Адміністративне право України. Повний курс

1.6. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб

У тексті чинного КУпАП адміністративна відповідальність юридичних осіб згадується кілька разів.

Приклад: згідно зі ст. 14-2 КупАП адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, несуть юридичні та фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб; Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян, посадових та юридичних осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених КУпАП та іншими законами України (ст. 27 КУпАП).

Крім того системний аналіз інших вітчизняних джерел адміністративного права дає підстави стверджувати, що така відповідальність об´єктивно існує (прописується) в десятках інших законів України.

Приклад: ст. 21 Закону України від 7.06.1996 р. № 236 «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначає, що вчинення суб´єктами господарювання недобросовісної конкуренції зумовлює накладення штрафу в розмірі до п´яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб´єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, коли накладається штраф.

Такі санкції за своєю правовою природою є адміністративно-правовими, оскільки накладаються вони суб´єктом публічної адміністрації та мають карний, а не компенсаційний характер.

Отже, адміністративна відповідальність юридичних осіб характеризується такими рисами:

1) визначається КУпАП та іншими законами України у вигляді накладення на юридичних осіб адміністративних (адміністративно- господарських) санкцій;

2) здійснюється у сфері публічного адміністрування;

3) за своєю правовою природою є карною (пов´язана із застосуванням до юридичної особи засобів державного примусу);

4) реалізується у відповідних процесуальних формах суб´єктами публічної адміністрації.

Питання для самоконтролю

  1. Яке визначення наведено в КУпАП стосовно адміністративного проступку?
  2. Які критерії відмежування адміністративного проступку від кримінального правопорушення?
  3. Назвіть ознаки адміністративної відповідальності.
  4. У чому полягають особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб?
  5. Здійсніть відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.
  6. У яких основних законах зосереджено норми, що встановлюють адміністративну відповідальність?

Література для поглибленого вивчення

  1. Адміністративне право України: законодавчі визначення: словник-довідник / укл. Калюжний Р.А., Пєтков С.В. Запоріжжя: КПУ 2009.220 с.
  2. Галунько В., Курило В., Короєд С. та ін. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.
  3. Гриценко І., Мельник Р., Пухтецька А. та ін. Загальне адміністративне право: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 376 с.
  4. Колпаков В., Гордеев В. Теорія адміністративного проступку: монографія. Харків: Харків юридичний», 2016. 344 с.