Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§ 3. Запобігання злочинам проти виборчих прав громадян

Запобігання злочинам в сфері виборчих прав громадян представляє собою узгоджену систему заходів політичного, соціального, економічного, організаційно-управлінського, правового, виховного характеру, спрямованих на нейтралізацію та усунення причин і умов, які їх обумовлюють.

Жодна виборча кампанія не відбувається без вчинення злочинів різної ступені суспільної небезпечності і дуже важливим є розуміння того, що успішна боротьба зі злочинністю в даній сфері повинна починатися задовго до початку виборчого процесу.

Традиційно запобіжні заходи поділяються на загальносоціальні та спеціально-кримінологічні.

До загальносоціальних заходів можна віднести наступні: підвищення фінансового забезпечення членів виборчих комісій всіх рівнів, що є дуже важливим з огляду на те, що більшість їх співробітників працюють в бюджетній сфері; суворий контроль за використанням бюджетних коштів, які виділяються на виборчу кампанію, а також за фінансовою діяльністю політичних партій, блоків, рухів, об’єднань; правове виховання населення через посилення пропаганди прозорих, чесних, свободних виборів; проведення «круглих столів», семінарів, симпозіумів; залучення засобів масової інформації як основного інструменту правової і політичної просвіти населення. Дуже важливим є фінансова та адміністративна незалежність медійних органів від політиків, які часто є власниками радіо і телеканалів, журналісти яких знаходяться на їх дотаційному забезпеченні. Вкрай необхідним є удосконалення правової бази, яка регулює виборчий процес в Україні. Існуванням великої кількості виборчих законів і підзаконних актів та їх неузгодженість призводить до їхнього незнання та нерозуміння як виборцями, так і особами, які відповідають за виборчий процес. В сучасних умовах актуальним і необхідним є імплементація міжнародних стандартів до діючого національного виборчого законодавства, що дозволить суттєво його удосконалити та зменшити можливість зловживань в цієї сфері.

Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам проти виборчих прав громадянина повинні деталізувати і доповнювати загальні. Серед таких заходів можна виділити наступні:

- утворення у складі правоохоронних органів спеціальних робочих груп з числа найбільш кваліфікованих і досвідчених працівників для швидкого реагування на порушення в ході виборчого процесу;

- своєчасний розгляд скарг і заяв від громадян на факти порушення виборчого законодавства;

- посилення взаємодії правоохоронних та контролюючих органів щодо забезпечення виборчих прав громадян;

- підвищення якості прокурорського нагляду за дотриманням прав громадян під час проведення виборів;

- здійснення перевірок та аналіз практики реагування керівників окружних і дільничних виборчих комісій, на подання і приписи органів прокуратури та внутрішніх справ, рішення (постанови) судів з вимогами усунення виявлених порушень, причин й умов, що сприяли порушенню виборчого законодавства;

- завчасне виявлення криміногенних осередків і окремих осіб у складі виборчих комісій усіх рівнів, поведінка яких прямо вказує на реальну можливість вчинення даної категорії злочинів та подальше вжиття відповідних заходів запобіжного впливу;

- обов’язкове використання модернізованої системи відеоспостереження на виборчих дільницях всіх рівнів, що дозволить мінімізувати можливості здійснення різноманітних злочинів проти виборчих прав.

Запобігання злочинам в сфері виборчого права є необхідним та обов’язковим елементом кожної виборчої кампанії, оскільки ефективне, комплексне застосування запобіжних заходів дозволяє попередити чи не мало протиправних діянь, вчинення яких можливо під час та після проведення виборів і тим самим сприяти розвитку демократичних процесів в суспільстві і державі.