Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§5. Віктимологічне запобігання

Віктимологічне запобігання це самостійний напрям запобігання злочинності, що охоплює комплекс заходів та діяльність, спрямовану на зниження рівня групової (масової) та індивідуальної віктимності, а також зменшення кількості жертв злочинів у суспільстві. Залежно від цілей і завдань, віктимологічне запобігання здійснюється на загальносоціальному, спеціальному та індивідуальному рівнях (О. М. Джужа, 2006).

Загальносоціальний рівень включає заходи по зниженню віктимогенного потенціалу суспільства, виявленню та обмеженню дії детермінант масової віктимізації. Зокрема, це формування та реалізація ефективної соціальної та економічної політики, здійснення культурно-просвітницької роботи, правового виховання, урегулювання міграційних процесів, подолання стихійної урбанізації тощо. Заходи загальносоціального запобігання спрямовуються на все населення України (Литвинов О. М., 2009)

Спеціальний рівень передбачає зниження рівня віктимності найбільш вразливих соціальних груп (неповнолітніх, молоді, осіб похилого віку, представників професій, пов’язаних з ризиком).

Індивідуальний рівень охоплює корегуючий вплив на людей, особисті риси і неправомірна поведінка яких свідчить про високу вірогідність стати жертвою злочину, а також роботу із потенційними злочинцями, що перебувають із жертвами у різного роду зв’язках та відносинах та урегулювання віктимогенних ситуацій.

Об’єктом віктимологічного запобігання є детермінанти масової (групової) та індивідуальної віктимності, віктимогенні ситуації, особа потенційної жертви.

Методами віктимологічного запобігання є переконання, надання допомоги, застереження, забезпечення особистої і майнової безпеки, нейтралізація віктимогенно небезпечних ситуацій. Кінцевою метою такого запобігання є зменшення кількості жертв злочинів та убезпечення людей, що мають схильність наражатися на небезпеку злочинних посягань.

Питання та завдання для самоконтролю

  1. Що являє собою кримінологічна віктимологія? Охарактеризуйте історію розвитку та концептуальні положення цієї галузі кримінологічних знань.
  2. Надайте визначення поняття «жертва злочину» та наведіть класифікацію жертв.
  3. Розкрийте поняття віктимності та віктимної поведінки. Які види віктимної поведінки виділяють в кримінології?
  4. Охарактеризуйте сучасний етап та детермінанти віктимізації в Україні.