Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§3. Запобігання злочинам у сфері економіки

Запобігання злочинам усфері економіки являє собою узгоджену систему заходів політичного, економічного, соціального, організаційно-правового характеру, спрямованих на усунення передумов цих протиправних дій. Іх реалізація сприяє економічному розвитку, підвищенню добробуту населення, авідтак ізагальному соціальному прогресу.

Традиційно заходи запобігання злочинності поділяють на три види: загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та індивідуальні.

До загальносоціальних заходів запобігання злочинам усфері економіки належать: подолання бідності та безробіття населення країни; зменшення розриву між рівнем життя багатих та бідних; забезпечення вільного доступу громадян до приватизації, підприємництва; зменшення податкового навантаження на суб’єктів підприємництва; протидія монополізації економіки, поширення конкурентних засад щодо діяльності її суб’ектів; поширення державного кредитування малого йсереднього бізнесу; залучення україну вітчизняних та закордонних інвестицій; нормотворчість, яка стимулює розвиток підприємництва; забезпечення ефективного контролю державних рішень «четвертою владою»— пресою; забезпечення видатків на наукові дослідження тіньової економіки та розроблення заходів протидії щодо неї; забезпечення кримінологічної експертизи нормативних актів усфері підприємництва; виховання належної правосвідомості громадян, особливо— молодшої частини населення, формування так званого «середнього класу».

Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам усфері економіки.

1. Заходи профілактики:

– зменшення готiвкових розрахункiв угосподарському та цивільному оборотi;

– зменшення перелiку видiв пiдприємницької дiяльностi, якi лiцензуються;

– реалізація механізму повної чи часткової деприватизацiї, якщо приватизацiя здiйснена зпорушенням передбачених законом умов та порядку її проведення;

– фінансовий моніторинг обігу грошової маси, приватизаційних паперів;

– законодавче врегулювання механiзму обмеження полiтичного iуправлiнського лобiзму;

– декларування доходів населення;

– забезпечення відкритості державних закупівель, проведення їх на конкурентних засадах;

– забезпечення механізму конкуренції та обліку при наданні суб’єктам підприємництва прав на земельні ділянки;

– диверсифікація джерел надходження вУкраїну енергоносіїв та стратегічних промислових матеріалів;

– поширення енергозберігаючих технологій ународному господарстві, використання альтернативних джерел енергії;

– співпраця із закордонними правоохоронними органами, які спеціалізуються на запобіганні злочинам усфері економіки;

– забезпечення превенції щодо порушень авторських прав зреалізацією повноважень судів, державних органів виконавчої влади.

2. Заходи випередження злочинів усфері економіки є такими:

– створення служб, підрозділів на підприємствах, які бвідповідали за їх економічну безпеку;

– створення об’єднань товаровиробників за відомчою належністю, статутна діяльність яких була бспрямована на захист галузевого бізнесу.

3. Заходи припинення злочинів усфері економіки повинні здійснюватися вмежах компетенції уповноважених суб’єктів, уповноважених протидіяти економічній злочинності.

Індивідуальні заходи. Об’єктом цього виду запобігання злочинності є поведінка та спосіб життя осіб з високою імовірністю вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, антисоціальні властивості їх особистості, несприятливі умови оточуючого таку особу середовища та життєвого укладу інші довготривалі обставини, які визначають криміногенні ситуації і полегшують вчинення злочинів.