Кримінальне право України. Загальна частина

§ 2. Підстава кримінальної відповідальності

Проблема підстав кримінальної відповідальності – одна з центральних та чи не найбільш складних і дискусійних в науці кримінального права, яка має не тільки юридичне, а й політичне значення. Через призму її вирішення визначається характер кримінальної політики держави, рівень законності, правове становище особи в суспільстві тощо.

Визначити підставу (підстави) кримінальної відповідальності – означає відповісти на питання: за що і чому особа має підлягати такій відповідальності? Чому в держави виникає право на осуд особи, можливість застосувати передбачені кримінальним законом заходи примусу?

Така відповідь може мати кілька аспектів. Зокрема, відповідати на вище поставлені питання прийнято: а) на філософському рівні; б) на нормативному рівні; в) на рівні науки кримінального права.

Взагалі, термін «підстава» трактується по-різному. Це і основа, і те, головне, на чому щось базується, і те, чим пояснюються, виправдовуються певні вчинки, поведінка.

У філософії підстава розглядається як достатня умова існування певного явища, а її з´ясування певною мірою є поясненням цього явища. Філософське осмислення питання про те, за що і чому особа має підлягати кримінальній відповідальності, пов´язане з різними концепціями щодо ролі причинності у природі та суспільстві. Очевидно, що в межах науки кримінального права не можливо вирішити глибинні розходження різних філософських концепцій, а кожна з них може бути певною мірою використана для філософського обґрунтування підстав кримінальної відповідальності.

На нормативному рівні в ч.1 ст. 2 КК України зазначено, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України. Проте, роз’яснення термінів, які використовуються у цьому нормативному положенні КК України, не містить. Відтак вирішення питання про підставу кримінальної відповідальності здійснюється в кримінально-правовій науці.

Разом з тим, незважаючи на те, що в українській кримінально-правовій доктрині вченню про склад злочину, його елементи та ознаки, які їх характеризують, приділено належну увагу, питання про підстави кримінальної відповідальності і досі вирішується неоднозначно. Безумовно, позитивним моментом різних позицій є однозначне визнання, що у випадку наявності в діянні особи складу злочину, передбаченого КК України, така особа може підлягати кримінальній відповідальності.

При вирішенні цього питання слід виходити з того, що наявність чи відсутність підстави (підстав) кримінальної відповідальності визначається при порушенні кримінальної справи, при пред’явленні особі обвинувачення (притягненні до кримінальної відповідальності) тощо. Проте, це не означає, що до такої особи кримінальна відповідальність буде застосована, адже, як буде зазначено нижче, така особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності.

Констатація наявності підстави кримінальної відповідальності передбачає встановлення у вчиненому особою суспільно небезпечному діянні не ознак складу злочину взагалі, а ознак конкретного складу злочину, передбаченого КК. Проте, хоча ці питання ще не розглядалися, не слід упускати, що злочин може бути: закінченим та не закінченим; вчиненим одноособово та у співучасті, особа може вчинити один злочин, а може декілька, тощо.

Відтак, підстава кримінальної відповідальності має місце: при вчиненні суспільно небезпечного діяння, яке містить склад як закінченого, так і незакінченого злочину; при вчиненні злочину як однією особою, так і у співучасті – лише співвиконавцями чи також іншими співучасниками; при вчиненні одного суспільно небезпечного діяння, яке містить ознаки складу як одного так і декількох злочинів; і навпаки, якщо декілька суспільно небезпечних діянь утворюють склад одного злочину.