Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§3. Узагальнення і аналіз кримінологічної інформації

Узагальнення й аналіз кримінологічної інформації являє собою діяльність дослідників, спрямовану на встановлення закономірностей досліджуваних явищ на підставі емпіричного матеріалу, отриманого на попередніх стадіях дослідження.

Фактично узагальнення й аналіз кримінологічної інформації зводиться до упорядкування попередньо отриманих емпіричних даних. У первинному виді отримана інформація являє собою великий масив розрізнених даних, що, як правило, зафіксовані на окремих носіях і характеризують окремі факти, а не досліджуване явище в цілому. У такому масиві інформації без застосування додаткових методів кримінологічні закономірності встановити складно. Тому в кримінології обов´язковим етапом будь-якого дослідження є діяльність з упорядкування емпіричного матеріалу. Для цього дані з первинних носіїв (анкет, запитальників) доцільно переносити в таблиці, у такий спосіб групуючи однотипну інформацію.

Після такого узагальнення здійснюється аналіз отриманих даних. Його метою є встановлення закономірностей у досліджуваному явищі.

На підставі аналізу одержують закономірності декількох видів.

1.Кількісні закономірності. До них відносять закономірності характеристик розмірів явища (кількість злочинів - рівень злочинності), внутрішньої структури (питомої ваги окремих видів злочинності), середнього значення ознаки (середнього віку злочинців).

2.Якісні закономірності. До них відносять закономірності, що характеризують сутність явищ і процесів. Наприклад, віднесення злочинця до злісного типу в зв´язку з неодноразовим учиненням тяжких злочинів.

3.Закономірності розвитку. Наприклад, тенденції зміни показників, що характеризують динаміку злочинів, вчинених на певній території.

4.3акономірності взаємозв´язку. Наприклад, закономірності, що характеризують взаємозалежність чисельності співробітників правоохоронних органів і кількості виявлених злочинів.

Вказані закономірності встановлюються за допомогою методів математичного і логічного аналізу. Математичний аналіз полягає в обрахуванні співвідношення, усереднення, коефіцієнтів кореляції (залежності) між кількісно-якісними показниками. Логічний аналіз здійснюється за допомогою методів логіки. Наприклад, якщо на певній достатньо великій території зареєстровано менше тілесних ушкоджень середньої тяжкості, ніж тяжких тілесних ушкоджень, це може свідчити про їх значну латентизацію. Такий висновок робиться на підставі закономірності, у відповідності до якої за інших рівних умов тяжких злочинів вчиняється менше, ніж злочинів меншої тяжкості.

Результати аналізу, як власне результати кримінологічного дослідження, повинні бути належно оформлені і доведені до зведення зацікавлених користувачів. При цьому застосовують графічний, табличний і текстовий засоби фіксації даних. Можливо їхнє комбіноване використання.

Питання та завдання для самоконтролю

  1. Яка різниця між методологією науки і її методикою?
  2. Надайте характеристику конкретно-соціологічних методів кримінологічних досліджень.
  3. З якою метою в кримінології використовуються психологічні методи? Що таке тестування?
  4. Охарактеризуйте етапи кримінологічного дослідження
  5. Як відбувається узагальнення і аналіз кримінологічної інформації?