Кримінологія: Загальна та Особлива частини

Література до Загальної частини

1. Антонян Ю.М. Преступность в истории человечества: монографія/ Ю.М. Антонян, О.Ю. Звизжова. – М.: Норма: ИНФРА – М, 2002. – 208с;

2. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаних/Сост. и предисл. В.С. Овчинского. – М.: ИНФРА – М, 2009. – VI, 183с. (Библиотека кримінолога);

3.Голина В.В. Криминологическая профілактика, предотвращение и пресечение пре ступлений: учеб. пособие/ В.В. Голина. – Киев: УМК ВО, 1989. – 72с.

4. Голіна В.В. Попередження злочинності правоохоронними органами/ Навч. посіб./В.В. Голіна. – К.: УМК ВО, 1991. – 92с.

5. Голіна В.В. Попередження злочинності: конспект лекцій/ В.В. Голіна. – Х.: Укр. юрид. акад., 1994. – 40с.

6. Голіна В.В. Запобігання злочинності (теорія і практика)/: навч. посіб./Голіна В.В. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. – 120с.

7. Даньшин И.Н. Общетеоретические проблемы криминологии: монография/ И.Н. Даньшин. – Харьков: Прапор, 2005. – 224с.

8. Дремин В.Н. Преступность как социальная практика. Институциональная теория криминализации общества: монографія. – Одесса. – Юридическая література. – 2009. – 618с.

9. Костенко О.М. Культура і закон – у протидії злу: Монографія. – К.: Атіка, 2008. – 352с.

10. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]/І.М. Даньшин, В.В. Голіна, М.Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. проф. В.В. Голіни – 2-ге видання перероб. і допов. 2009. – 288с.

11. Курс кримінології:Загальна частина: підручник: у 2 кн./ О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін..; за заг. ред.. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352с.

12. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн./А.П. Закалюк. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – кн.. 1: Теоретичні засади та історія української науки. – 2007. – 424с.; кн.. 3: «Практична кримінологія». – 2008. – 320с.

13. Иншаков С.М. Зарубежная кримінологія/ С.М. Иншаков – М.: Изд. Группа ИНФРА-М, НОРМА, 1997. – 383с.

14. Кримінологічна віктимологія: навч. посіб./ за заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2006. – 352с.

15. Оболенцев В.Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження/В.Ф. Оболенцев. – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 128с.

16.Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции/ В.В. Лунев. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 912с.

17. Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) за заг. ред. Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова. – Х.: Кроссроуд, 2008. – 364с.

18. Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням: матеріали наук.-практ. семінару, 20 квітня 2012р./ НАПрН України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін.]; редкол.: В.І. Борисов (голов. ред.) [та ін.]. – К.: Ред. журн. «Право України»; Х.: Право, 2013. – 112с.

19. Противодействие преступности: Учебн. пособ./Литвинов А.Н., Давыденко Л.М., Давыденко М.Л. и др. – К.: «Хай-Тек-Пресс», 2011. – 200с.

20. Шостко О.Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах /О.Ю. Шостко. – Х.: Право, 2009. – 400с.

21. Шостко О.Ю. Теорії причин злочинності неповнолітніх у сучасній американській кримінології: наук.-практ. посіб./ О.Ю. Шостко. – К.: Ред. журн. «Право України»; Х.: Право, 2013. – 48с. – (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України»; вип. 21).

22. Туляков В.А. Виктимология. Социальные и криминологические проблемы/ В.А, Туляков. – Одесса: Юрид. Лит., 2000. – 335с.

23. Шакун В.І. Урбанізація і злочинність: монографія/ В.І. Шакун. – К.: Вид-во Укр. акад. внутр.. справ, 1996. – 256с.