Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§2. Причини та умови екологічної злочинності

Екологічна злочинність обумовлюється як загальними, так іспецифічними причинами йумовами.

До першопричин несприятливого екологічного стану держави згідно законодавству Україні в екологічній сфері є недосконала існуюча система державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, регулювання використання природних ресурсів, відсутність чіткого розмежування природоохоронних та господарських функцій; недостатня сформованість інститутів громадянського суспільства; недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів збереження навколишнього природного середовища та переваг сталого розвитку; недотримання природоохоронного законодавства.

Загальні причини екологічної злочинності можна визначити як ряд економічних, соціальних, політичних, духовних іправових обставин, що всукупності формують чинники для зародження йрозвитку екологічної злочинності.

Говорячи про загальні причини екологічної злочинності, слід вказати на сформовану всуспільстві систему поглядів, які мають значні дефекти ідеформації. Звідси неадекватна оцінка можливостей людини впливати на навколишнє середовище, також єшкідлива думка про невичерпаність природних ресурсів, та халатне, байдуже ставлення до довкілля іприродоохоронного законодавства.

Серед специфічних причин іумов екологічної злочинності можна виділити такі: науково-технічний прогрес; урбанізація; нераціональне ведення сільськогосподарського виробництва; знищення лісового фонду; ведення господарської діяльності зпорушенням екологічних вимог; недосконалість законодавства. Немаловажною причиною єнедооцінка екологічної злочинності іїї впливу на погіршення умов життя населення. Реєструється лише незначна частка таких злочинів, збільшується їхня латентна частина.

Причинами такого неблагополуччя виявляються: довгострокові наслідки минулого йсучасного промислового ісільськогосподарського забруднення оборонною діяльністю; скорочення постів контролю за якістю води, повітря, ґрунтів не менш ніж удвічі; повсюдні екологічно небезпечні порушення режиму водоохоронних зон; скорочення відтворення живих природних ресурсів; ігнорування небезпечності стихійних сил природи та ін.

До специфічних причин вчинення екологічних злочинів можна віднести: малоефективну діяльність державних органів управління усфері охорони навколишнього середовища та природокористування; недосконалість та непослідовність увтіленні принципу розмежування господарсько-розпорядчих та контрольно-наглядових функцій усфері охорони природи; недостатню фінансово-матеріальну база та забезпечення контрольно-інспекційних служб природоохоронних органів.

Слід зазначити, що під впливом тіньового сектору та утворення значних неконтрольованих коштів постійно збільшується коло осіб, які бажають займатися одним із прибуткових видів протиправної екологічної діяльності (незаконне рибальство, морський промисел, лісозаготівля, полювання та ін.). Достатньо поширеною єпрактика знищення лісів івідведення цієї території під господарські йкомерційні об’єкти (будинки йспоруди, розважальні центри, санаторії і т. ін.) на підставі рішень керівників місцевої або регіональної влади без оформлення необхідних дозвільних документів або взагалі без будь-яких дозволів. Убільшості випадків винні не несуть ніякої відповідальності, документи оформляються заднім числом або взагалі не існують. Навіть після офіційного виявлення порушення йскладання протоколів незаконне будівництво вабсолютній більшості випадків не зупиняється, тому що «гроші вже вкладено» іоб’єкт (ліс) вже знищений.

Цьому значною мірою сприяють недоліки узастосуванні законодавства, зокрема, кримінального. Не забезпечується принцип невідворотності покарання за злочини усфері екології, не виявляються всі особи, які були причетні до їх вчинення і, таким чином, не несуть відповідальність організатори та посібники цих злочинів. Непоодинокими єфакти неправильної кваліфікації дій екологічних злочинців, не завжди конфіскуються знаряддя злочину та відшкодовуються збитки, що завдані навколишньому середовищу або людині.

Правильне розуміння та своєчасне виявлення причин і умов екологічної злочинності є необхідною передумовою поліпшення ситуації в екологічній сфері та успішної діяльності в боротьбі з екологічною злочинністю.