Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§5. Наукове та практичне значення вивчення особистості злочинця та її типології

Особистість злочинця вивчається на трьох рівнях: індивідуальному, груповому і загальному. У зв´язку з тим, що профілактичній роботі з потенційними злочинцями і особами, які відбувають покарання, приділяється мало уваги, а за традицією репресивний напрямок боротьби зі злочинністю продовжує залишатися основним у порівнянні з профілактичними заходами, потреби суспільства і держави у своєчасному та ефективному індивідуальному запобіганні злочинів не задовольняються.

Особистість злочинця як система теоретичних знань акумулює в собі різноманітні знання таких наук, як психологія та її галузь - юридична психологія, педагогіка, психіатрія, соціологія, філософія, медицина, які допомагають віднайти закономірності формування особистості людського індивіда, характерні риси її взаємодії з оточуючим середовищем.

Потребують подальшого поглибленого наукового опрацювання уявлення, ідеї, знання, гіпотези, спрямовані на опис, тлумачення і пояснення феномена появи, існування, розвитку та особливостей тих, хто з великим ступенем імовірності може вчинити злочин вперше чи повторно.

На підставі емпіричних досліджень особистості злочинця формуються різноманітні теорії злочинної поведінки або теорії причин (факторів) злочинності, які є підгрунтям для індивідуального прогнозування злочинів і всієї злочинності. Ця складова предмета кримінології, у свою чергу, закладає фундамент для розробки і реалізації заходів запобігання і протидії злочинності. Інакше кажучи, на підставі власних теоретичних напрацювань учені – кримінологи надають практичні поради, експертні висновки і пропозиції, які враховуються (в різних країнах із різним ступенем успішності) представниками органів кримінальної юстиції, інших державних інституцій, громадськими та комерційними організаціями в своїй діяльності.

Питання та завдання для самоконтролю

1.Уякому співвідношенні перебувають біологічні, психологічні ісоціальні сторони, які всвоїй сукупності створюють поняття особистості злочинця? Наведіть відомі вам визначення особистості злочинця.

2. Що таке структура особистості злочинця іна які елементи вона може бути розподілена?

3. В чому полягають дискусійні питання проблеми соціального і біологичного в особистості злочинця? Як історично змінювались погляди учених на цю проблему?

4. Яке місце займають психічні аномалії у дозлочинній і злочинній поведінці?

5. Якою є роль духовної складової при вивченні особистості злочинця? Здійснить пошук інтернет – джерел щодо означеного питання. Яким чином потрібно розвивати духовні потреби у неповнолітних і дорослих?

6. Назвіть критерії (підстави), на яких побудовано типологію особистості злочинця.

7. На які типи поділяються злочинці в залежності від характеру антисуспільної спрямованості особистості? Дайте розгорнуту характеристику кожному із них.

8. Проілюструйте конкретними прикладами, які стали вам відомі під час проходження практики, різні типи злочинців за другим типологічним критерієм.