Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§3. Запобігання екологічним злочинам

Запобігання екологічній злочинності передбачає вживання низки заходів щодо нейтралізації та усунення причин іумов, які її детермінують іяк наслідок— досягнення зменшення рівня даного виду злочинності.

Боротьба зі злочинами усфері екології передбачає застосування загальносоціальних іспеціально-кримінологічних заходів.

Згідно згаданого вже Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» основними напрямками держави повинні бути впровадження екологічної складової в стратегічні документи розвитку міст та регіонів, зменшення негативного впливу процесів урбанізації на навколишнє природне середовище, припинення руйнування навколишнього природного середовища у межах міст, підвищення показників озеленення та територій зелених насаджень загального користування, зниження рівня забруднення атмосферного повітря, водойм, шумового та електромагнітного забруднення. Також дуже актуальним в сучасних умовах є максимальне використання досягнень науково-технічного прогресу як засіб запобігання екологічній злочинності.

У культурно-виховній сфері необхідно проводити загальну просвітницьку роботу зекології ібезпеки життєдіяльності, формуючи вгромадян особливу екологічну правосвідомість. Екологічне виховання є необхідним і має велике значення. Засвоєння з дитинства елементарних екологічних норм формують на підсвідомому рівні ставлення до навколишнього природного середовища з позицій поваги до природних багатств, неприпустимості їх руйнування та знищення. Це може бути досягнуто правовою пропагандою, інформаційною забезпеченістю норм, які встановлюють відповідальність за екологічні злочини, зростанням соціальної активності громадян, їх нетерпимості іпротидії даним правопорушенням.

Спеціальне запобігання екологічній злочинності повинне доповнювати йконкретизувати загальне. Сюди можна віднести вдосконалення природоохоронного та кримінального законодавства, нормативну заборону здійснення певних екологічно шкідливих дій. Єнеобхідністю проведення кримінологічної експертизи екологічного законодавства поряд із правовою та екологічною експертизами.

Заходи запобігання екологічній злочинності повинні відповідати таким принципам, як реальність, наукова обґрунтованість, синтез кримінологічних іекологічних знань, принцип екологічного реалізму; координація політико-правових дій органів влади ікерування вцентрі йна місцях; чітка взаємодія правоохоронних іконтролюючих органів у галузі екології; відповідність загальносоціальних іспеціально-кримінологічних заходів запобігання екологічній злочинності загальній концепції розвитку світового співтовариства.

Об’єктами запобігання екологічній злочинності виступають окремі території, водойми, тваринний світ, лісові масиви, атмосферне повітря, шкідлива поведінка громадян та ін.

До суб’єктів запобігання належать: природоохоронні інспекції, правоохоронні органи, відомчі органи контролю, громадські організації, окремі громадяни.

Суттєвий внесок уборотьбу зекологічною злочинністю повинні вносити ірізноманітні об’єднання громадян, партія «зелених», green peace, засоби масової інформації.

До основних напрямів щодо екологічної безпеки України можна віднести: запобігання імінімізацію наслідків надзвичайних ситуацій зурахуванням ризику виникнення таких ситуацій. Це положення єособливо актуальним сьогодні, коли дуже часто трапляються надзвичайні екологічні ситуації в різних частинах світу. Важливим єперехід на нові джерела сировини та енергії, які можуть знизити шкідливий вплив на навколишнє середовище. Велике значення мають проведення наукових досліджень угалузі охорони природи, відмова вид виробництва, що забруднює природу та запровадження нових безпечних технологій.

Ефективна реалізація вказаних заходів допоможе знизити рівень екологічної злочинності ітим самим поліпшити якість життя усуспільстві.