Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§3. Запобігання професійній злочинності

Система запобігання професійній злочинності включає низку різнорівневих заходів, спрямованих на блокування, нейтралізацію та усунення причин і умов, що її породжують і обумовлюють.

На загальносоціальному рівні ці заходи слід направляти на усунення дезорганізації українського суспільства, забезпечення належного економічного, соціального і державно-правового розвитку. Подолання загальної затяжної кризи в країні, безумовно, сприятиме запобіганню професійній злочинності.

Серед загальносоціальних заходів запобігання професійній злочинності слід акцентувати увагу на питаннях кримінально-правової політики української держави. Один з найважливіших і найпомітніших напрямів такої політики підтримання належного стану кримінального законодавства. Кримінальний закон повинен відбивати і враховувати реальну кримінологічну ситуацію в країні. Слід підсилити боротьбу із професійною злочинністю через удосконалення інституту сукупності злочинів з метою максимальної індивідуалізації покарання і правильної кваліфікації злочинів. Заслуговують на увагу пропозиції вчених і правоохоронців стосовно підсилення кримінальної відповідальності осіб, які вчиняють тотожні злочини, шляхом закріплення в кримінальному законі кваліфікуючої ознаки «у вигляді промислу», запровадження обтяжуючої відповідальність обставини - спеціалізація особи на вчинення певного злочину тощо. Оскільки одним з вагомих факторів відтворення професійної злочинності є проникнення кримінальної субкультури практично у всі сфери суспільного життя - констатуємо, що це стало реальною проблемою всього українського суспільства - слід вживати рішучих і комплексних заходів загальновиховного характеру серед широких верств населення, скоординувати роботу ЗМІ, кіно- та телевізійної індустрії на втілення у масову свідомість зразків моральної, законної і високодуховної поведінки, замість існуючого на цей час романтичного прославлення різного роду «бригад», видуманих чи реальних кримінальних авторитетів. Запобігання професійній злочинності потребує серйозного ставлення до кримінологічного прогнозування розвитку даного різновиду злочинної діяльності принаймні на найближчі 5-10 років, а також серйозної роботи правоохоронних органів, органів державної влади і місцевого самоврядування, громадських формувань щодо віктимологічного інформування населення.

Кримінальному професіоналізму можуть і повинні перешкоджати безпосередньо цільові (спеціально-кримінологічні) заходи. Вони передбачають нейтралізацію злочинних традицій і звичаїв, зокрема, через організацію спеціальної профілактики в установах виконання покарань, переорієнтації засуджених на працю, художню самодіяльність, релігійне виховання; поновлення спеціалізованих підрозділів у системі органів внутрішніх справ по боротьбі з професійною злочинністю; подальша розробка і впровадження технічних систем захисту людей, їх житла і власності, спостереження за громадським порядком і безпекою; систематичне здійснення традиційно-поліцейських заходів оперативного характеру (систематичні рейди на вокзалах, в аеропортах з метою виявлення професійних злочинців, які перебувають у розшуку, або захоплення їх у момент вчинення ними злочинів; проведення заходів ОРД в місцях «сходок» злочинців); удосконалення кримінально-виконавчої діяльності місць позбавлення волі (спонукання професійних злочинців до праці у місцях позбавлення волі, в тому числі з метою їх дискредитації і «розвінчання», а також для відшкодування шкоди, завданої злочином; ізоляція злочинців-професіоналів в житлових зонах місць позбавлення волі); встановлення адміністративного нагляду за професійними злочинцями після відбуття ними покарання з метою контролю за їх поведінкою; втілення різноманітних форм постпенітенціарного піклування над особами, звільненими з місць позбавлення волі; складання інформаційного банку даних на професійних злочинців із зазначенням їх категорії (спеціалізації і кваліфікації), кримінального стажу, місць відбування покарань, зв’язків із іншими «професіоналами» тощо. В національних програмах запобігання злочинності корисно передбачити розділ із запобігання професійної злочинності, в якому вирішити питання науково-практичних розробок нових форм виявлення, фіксації і розкриття злочинів, вчинюваних «професіоналами», ініціювати створення законодавчої бази для організації єдиного обліку злочинців-професіоналів, поновлення в структурі органів внутрішніх справ практики спеціальних аналітичних і оперативних підрозділів по боротьбі із професійною злочинністю.

Питання та завдання для самоконтролю

  1. Визначте поняття кримінального професіоналізму і охарактеризуйте його основні ознаки.
  2. Визначте поняття професійної злочинності.
  3. Охарактеризуйте кримінологічну характеристику професійної злочинності.
  4. Назвіть основні детермінанти професійної злочинності.
  5. Які причини обумовлюють високий ступінь готовності вести професійний злочинний промисел?
  6. Перелічте умови, що сприяють професійній злочинності?
  7. У чому полягає запобігання професійній злочинності?