією дією вчиняє два чи більше злочинів, а тому не може бути визнана такою, що раніше вчинила злочин вперше.

На вирішення питання щодо звільнення від покарання впливає лише рецидив злочинів. Крім того, що вчинення нового злочину під час іспитового строку виключає прийняття остаточного рішення про звільнення від покарання в порядку статей 75, 79, 81 КК України, рецидив злочинів обумовлює збільшення мінімальної частини строку покарання, яку необхідно відбути для умовно-дострокового звільнення від покарання (ст. 81 КК). Детальніше ці та інші особливості звільнення від покарання за умов множинності злочинів будуть розглянуті у відповідному розділі.

Література:

 1. Дагель П.С. Множественность преступлений. – Владивосток. 1969.
 2. Кривоченко Л.Н. Борьба с рецидивом по советскому уголовному праву. – Харьков, 1973.
 3. Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений (структура, связи, прогнозирование). – Харьков, 1980.
 4. Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. – Казань, 1982.
 5. Красиков Ю.А. Множественность преступлений (понятие, виды, наказуемость): Учебное пособие. – М.: ВЮЗИ, 1988.
 6. Смернева Н.К., Новоселов Г.П., Николаева З.А. Множественность преступлений: квалификация и назначение наказания. – Свердловск, 1990.
 7. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд. перераб. и дополн. – М., «Юристъ», 1999.
 8. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. – Харьков: Право, 2000.
 9. Плотникова М.В. Множественность преступлений: соотношение ее разновидностей – М.: Московский психолого-социальный институт, 2004.
 10. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

Контрольні питання:

 1. Поняття одиничного злочину.
 2. Види простих одиничних злочинів.
 3. Види ускладнених одиничних злочинів.
 4. Поняття триваючого злочину
 5. Поняття продовжуваного злочину
 6. Поняття множинності злочинних діянь.
 7. Поняття повторності злочинів.
 8. Поняття повторності тотожних злочинів.
 9. Поняття повторності однорідних злочинів.
 10. Поняття рецидиву злочинів.
 11. Поняття загального і спеціального рецидиву
 12. Поняття сукупності злочинів.
 13. Поняття та ознаки ідеальної сукупності злочинів.
 14. Поняття та ознаки реальної сукупності злочинів.