Кримінологія— соціально-правова наука, яка вивчає закономірності злочинності, особу злочинця, причини іумови злочинності таїї окремих видів, напрямки і заходи її запобігання. Це— предмет науки. Як суспільна наука кримінологія теоретично осмислює ісистематизує об’єктивні знання стосовно свого предмета, на основі аналізу даних кримінологічних досліджень описує, пояснює та прогнозує розвиток його складових явищ. Отримання кримінологією наукових знань про злочинність, особу злочинця, кримінальну детермінацію має на меті належне забезпечення щодо розробок івпровадження упрактику боротьби зі злочинністю оптимальних заходів її запобігання вУкраїні. За висловленням Вольтера, запобігання злочинності єсправжньою юриспруденцією уцивільному суспільстві. Отже, кримінологія має свій предмет, систему, методику досліджень. Разом зтим вона тісно пов’язана зфілософськими, правовими, суспільними, правознавчими та технічними науками.

Навчальна дисципліна «Кримінологія» створена відповідно до методичних рекомендацій щодо структури, змісту та обсягу підручників інавчальних посібників для вищих навчальних закладів. Вона складається із Загальної йОсобливої частин, уяких розглядаються теоретичні та прикладні питання науки. УЗагальній частині викладається понятійний апарат кримінології (поняття злочинності, її природа, кількісно-якісні показники, особа злочинця, причини йумови злочинності йокремої злочинної поведінки, методики кримінологічних досліджень, теорія запобігання злочинності). Особлива частина кримінології присвячена кримінологічній характеристиці, особі злочинця, причинам іумовам та запобіганню окремим видам злочинних проявів, які виділяються за їх мотивацією, контингентом злочинців, локалізацією тощо.

Мета навчального курсу— надати студентам науково обґрунтовані уявлення про сучасний стан злочинності вУкраїні іу світі, кримінологічні риси особи злочинця іпотерпілого, негативні явища йпроцеси, які її обумовлюють, атакож про теорію запобігання злочинності. Крім того, привити студентам навички самостійного комплексного аналізу кількісно-якісних показників злочинності, організації та впровадження заходів запобігання злочинності утериторіальному масштабі. Слід також зауважити, що статистичні дані про кількісно-якісні показники злочинності та її прояви надаються за попередні до видання підручника роки, а тому студенти повинні статдані за наступні роки отримати самостійно.

Перед студентами при вивченні навчальної дисципліни «Кримінологія» стоять такі завдання:

– засвоїти на лекціях основні терміни іпоняття кримінологічної науки, вміти розкривати їх зміст івикористовувати при викладанні певних тем дисципліни;

– знати основні кількісно-якісні показники сучасної злочинності та її проявів в Україні. Треба мати на увазі, що ці показники за 2012 рік, у зв’язку з введенням Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані офіційною статистикою тільки за 11 місяців 2012 року;

– закріпити на практичних заняттях за допомогою методичних матеріалів навички теоретично іемпірично обґрунтувати напрями та заходи запобігання злочинності;

– розвити на практичних заняттях, при написанні рефератів, контрольних ікурсових робіт вміння самостійно аналізувати кримінологічний стан злочинності урегіоні, складати методичні засоби щодо проведення локальних кримінологічних досліджень, програмувати заходи запобігання окремим проявам злочинності на окремому об’єкті, районі та утериторіальному масштабі.

Підручник забезпечений контрольними питаннями ізавданнями для самоконтролю, апаратом для орієнтації вматеріалах підручника (іменний та предметний покажчики, бібліографія до кожної частини) для поглибленого вивчення курсу.

Видання орієнтоване на активізацію самостійної творчої роботи студента, формування професійно значущих умінь, що дозволяє створити необхідні умови для успішної навчальної, азгодом іпрактичної діяльності.