Кримінологія: Загальна та Особлива частини
Голіна В.В., Головкін Б.М.

Кримінологія: Загальна та Особлива частини

Навчальний посібник. - Х.: Право, 2014. - 513 c.

Загальна частина підручника присвячена розгляду теоретичних основ кримінологічної науки: предмету, методології і методики, історії розвитку кримінологічних ідей, поняття та вимірам злочинності, її детермінації, особистості злочинців і потерпілих від злочинів, кримінологічній політиці в Україні, запобіганню злочинності, кримінологічного прогнозування і планування, світовому досвіду боротьби зі злочинністю.

В Особливій частині представлені сучасні уявлення про кримінологічні характеристики, методи і технології запобігання та протидії окремим частинам та видам злочинності.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів освіти, працівників правоохоронних і правозастосовчих органів, органів влади і управління, громадських організацій і громадян.

Вступ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ 1.Поняття, предмет і система кримінології
§1. Поняття і визначення кримінології як науки
§2. Предмет кримінології
§3. Місце кримінології у системі наукових знань11 
§4. Структура кримінології. Загальна і Особлива частини. Кримінологічна класифікація злочинів14 
§ 5. Завдання кримінології на сучасному етапі розвитку України і перспективи17 
Розділ 2.Методологія, методи та методика кримінологічної науки21 
§1. Методологія кримінології21 
§2. Методи і методика кримінологічних досліджень21 
§3. Узагальнення і аналіз кримінологічної інформації34 
Розділ 3.Історія розвитку кримінології37 
§1. Витоки кримінологічної думки37 
§2. Періодизація історії кримінології та характеристика її основних напрямів41 
§3. Сучасний етап розвитку кримінології46 
§4. Розвиток кримінології на теренах України47 
§5. Стан сучасної світової кримінології50 
Розділ 4.Злочинність та її вимірювання52 
§1. Поняття злочинності та основні наукові підходи щодо її розуміння і визначення52 
§2.Кількісно-якісне вимірювання злочинності56 
§ 3. Латентність злочинності65 
§4. Загальна характеристика сучасної злочинності в Україні, тенденція її розвитку68 
Розділ 5. Детермінація злочинності72 
§1. Поняття кримінологічної детермінації72 
§2. Класифікація детермінантів злочинності та їх загальна характеристика в Україні76 
§3. Роль фонових явищ у детермінації злочинності84 
Розділ 6. Особистість злочинця87 
§1. Зміст поняття особистість злочинця й основні підходи до його визначення87 
§2. Структура особистості злочинця93 
§3. Соціальне і біологічне в особистості злочинця, їх співвідношення100 
§4. Типологія злочинців105 
§5. Наукове та практичне значення вивчення особистості злочинця та її типології109 
Розділ 7. Причини та умови окремого (одиничного) злочину112 
§1. Причина конкретного злочину112 
§2. Умови, що сприяють вчиненню злочину117 
§3. Конкретна життєва ситуація, її види і значення у вчиненні злочину125 
§4. Механізм злочинної поведінки129 
Розділ 8. Кримінологічна віктимологія 132 
§1. Поняття і предмет кримінологічної віктимології132 
§2. Поняття жертви злочину та класифікація жертв136 
§3. Віктимність і віктимна поведінка та їх роль у механізмі вчинення злочину137 
§4. Віктимізація в Україні: стан, детермінанти, запобігання144 
§5. Віктимологічне запобігання152 
Розділ 9. Запобігання злочинності 154 
§1. Кримінологічна політика: поняття, зміст, значення154 
§2. Поняття і система запобігання злочинності, класифікація запобіжних заходів156 
§3. Об`єкти запобігання злочинності163 
§4. Суб`єкти запобігання злочинності та основні напрями їх діяльності166 
§5.Організація і управління процесом Запобігання злочинності183 
Розділ 10. Кримінологічне прогнозування та планування у сфері Запобігання злочинності 191 
§1. Поняття, завдання, види і методи кримінологічного прогнозування191 
§2. Поняття, завдання, види і етапи кримінологічного планування195 
Розділ 11. Насильницька злочинність проти життя і здоровя особи та її запобігання 199 
§1. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів проти життя та здоров`я особи199 
§2. Причини та умови насильницької злочинності проти життя і здоров`я особи205 
§3. Запобігання насильницькій злочинності проти життя та здоров`я особи212 
Розділ 12. Злочини проти волі, честі та гідності особи та їх запобігання217 
§1. Кримінологічна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи217 
§2. Причини і умови злочинів проти волі, честі та гідності особи220 
§3. Запобігання злочинам проти волі, честі та гідності особи221 
Розділ 13. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи та їх запобігання226 
§1. Кримінологічна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи226 
§2. Причини та умови злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи231 
§3. Запобігання злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканості особи233 
Розділ 14. Злочини проти виборчих прав громадянина та їх запобігання 237 
§1. Кримінологічна характеристика злочинів проти виборчих прав громадянина237 
§ 2. Причини та умови злочинів проти виборчих прав і свобод громадянина239 
§ 3. Запобігання злочинам проти виборчих прав громадян240 
Розділ 15. Злочини проти власності та їх запобігання244 
§1. Кримінологічна характеристика злочинів проти власності244 
§2. Причини та умови злочинів проти власності251 
§3. Запобігання злочинам проти власності252 
Розділ 16. Злочини у сфері економіки та їх запобігання257 
§1. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері економіки257 
§2. Причини та умови злочинів у сфері економіки259 
§3. Запобігання злочинам у сфері економіки261 
Розділ 17. Екологічна злочинність та її запобігання264 
§1. Кримінологічна характеристика екологічної злочинності264 
§2. Причини та умови екологічної злочинності268 
§3. Запобігання екологічним злочинам270 
Розділ 18. Злочини проти громадської безпеки та їх запобігання273 
§1. Кримінологічна характеристика злочинів проти громадської безпеки 273 
§2. Причини та умови бандитизму278 
§3. Запобігання бандитизму280 
Розділ 19. Злочини, учинені з необережності, та їх запобігання 284 
§1. Кримінологічна характеристика злочинів, учинені з необережності 284 
§2. Причини та умови злочинів, учинених з необережності290 
§3. Запобігання злочинам, учинених з необережності293 
Розділ 20. Злочини проти громадського порядку та моральності298 
§1. Поняття та кримінологічна характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності298 
§2. Причини й умови злочинів проти громадського порядку та моральності302 
§3. Запобігання злочинам проти громадського порядку та моральності305 
Розділ 21. Злочини, пов’язані з наркоманією та їх запобігання309 
§1. Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних з наркоманією309 
§ 2. Причини та умови злочинів, пов’язаних з наркоманією313 
§3. Запобігання злочинам, пов’язаних з наркоманією314 
Розділ 22. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову, мобілізації та їх запобігання320 
§1. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації320 
§ 2. Причини та умови злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації323 
§ 3. Запобігання злочинам у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації326 
Розділ 23. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (кіберзлочинність)332 
§1. Поняття та кримінологічна характеристика кіберзлочинності332 
§2. Причини та умови кіберзлочинності337 
§3. Запобігання кіберзлочинності340 
Розділ 24. Злочини у сфері службової діяльності та їх запобігання343 
§1. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері службової діяльності343 
§2. Причини та умови вчинення злочинів у сфері службової діяльності347 
§3. Запобігання злочинам у сфері службової діяльності350 
Розділ 25. Злочини проти правосуддя та їх запобігання355 
§1. Кримінологічна характеристика злочинів проти правосуддя355 
§2. Причини та умови злочинів проти правосуддя358 
§3. Запобігання злочинам проти правосуддя360 
Розділ 26. Злочинність у місцях позбавлення волі та її запобігання364 
§1. Поняття та кримінологічна характеристика злочинності у місцях позбавлення волі364 
§2. Причини та умови злочинності у місцях позбавлення волі369 
§3. Кримінальна субкультура в системі причин та умов рецидиву злочинів з боку засуджених373 
§4. Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі376 
Розділ 27. Організована злочинність та її запобігання383 
§1. Поняття організованої злочинності383 
§2. Кримінологічна характеристика організованої злочинності385 
§3. Причини та умови організованої злочинності390 
§4. Запобігання організованоій злочинності393 
Розділ 28. Корупційна злочинність та її запобігання397 
§1. Визначення корупції як соціального явища, види корупційних проявів397 
§2. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності402 
§3. Причини та умови корупційної злочинності404 
§4. Запобігання корупційній злочинності408 
Розділ 29. Злочинність неповнолітніх та її запобігання415 
§1. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх415 
§2. Причини та умови злочинності неповнолітніх419 
§3. Запобігання злочинності неповнолітніх424 
Розділ 30. Злочинність жінок та її запобігання430 
§1. Кримінологічна характеристика злочинності жінок430 
§2. Причини та умови жіночої злочинності434 
§3. Запобігання жіночій злочинності439 
Розділ 31. Рецидивна злочинність та її запобігання444 
§1. Поняття та кримінологічна характеристика рецидивної злочинності444 
§2. Причини та умови рецидивної злочинності447 
§3. Запобігання рецидивній злочинності451 
Розділ 32. Професійна злочинність та її запобігання458 
§1. Поняття та кримінологічна характеристика професійної злочинності458 
§2. Причини та умови професійної злочинності469 
§3. Запобігання професійній злочинності471 
Розділ 33. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) та їх запобігання475 
§1. Поняття військових злочинів та їх кримінологічна характеристика 475 
§ 2. Причини та умови військових злочинів481 
§ 3. Запобігання і протидія військовим злочинам484 
Література до Загальної частини490 
Література до Особливої частини492