Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§3. Роль фонових явищ у детермінації злочинності

Філософія вчить, що в світі немає жодного явища яке з´явилося із небуття, само по собі. Явища соціальної дійсності виникають по-різному, у тому числі шляхом часткової трансформації з інших споріднених явищ. Очевидно одне - у кожного явища існує своя першооснова, від якої бере початок нове утворення. Злочинність у цьому плані не є виключенням. Маємо визнати, що паралельно із злочинністю, у системі суспільних відносин існують й інші негативні явища. Вони взаємодіють із злочинністю, перебувають у різного роду зв´язках та відносинах. У кримінології такі явища називаються фоновими. За змістом - це асоціальні явища. Вони виражаються у формі соціальних відхилень від встановлених норм і цінностей, несуть загрозу дестабілізації суспільних відносин. Фонові для злочинності явища здійснюють системний негативний вплив на всі сфери суспільного життя, відносини між людьми, стан моральності й правопорядку у державі в цілому.

Традиційно до фонових явищ відносять пияцтво, наркотизм, соціальний паразитизм, проституцію, бродяжництво і безпритульність. Останнім часом цей перелік розширився за рахунок насильства в сім´ї, суїцидальної поведінки, бідності, правового нігілізму, проявів аморальності, психічних розладів та інших відхилень від загальновизнаних норм поведінки.

Фонові явища мають як спільні так і відмінні із злочинністю риси. Спільним для них є належність до одного класу об´єктів дійсності, а саме соціальних відхилень (девіацій), що вказує на загальну причинність, однотипні закономірності функціонування. Злочинність та фонові явища пов´язані зв´язками станів, обумовлення, кореляції, перебувають у статистичних залежностях. Відмінності між ними криються у характері ризиків та загроз, що від них виходять, ступені тяжкості наслідків, неоднаковому ставленні держави і людей до цих явищ.

Фонові для злочинності явищами - це альтернативні легальним норми, інститути та форми діяльності, що дестабілізують систему суспільних відносин та санкціонують порушення правових приписів і кримінально- правових заборон. Фонові явища послаблюють дію офіційних регуляторів суспільних відносин, обмежують сферу їх впливу, при цьому підсилюють інтенсивність і розширюють межі згубного впливу неправових норм та інститутів, сприяють масовому порушенню вимог моралі і правових приписів. Таким чином, фонові явища розширюють поле ненормативності, підготовлюють суспільну свідомість до переходу від суспільно шкідливих до суспільно небезпечних форм поведінки. Зазначені явища не породжують злочинність як свій наслідок, а виконують роль її детермінант, виступають сприятливим середовищем для поширення останньої.

Фонові явища можна поділити на загальні та спеціальні. Перші унормовують відхилення від загальновизнаних норм моралі та етикету, підривають культурні і духовні засади суспільства, полегшують становлення на шлях правопорушень і злочинів. Йдеться про нелегальну трудову міграцію, стихійну урбанізацію, тиражування ЗМІ сумнівних цінностей, дитячу бездоглядність та безпритульність, бродяжництво і жебрацтво осіб без певного місця проживання, трудову незайнятість працездатних осіб, низьку культуру Спеціальні фонові явища виступають соціальною базою для поширення взаємопов´язаних видів злочинності та груп злочинів. Наприклад, наркотизм або немедичне вживання психоактивних речовин сприяє втягненню наркоспоживачів у вчинення правопорушень і злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів. На ґрунті наркотизму вчиняється також значна кількість тяжких насильницьких і корисливих насильницьких злочинів. Сексуальна розпущеність, нетрадиційні види статевих стосунків та проституція частково переходять у вчинення статевих злочинів. Тіньова економіка, безгосподарність і корупція стимулюють вчинення злочинів проти власності, у сферах господарської та службової діяльності. Насильство у сім´ї - найтісніше пов´язане із вчиненням злочинів проти життя та здоров´я особи членів сім´ї. Дискримінація особи або групи осіб за ознаками раси, національності, релігійних переконань зумовлюють порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань, а також вчинення групи насильницьких злочинів з мотивів расової, релігійної чи національної нетерпимості. Порушення правил дорожнього руху може призвести до вчинення автотранспортних злочинів.

Насамкінець слід зазначити, що фонові явища лише підвищують вірогідність вчинення пов´язаних із ними злочинів. Лише утворення критичної маси порушень моральних і правових норм високовірогідно супроводжуватиметься збільшення кількості вчинених злочинів. Так, наприклад на 300 випадків порушень правил дорожнього руху припадає 1 автотранспортний злочин і т.д.

Питання та завдання для самоконтролю

  1. Що таке соціальний детермінізм та на яких принципах, законах і категоріях базується це філософське вчення?
  2. Дайте визначення поняттям кримінологічної детермінації та назвіть її особливості.
  3. Охарактеризуйте категорію «причинність». Які різновиди причинних зв’язків використовуються в кримінології?
  4. Розкрийте поняття «причина злочинності» та «умова злочинності»? в чому полягає різниця між ними?
  5. Надайте загальну характеристику детермінантам злочинності в Україні.
  6. Поясність роль фонових явищ у системі детермінації злочинності.