Адміністративне право України. Повний курс

3.6. Юридична сила формалізованих джерел адміністративного права

Джерела (норми) адміністративного права, зафіксовані у формалізованому джерелі, перебувають між собою в певній супідрядності, що зумовлюється їх юридичною силою. Рівень юридичної сили джерела (норми) адміністративного права залежить насамперед від правового статусу суб´єкта його видання.

Джерела адміністративного права утворюють «ієрархічну піраміду», що має такий вигляд:

Державний рівень:

• Конституція України;
• міжнародні договори України;
• закони України;
• акти Президента України;
акти Кабінету Міністрів України;
• акти центральних органів виконавчої влади;
• акти інших загальнодержавних органів влади;
• акти органів Автономної Республіки Крим;
• акти місцевих органів виконавчої влади;
акти інших юридичних осіб публічного права.

Місцевий (муніципальний) рівень:

 • акти органів місцевого самоврядування;
 • акти інших юридичних осіб публічного права, які діють на місцевому (муніципальному) рівні.


Неформалізовані джерела (норми) адміністративного права фактично можуть бути виявлені на будь-якому рівні, який власне і буде зумовлювати їх юридичну силу.

«Ієрархічна піраміда» дозволяє чіткіше зрозуміти місце того чи іншого юридичного акта в системі джерел адміністративного права. Проте викладене не означає, що в ситуації, коли певні суспільні відносини регулюються низкою юридичних актів, першочергово застосовується той, який має найвищу юридичну силу. У разі, якщо між актами, що мають різну юридичну силу, не виникає колізій за змістом, доречним є, щоб насамперед застосованим був юридичний акт, який має найменшу юридичну силу. Але при цьому, зрозуміло, не мають порушуватися приписи актів, які мають вищу юридичну силу.

У разі, якщо між двома нормами адміністративного права виникає колізія за змістом, застосовується норма, яка має вищу юридичну силу.

Колізія норм адміністративного права означає, що норми нижчого ієрархічного рівня є недійсними. Проте така недійсність може викликатися лише тими нормами вищого ієрархічного рівня, які є правовими (законними) за своїм змістом.

У разі, якщо закон або постанова уряду є неправовими (незаконними), положення таких актів не можуть вступати в колізію з нормами адміністративного права, що мають нижчу юридичну силу. Останні в такому разі залишаються дійсними.

У разі, якщо колізія виникає 1) між юридичними актами одного й того самого ієрархічного рівня, тобто виданими одним і тим самим суб´єктом, проте в різний час, - застосовується останній за часом прийняття юридичний акт (норма); 2) між загальним і спеціальним юридичними актами одного ієрархічного рівня, - застосовується останній.

Запитання і завдання

 1. Що розуміється під джерелом адміністративного права?
 2. Яка система притаманна для джерел адміністративного права?
 3. Яке значення мають джерела адміністративного права?
 4. Розкрийте поняття та здійсніть класифікацію законів як джерел адміністративного права.
 5. Розкрийте поняття та здійсніть класифікацію підзаконних нормативно-правових актів як джерел адміністративного права.
 6. У чому полягає зміст джерел права ЄС?
 7. У чому полягає відмінність між формалізованими та неформалізованими міжнародними джерелами права?
 8. Як можна пояснити причину збільшення кількості джерел адміністративного права?

Література для поглибленого вивчення

 1. Галунько В., Курило В., Короєд С. та ін. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.
 2. Гриценко І., Мельник Р., Пухтецька А. та ін. Загальне адміністративне право: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 566 с.
 3. Кармаліта М. Правова доктрина джерело (форма) права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2011. С. 182.
 4. Мельник Р. та ін. 100 відповідей на 100 питань по загальному адміністративному праву: навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2017. С.85 (на російській мові).
 5. Мельник Р., Бевзенко Р. Загальне адміністративне право: навчальний посібник. Київ: Ваіте, 2014. 376 с.
 6. Цуркаленко Ю.. Визнання судових рішень джерелами адміністративного права як необхідність забезпечення принципу верховенства права. 2015. №4. С. 297 301.
 7. Шалінська І. Акти «м’якого права»: поняття та значення у міжнародному правопорядку. Соціологія права. 2011. № 2.