Адміністративне право України. Повний курс

4.2. Докази в справі про адміністративне правопорушення та їх оцінювання

Відповідно до ст. 251 КУпАП доказами у справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність або відсутність адміністративного правопорушення, винність цієї особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відео- запису, зокрема тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також засобами фото- і кінозйомки, відеозапису, що працюють в автоматичному режимі, зокрема тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також показаннями технічних приладів і технічних засобів, що працюють в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Доказування у справах про адміністративні проступки - це заснована на законі й регламентована адміністративно-процесуальними нормами діяльність уповноважених суб´єктів, спрямована на своєчасне, усебічне, повне й об´єктивне з’ясування обставин кожної справи, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КУпАП, настає в разі, якщо ці порушення за своїм характером не передбачають кримінальної відповідальності.

Пояснення особи, яку притягують до адміністративної відповідальності. Адміністративній відповідальності підлягають особи (ст. 12 КУпАП), які досягли на момент учинення адміністративного правопорушення 16-річного віку.

У поясненні особа, що вчинила протиправні дії (бездіяльність), за які нормами КУпАП передбачено адміністративну відповідальність, зазначає такі дані про себе: прізвище, ім’я, по батькові, місце народження, вік, громадянство, соціальний майновий та сімейний стан, освіту, вид занять, наявність спеціального права, відношення до військової служби, стан здоров’я, наявність судимості тощо.

Особа, яку притягують до адміністративної відповідальності, відповідно до ст. 63 Конституції України має право відмовитися надавати пояснення щодо себе, членів своєї сім’ї чи близьких родичів.

Згідно зі ст. 268 КУпАП особа, яку притягують до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання; під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката чи іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову в справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яку притягують до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише в разі, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце й час розгляду справи та якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Пояснення потерпілих

Потерпілим є особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду (ст. 269 КУпАП).

Потерпілий має право ознайомитись із матеріалами справи, заявляти клопотання, під час розгляду справи користуватися правовою допомогою адвоката чи іншого фахівця в галузі права, який має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, оскаржувати постанову у справі про адміністративне правопорушення. Відповідно до ст. 272 КУпАП потерпілого може бути опитано як свідка.

Законні представники та представники

Інтереси особи, яку притягують до адміністративної відповідальності, і потерпілих, якими є неповнолітні або особи, що через свої фізичні або психічні вади не можуть самі реалізовувати власні права в справах про адміністративні правопорушення, мають право представляти їх законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники), що визначено в ст. 270 КУпАП.

Інтереси потерпілого може представляти представник - адвокат чи інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Законні представники та представники мають право знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання; від імені особи, інтереси якої вони представляють, приносити скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу.

Повноваження адвоката як представника потерпілого посвідчу- ються документами, зазначеними у ч. 2 ст. 271 цього КУпАП.

Захисник

У розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Ці особи мають право ознайомитись із матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням особи, яка його запросила, від її імені подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу, а також мають інші права, передбачені законами України (ст. 271 КУпАП).

Повноваження адвоката на участь у розгляді справи підтверджуються довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або ордером чи дорученням органу [установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов’язково додають витяг із договору, у якому зазначають повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дій як захисника. Сторони засвідчують витяг підписами.

Якщо особа є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, у розгляді справи про адміністративне правопорушення може брати участь адвокат.

Пояснення свідків

Як свідка у справі про адміністративне правопорушення може бути викликано кожну особу, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що підлягають установленню в цій справі. На виклик органу [посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, свідок зобов’язаний з’явитися в зазначений час, дати правдиві пояснення, повідомити все відоме йому стосовно справи та відповісти на поставлені запитання [ст. 272 КУпАП).

Висновок експерта

Різновидом даних, які отримують від людей у формі слів, цифр, графіків та інших способів фіксування інформації, є висновки експертів, позиції фахівців. Рішення про проведення експертизи ухвалює суб’єкт провадження адміністративної справи. Такого експерта призначає орган [посадова особа), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, у разі коли виникає потреба в спеціальних знаннях, зокрема для визначення розміру майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, а також суми грошей, одержаних унаслідок учинення адміністративного правопорушення, які підлягатимуть конфіскації. Експерт зобов’язаний з’явитися на виклик органу [посадової особи) та надати об’єктивний висновок щодо поставлених перед ним питань [ст. 273 КУпАП).

Перекладач

Згідно зі ст. 274 КУпАП перекладача призначає орган [посадова особа), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення. Перекладач зобов’язаний з’явитися на виклик органу (посадової особи) та якомога точніше здійснити доручений йому переклад.

Оцінкою доказів є висновок органу чи посадової особи, що розглядали справу, про достовірність або недостовірність одержаних фактичних даних щодо обставин цієї справи.

Речові докази - це предмети матеріального світу, на яких є сліди правопорушення (ум’ятини на автомобілі, зіпсований паспорт) або які своєю формою чи змістом свідчать про правопорушення (наркотичні речовини, зброя, нестандартна продукція, відеофільми тощо). Речові докази містять інформацію в чистому вигляді.

Показання технічних приладів і засобів

Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, регламентований ст.ст. 2791-2794, якими доповнено КУпАП відповідно до останніх змін у законодавстві.

Інші докази у справі про адміністративні правопорушення

Особисті докази. Протиправне діяння відбивається у свідомості людей, які його вчинили або спостерігали момент його вчинення, а також виявляється у вигляді різних змін на предметах і документах. У першому разі це образи й поняття, що належать до сфери психіки, у другому - зміна предметів матеріального світу, речей, їх властивостей і відносин, тобто фізичні та механічні зміни.

Орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й об’єктивному дослідженні всіх обставин справи, керуючись законом і правосвідомістю (ст. 252 КУпАП).