Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§3. Запобігання злочинам, пов’язаних з наркоманією

Оскільки важко знайти сферу суспільного життя, яка бтією чи іншою мірою не торкалася проблеми наркоманії, коло суб’єктів, на які державою покладено ті чи інші запобіжні заходи, єдосить широким. Загальносоціальне запобігання наркоманії, а, отже, йзлочинам, пов’язаним знею, здійснюється, перш за все державними органами, які визначають пріоритетні напрями розвитку суспільства, здійснюють нормотворчу діяльність, підтримують суспільну стабільність, забезпечують соціальну захищеність найбільш уразливих верств населення,— це Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України. Важливу роль у запобіганні наркоманії на цьому рівні мають відігравати Міністерство охорони здоров´я України, Академія педагогічних наук, Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство соціальної політики України,Державна інспекція навчальних закладів України, Держтелерадіо, підприємства, установи, громадські організації, благодійні фонди та фізичні особи.

Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності, пов’язаної знаркоманією, здійснюється суб’єктами, головними функціями яких євиявлення, розкриття та запобігання злочинам, пов’язаним знаркоманією. Це такі державні органи, як МВС України, Рада національної безпеки та оборони України, Генеральна прокуратура України, Міністерство юстиції України, Державна митна служба України, Державна пенітенціарна служба України, Державна служба України з контролю за наркотиками, Державна служба України з лікарських засобів, Державна інспекція сільського господарства України Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної податкової і митної політик, здійснюють захист державного кордону, контролюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, інші органи виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень.

Для координації дій суб’єктів запобігання злочинності, пов’язаної знаркоманією, вищими органами державної влади видаються закони та підзаконні нормативні акти. Законодавство про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними складається із Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 – 2015 роки», Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року та розроблені на їх основі обласні та районні програми протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та профілактики наркоманії.

Комплекс заходів щодо запобігання наркоманії як соціально негативному явищу та системі злочинних діянь, пов’язаних зозначеним явищем, за змістом можна розподілити на такі.

Нормативно-правові заходи передбачають удосконалення правової бази для боротьби знезаконним обігом наркотиків, їх аналогів та прекурсорів. Зокрема, це стосується розробки нормативно-правових актів щодо удосконалення порядку транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин іпрекурсорів, впорядкування процедури знищення конфіскованих або вилучених наркотичних засобів іпсихотропних речовин, атакож обладнання, що використовувалося для незаконного виготовлення таких речовин; вдосконалення ліцензування та розробка ефективної системи контролю діяльності, пов’язаної звиробленням, виготовленням, зберіганням, транспортуванням, відпуском наркотичних засобів, психотропних речовин іпрекурсорів та культивуванням нарковмісних рослин.

Організаційні заходи покликані посилити ефективність державного контролю за дотриманням закладами та установами, діяльність яких пов’язана звиробництвом або обігом наркотичних засобів, психотропних речовин іпрекурсорів, чинного законодавства щодо такої діяльності. Необхідно створити удосконалену систему методів експрес-аналізу наркотичних засобів та психотропних речовин упозалабораторних умовах, розробити технічні засоби дистанційного виявлення наркотичних засобів іпсихотропних речовин за одорологічним принципом.

Важливим єзабезпечення перекриття на ділянках державного кордону каналів проникнення вУкраїну наркотичних засобів, психотропних речовин іпрекурсорів шляхом систематичного проведення міждержавних операцій «Канал», комплексних операцій «Допінг» та «Батискаф», щорічної оперативно-профілактичні операції «Мак» зметою виявлення ізнищення незаконних посівів маку та конопель, недопущення незаконного отримання наркосировини. Необхідним також єстворення банку даних усіх видів об’єктів, функціонування яких пов’язано зобігом наркотичних засобів, психотропних речовин іпрекурсорів.

Одним із шляхів поліпшення запобіжної роботи євдосконалення кадрового забезпечення. Ця робота має здійснюватися за двома напрямками— інтенсивним та екстенсивним. Інтенсивний напрямок передбачає підвищення кваліфікації працівників підрозділів, які усвоїй щоденній роботі стикаються зпроявами злочинності, пов’язаної знаркоманією. Для цього доречним єстворення міжвідомчого центру підготовки та підвищення кваліфікації співробітників МВС, СБУ, Державної митної служби, державної пенітенціарної системи та ін. Зміст екстенсивного напрямку— узбільшенні штатної чисельності підрозділів, які ведуть боротьбу знезаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин іпрекурсорів.

Заходи просвітницько-виховного характеру мають охоплювати широкі верстви населення, починаючи із шкільного віку, які необхідно інформувати про наслідки вживання наркотичних засобів. Роз’яснювальна робота може проводитися із залученням аудіовізуальних засобів масової інформації, уформі друкування буклетів, плакатів, які можуть бути розміщені утранспортних засобах, на вулицях, умісцях дозвілля тощо; створення циклу телепередач антинаркотичної спрямованості, освітньо-розважальних програм, фільмів зпопуляризації здорового способу життя, проведення культурно-мистецьких заходів під гаслом «Життя без наркотиків», видовищно-освітніх акцій до Всесвітнього дня боротьби знаркоманією: «Мистецтво проти наркоманії», «Рок проти наркотиків» тощо. Перспективним заходом єрозробка (з урахуванням вікових особливостей споживача) комп’ютерних ігор, які містять застереження щодо незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин.

Заходи усфері міжнародного співробітництва мають створювати умови для обміну із спецслужбами зарубіжних країн досвідом та інформацією щодо суб’єктів підприємницької діяльності, які беруть участь уміжнародних операціях зконтрольованими речовинами. Доцільно розширювати партнерські відносини зОб’єднаною програмою ООН/СНІД та іншими міжнародними організаціями, що працюють усфері протидії наркоманії та СНІДу, забезпечити участь України вроботі Комісії ООН знаркотичних засобів та реалізацію схвалених нею стратегій, сприяти виконанню міжнародних програм та проектів щодо запобігання поширенню усуспільстві цих негативних явищ. Україною вивчається питання про можливість приєднання до Взаємовигідної програми PHARE стосовно інформаційних систем усфері боротьби знаркоманією вкраїнах Центральної та Східної Європи.

Заходи медичного характеру важко переоцінити уконтексті даної проблеми. З огляду на підвищену суспільну небезпечність наркозалежності Ст. 16 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» передбачено примусове лікування осіб, хворих на наркоманію. Перспективним єзабезпечення можливості вивчення найбільш ефективного і перспективного світового досвіду лікування та соціальної реабілітації осіб, хворих на наркоманію, вдосконалення методик «замісної терапії» та ін. Для удосконалення фахової підготовки медичних працівників розглядається питання про включення до кваліфікаційного реєстру спеціальності «адиктолог», завданням якого буде робота внапрямі медичної ісоціальної профілактики наркотичної залежності.

Науково-технічні заходи мають здійснюватися за багатьма галузями науки: широкий спектр проведення селекційних робіт, пов’язаних із створенням безнаркотичних сортів рослин маку та конопель; впровадження науково-технічних розробок щодо медико-соціального та економічного розв’язання проблеми скорочення попиту на наркотичні засоби та ін.