Адміністративне право України. Повний курс
Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О.

Адміністративне право України. Повний курс

Навчальний посібник. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 446 c.

У підручнику розкрито повний курс адміністративного права на основі однойменної осно­воположної галузі публічного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає цінностям людиноцентристської ідеології, коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інте­реси фізичних і юридичних осіб відповідно до стандартів ЄС.

Підручник може бути використаний студентами в навчальному процесі, аспірантами та викладачами юридичних і гуманітарних вищих навчальних закладів та факультетів, науков­цями, народними депутатами України, державними службовцями, посадовими особами орга­нів місцевого самоврядування та апарату суду, активістами громадських об'єднань, а також усіма, хто цікавиться адміністративним правом.

Підручник стане в нагоді під час підготовки до вступних випробувань і під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», а також у підготовці до відповідних кваліфікаційних іспитів кандидатів на посади суддів, прокурорів, на здобуття свідоцтва про право на адвокатську діяльність.

Глава І. ЗАГАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ15 
РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА15 
1.1. Основоположні категорії адміністративного права15 
1.1.1. Публічне адміністрування як форма реалізації публічної влади15 
1.1.1.1. Види публічного адміністрування18 
1.1.2. Суб`єкти публічного адміністрування21 
1.1.3. Публічний інтерес23 
1.2. Адміністративне право як складова публічного права26 
1.2.1. Призначення (мета і завдання) адміністративного права26 
1.2.2. Відносини, що складають предмет адміністративного права28 
1.2.3. Адміністративне право як галузь, наука та навчальна дисципліна30 
1.2.4. Відмежування адміністративного права від цивільного права32 
1.3. Система адміністративного України34 
РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА39 
2.1. Поняття та значення принципів адміністративного права39 
2.2. Принцип верховенства права в адміністративному праві40 
2.3. Принципи належного врядування41 
2.3.1. Основні принципи належного врядування43 
2.3.1.1. Принцип забезпечення участі в ухваленні рішень і належного реагування43 
2.3.1.2. Принцип відкритості й прозорості45 
2.3.1.3. Принцип доброчесності й етичної поведінки46 
2.3.1.4. Принципи ефективності, компетентності й спроможності46 
2.3.1.5. Принцип інноваційності та відкритості до змін47 
2.3.1.6. Принцип сталості та довгострокової орієнтованості47 
2.3.1.7. Принципи поваги до прав людини та культурної різноманітності48 
2.3.1.8. Принципи забезпечення соціальної згуртованості й підзвітності49 
РОЗДІЛ 3. ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА51 
3.1. Поняття та види джерел адміністративного права51 
3.1.1. Система джерел адміністративного права51 
3.1.2. Значення джерел адміністративного права52 
3.2. Національні джерела адміністративного права53 
3.2.1. Законодавчі акти (нормативно-правові акти) як джерела адміністративного права53 
3.2.1.1. Закони як джерела адміністративного права54 
3.2.1.2. Конституція України як основа побудови системи джерел адміністративного права55 
3.2.1.3. Підзаконні нормативні акти (нормативно-правові) як джерела адміністративного права56 
3.3. Міжнародні джерела адміністративного права58 
3.3.1. Міжнародні договори як джерела адміністративного права58 
3.3.2. Юридичні акти Європейського Союзу як джерела адміністративного права в контексті правотворчої діяльності59 
3.3.3. «М’яке право» у системі джерел адміністративного права61 
3.4. Рішення судових органів у системі джерел адміністративного права64 
3.4.1. Практика Європейського суду з прав людини як джерело адміністративного права64 
3.4.2. Рішення Конституційного Суду України в системі джерел адміністративного права65 
3.4.3. Рішення Верховного Суду в системі джерел адміністративного права66 
3.5. Неформалізовані квазіджерела адміністративного права67 
3.6. Юридична сила формалізованих джерел адміністративного права69 
РОЗДІЛ 4. СУБ`ЄКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ (АДМІНІСТРАТИВНИЙ ОРГАН) ЯК СУБ`ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА73 
4.1. Поняття та система суб`єктів публічного адміністрування73 
4.1.1. Поняття «суб`єкт публічного адміністрування» (адміністративний орган)73 
4.1.2. Ознаки суб`єкта публічного адміністрування75 
4.1.3. Групи суб`єктів публічного адміністрування77 
4.2. Компетенція суб`єкта публічного адміністрування80 
4.2.1. Повноваження суб`єктів публічного адміністрування83 
4.2.2. Наділення адміністративними повноваженнями, делегування адміністративних повноважень86 
4.3. Роль Президента України в системі адміністрування виконавчої влади89 
4.4. Система органів виконавчої влади91 
4.4.1. Рівні органів виконавчої влади в Україні92 
4.4.1.1. Кабінет Міністрів України92 
4.4.1.2. Система центральних органів виконавчої влади94 
4.4.1.2.1. Міністерства94 
4.4.1.2.2. Інші центральні органи виконавчої влади95 
4.4.1.2.3. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом97 
4.4.2. Місцеві державні адміністрації98 
4.4.3. Порядок утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади100 
4.4.4. Військово-цивільні адміністрації101 
4.5. Суб`єкти місцевого самоврядування102 
РОЗДІЛ 5. ПРИВАТНА ОСОБА ЯК СУБ`ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА108 
5.1. Місце приватної особи в системі суб`єктів адміністративного права108 
5.1.1. Види приватних осіб110 
5.1.1.1. Громадяни України110 
5.1.1.2. Іноземці, особи без громадянства 113 
5.1.1.3. Фізичні особи-підприємці116 
5.1.1.4. Підприємства, установи, організації тощо як суб`єкти адміністративного права118 
5.2. Адміністративна правосуб`єктність приватної особи121 
5.2.1. Адміністративна правоздатність121 
5.2.2. Адміністративна дієздатність122 
5.2.3. Адміністративна деліктоздатність124 
5.2.4. Загальний та спеціальний адміністративно-правовий статус приватної особи127 
5.3. Суб`єктивне публічне право127 
5.3.1. Сутність суб`єктивних публічних прав приватної особи127 
5.3.2. Окремі суб`єктивні публічні права та їх реалізація128 
5.3.2.1. Право на участь в ухваленні рішень131 
5.3.2.2. Право на звернення133 
5.3.3.3. Право на доступ до публічної інформації136 
5.3.3.4. Право на свободу мирних зібрань138 
5.3.3.5. Право на свободу об`єднань140 
РОЗДІЛ 6. ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ143 
6.1. Поняття інструмента публічного адміністрування143 
6.1.1. Види інструментів публічного адміністрування144 
6.1.2. Вибір інструмента публічного адміністрування144 
6.2. Нормативний акт як інструмент публічного адміністрування145 
6.2.1. Поняття, юридичне значення та ознаки нормативного акта суб`єкта публічного адміністрування145 
6.2.2. Види нормативних актів148 
6.2.3. Вимоги до нормативного акта151 
6.2.4. Порядок підготовки та ухвалення151 
6.2.5. Зміст і значення антикорупційної експертизи152 
6.2.6. Державна реєстрація нормативного акта153 
6.2.7. Процедура оприлюднення та набрання чинності нормативним актом155 
6.2.8. Підстави для визнання нормативного акта протиправним155 
6.2.8.1. Зв’язок протиправності з фактом недотримання формальних вимог під час його підготовки та видання акта157 
6.3. Адміністративний акт як інструмент публічного адміністрування158 
6.3.1. Ухвалення, ознаки адміністративного акта та відмежування від інших актів (документів) суб’єкта публічного адміністрування158 
6.3.2. Види адміністративних актів160 
6.3.3. Процедура ухвалення (видання) адміністративних актів162 
6.3.4. Чинність адміністративного акта165 
6.3.5. Нікчемність адміністративного акта. Підстави визнання адміністративного акта нікчемним166 
6.4. Адміністративний договір як інструмент публічного адміністрування167 
6.4.1. Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного договору167 
6.4.2. Види адміністративних договорів170 
6.4.3. Чинність адміністративного договору (умови чинності, припинення чинності)172 
6.4.4. Поняття нікчемності адміністративного договору173 
6.4.5. Підстави визнання адміністративного договору нікчемним175 
6.5. План як інструмент публічного адміністрування176 
6.5.1. Поняття, юридичне значення та ознаки плану як інструменту публічного адміністрування176 
6.5.2. Сфера застосування та види планів як інструментів адміністративного права179 
6.5.3. Види планів як інструментів адміністративного права179 
6.6. Фактична дія як інструмент публічного адміністрування181 
6.6.1. Поняття, юридичне значення та ознаки фактичної дії як інструменту публічного адміністрування181 
6.6.2. Сфера застосування фактичних дій як інструментів публічного адміністрування182 
6.6.3. Основні види фактичних дій як інструментів публічного адміністрування183 
6.6.3.1. Інформування населення183 
6.6.3.2. Проведення перевірки184 
6.6.3.3. Здійснення моніторингу як інструмент публічного адміністрування185 
6.6.3.4. Надання довідок як інструмент публічного адміністрування186 
6.6.3.5. Виплата грошових коштів як інструмент публічного адміністрування187 
6.6.3.6. Адміністрування реєстрів як інструмент публічного адміністрування187 
6.7. Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні188 
6.7.1. Поняття, сутність і види адміністративного розсуду 188 
6.7.2. Умови застосування адміністративного розсуду191 
6.8. Використання електронного врядування в публічному адмініструванні193 
6.8.1. Поняття електронного врядування193 
6.8.2. Елементи електронного врядування193 
6.8.3. Співвідношення понять «електронне врядування», «електронна держава», «електронна демократія», «електронний парламент», «електронний уряд», «електронний суд»195 
РОЗДІЛ 7. АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА199 
7.1. Розуміння адміністративної процедури199 
7.1.1. Поняття та ознаки адміністративної процедури199 
7.2. Види адміністративних процедур201 
7.2.1. Реєстраційні процедури202 
7.2.2. Дозвільні процедури203 
7.2.3. Інспекційні процедури205 
7.2.4. Процедури щодо притягнення до адміністративної відповідальності206 
7.2.5. Процедури за заявою особи207 
7.3. Принципи адміністративної процедури208 
7.3.1. Система принципів адміністративної процедури. Загальні принципи адміністративної процедури208 
7.3.2. Зміст спеціальних принципів адміністративної процедури210 
7.4. Учасники адміністративної процедури214 
7.4.1. Адміністративний орган215 
7.4.2. Адресат (зокрема заявник)217 
7.4.3. Заінтересовані особи219 
7.4.4. Представництво в адміністративній процедурі219 
7.5. Стадії адміністративної процедури. Ініціювання та початок провадження221 
7.5.1. Підготовка справи до розгляду222 
7.5.2. Розгляд і вирішення справи223 
7.5.3. Оформлення адміністративного акта, його доведення до відома адресатів і заінтересованих осіб224 
7.5.4. Перегляд адміністративного акта225 
РОЗДІЛ 8. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ229 
8.1. Поняття, ознаки та види адміністративних послуг229 
8.1.1. Поняття адміністративної послуги229 
8.1.2. Ознаки адміністративної послуги231 
8.1.3. Відмінність адміністративної послуги від інших видів послуг у публічній сфері232 
8.1.4. Види адміністративних послуг234 
8.1.5. Принципи надання адміністративних послуг236 
8.2. Суб`єкти відносин щодо надання адміністративних послуг239 
8.2.1. Суб`єкт звернення239 
8.2.2. Суб`єкт надання адміністративних послуг241 
8.2.3. Центри надання адміністративних послуг248 
8.2.4. Адміністратори250 
8.3. Порядок надання адміністративних послуг252 
8.3.1. Стадії процедури надання адміністративної послуги252 
8.3.2. Юридичні документи та дії, що супроводжують процедуру надання адміністративних послуг257 
8.3.3. Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір)258 
8.3.4. Вимоги до якості надання адміністративних послуг260 
РОЗДІЛ 9. ЗАХИСТ ПРИВАТНОЇ ОСОБИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ265 
9.1. Інструменти захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного адміністрування265 
9.1.1. Види інструментів захисту особи та їх співвідношення між собою266 
9.2. Медіація як засіб вирішення адміністративних суперечок268 
9.3. Адміністративне оскарження273 
9.3.1. Підстави та порядок подання скарги274 
9.3.2. Предмет адміністративного оскарження275 
9.3.3. Суб`єкти адміністративного осадження276 
9.3.4. Процедура розгляду та вирішення справи за скаргою277 
9.3.5. Можливі наслідки розгляду скарги278 
9.4. Відшкодування шкоди, завданої суб`єктами публічної адміністрації приватним особам279 
9.4.1. Підстави та процедури, за якими суб`єкт публічного адміністрування відшкодовує шкоду, завдану приватній особі279 
9.4.2. Способи відшкодування шкоди280 
ГЛАВА ІІ. ОСОБЛИВЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО284 
КНИГА 1. АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНЕ ПРАВО284 
РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОСТУПОК І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ284 
1.1. Поняття адміністративного правопорушення (проступку)284 
1.2. Ознаки адміністративного правопорушення (проступку)285 
1.3. Відмежування адміністративного проступку від кримінального правопорушення286 
1.4. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності287 
1.5. Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності289 
1.6. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб291 
РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ293 
2.1. Поняття юридичного складу правопорушення293 
2.2. Юридичний склад адміністративного проступку293 
2.3. Особливості юридичного складу адміністративного правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі296 
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ299 
3.1. Поняття адміністративного стягнення299 
3.2. Система й види адміністративних стягнень300 
3.3. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх осіб за вчинення адміністративних проступків302 
3.4. Загальні правила накладення адміністративних стягнень303 
РОЗДІЛ 4. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОСТУПОК309 
4.1. Стадії провадження у справі про адміністративний проступок309 
4.2. Докази в справі про адміністративне правопорушення та їх оцінювання312 
4.3. Розгляд справи про адміністративний проступок316 
ГЛАВА ІІІ. СПЕЦІАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО (публічне адміністрування в деяких сферах)325 
РОЗДІЛ 1. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ 325 
РОЗДІЛ 2. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ331 
РОЗДІЛ 3. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ340 
РОЗДІЛ 4. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я354 
ГЛАВА IV. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС (адміністративна юстиція як інструмент захисту прав особи)363 
РОЗДІЛ 1. ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА363 
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ371 
РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА375 
РОЗДІЛ 4. ЮРИСДИКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ382 
РОЗДІЛ 5. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ І ВИМОГИ ДО НЬОГО388 
РОЗДІЛ 6. СПОСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ394 
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ407