Адміністративне право України. Повний курс

4.3. Розгляд справи про адміністративний проступок

Розгляд справ про адміністративні правопорушення - це основна процесуальна стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення. Саме на цій стадії вирішуються найважливіші завдання такого провадження. Ці завдання полягають у встановленні винних і забезпеченні правильного застосування законодавства.

Розгляд справ про адміністративні правопорушення та відповідні процесуальні документи, що оформляються адміністративним органом відповідно до відомчої інструкції.

Стадії адміністративного провадження передбачають окремі етапи, тобто групи взаємопов´язаних дій. Кожен етап відповідно містить у собі послідовно здійснювані конкретні дії.

Підготовка справи до розгляду є першим етапом процесуальної стадії розгляду справи. Від цього етапу залежить загалом законність, справедливість і правильність подальшого розгляду справи.

Зазначена процесуальна стадія згідно з відповідними положеннями КУпАП передбачає три етапи:

1] підготовка справи до розгляду;

2] розгляд справи;

3] ухвалення в ній постанови.

Кожен із цих етапів має свої специфічні цілі й завдання, а також характеризується відносною самостійністю, послідовністю і завершеністю, хоча всі вони тісно пов’язані між собою.

Під час підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення відповідно до ст. 278 КУпАП вирішуються такі питання:

- чи належить до їх компетенції розгляд цієї справи (ст. 218-222);

- чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення (ст. 254-258);

- чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду, якщо справу не розглядають на місці (ст. 2772 КУпАП визначає, що повістка особі, яку притягують до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді. У ній зазначають дату й місце розгляду справи. Інших осіб, які беруть участь у цьому провадженні, інформують про день розгляду справи в той самий строк);

- чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

- чи підлягають задоволенню клопотання особи, яку притягують до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвокатів.

На цьому етапі провадження поліцейський також вирішує питання про достатність і наявність додаткових матеріалів, що сприяють розгляду справи.

Місце розгляду справ про адміністративні правопорушення (ст. 276 КУпАП)

Місцями розгляду справ про адміністративні правопорушення є:

- місце вчинення правопорушення;

- місце обліку транспортних засобів;

- місце проживання правопорушників;

- місце оброблення та обліку правопорушень;

- інше місце розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Справу про адміністративне правопорушення розглядають за місцем його вчинення, коли йдеться про правопорушення, передбачені в КУпАП статтями 80, 81, 121-126, 1271-129, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм), її можуть також розглядати за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені в КУпАП ст.ст. 177 і 178, розглядають за місцем їх учинення або за місцем проживання порушника.

Справи про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, розглядають за місцем оброблення та обліку таких правопорушень.

Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення

Процес розгляду справ про адміністративні правопорушення здійснюється на основі принципу оперативності й економічності. Справи про адміністративне правопорушення розглядають у строки, визначені ст. 277 КУпАП. Так, загальний строк розгляду становить 15 днів, для окремих видів правопорушень - одну добу, три, п’ять і сім днів.

Упродовж однієї доби розглядаються справи про правопорушення, визначені в КУпАП низкою статей, а саме: ст. 422, частиною 1 ст. 44, ст.ст. 44і, 106і, 1062, ^, 172^-1722°, 173, 173і, 1732, 178, 185, частиною 1 ст. 1853, ст.ст. 1857, 1854 18822, 2 0 3-2 0 61

У триденний строк розглядають справи про правопорушення, визначені в КУпАП (ст.ст. 146, 160, 1851, 2127-21220).

Упродовж п’яти днів розглядають справи, визначені в КУпАП (ст.ст. 461, 51, 1669, 176, 18834).

У семиденний строк розглядають справи, визначені в КУпАП (ст.ст. 101-103).

Повідомлення про розгляд справи

Справу про адміністративне правопорушення розглядають у присутності особи, яку притягують до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу розглядають лише в разі, коли є дані про своєчасне її сповіщення щодо місця й часу розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи згідно з ч. 1 ст. 268 КУпАП («Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності»).

Про час і місце розгляду справи має бути оповіщено осіб, які беруть у ній участь.

Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення особі, яку притягують до адміністративної відповідальності, роз’яснюють її права, зокрема: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову у справі (ч. 1 ст. 268 КУпАП).

Слід звернути увагу на розгляд справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що розпочинається з представлення поліцейського, який розглядає цю справу.

Поліцейський, який розглядає справу, реалізовує такий алгоритм дій:

- оголошує, яка справа підлягає розгляду;

- зазначає осіб, яких притягують до адміністративної відповідальності;

- роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права та обов’язки;

- оголошує протокол про адміністративне правопорушення (якщо складення протоколу передбачено КУпАП);

- заслуховує осіб, які беруть участь у розгляді справи;

- досліджує докази та вирішує клопотання.

Під час розгляду справи потерпілого може бути опитано як свідка.

Поліцейський оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, керуючись законом і правосвідомістю.

Якщо під час розгляду справи поліцейський дійде висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, матеріали передають прокуророві або органу досудового розслідування.

У разі малозначності вчиненого адміністративного правопорушення поліцейський може звільнити особу від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

Справу про адміністративне правопорушення розглядають відкрито, за винятком справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.

Порядок винесення постанови про адміністративні правопорушення

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, уповноважена посадова особа адміністративного органу відповідно до ст. 283 КУпАП виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 283 КУпАП постанова про адміністративне правопорушення має містити низку загальних відомостей і реквізитів, а саме:

- найменування органу (посадової особи), який виніс постанову;

- дату розгляду справи;

- відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

- опис обставин, установлених під час розгляду справи;

- зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення;

- ухвалене в справі рішення.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, окрім даних, передбачених ч. 2 ст. 283 КУпАП, має містити відомості про:

- дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;

- транспортний засіб, який зафіксовано в момент учинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);

- технічний засіб, яким здійснено фото- або відеозапис;

- розмір штрафу та порядок його сплати;

- правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та порядок його оскарження;

- відривну квитанцію із зазначенням реквізитів і можливих способів оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу (ч. 3 ст. 283 КУпАП).

Постанова у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, наприклад за ст. 122 («Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху»), окрім даних, визначених у ч. 2, 3 ст. 283 КУпАП, має містити відомості про адресу веб-сайту в мережі Інтернет, на якому особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в момент учинення адміністративного правопорушення; ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації та порядок звільнення від адміністративної відповідальності.

Оголошення постанови у справі та вручення її копії

Відповідно до ст. 285 КУпАП («Оголошення постанови в справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови») постанову в справі про адміністративне правопорушення оголошують негайно по закінченні розгляду адміністративної справи.

Копію постанови у справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів вручають або надсилають особі, щодо якої цю постанову винесено. Цей документ вручають особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто під підпис.

Оскарження постанови у справі про адміністративні правопорушення та її перегляд

Особа, щодо якої винесено постанову у справі про адміністративне правопорушення, може її оскаржити в порядку, визначеному ст. 288 КУпАП («Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення»), у строк, визначений ст. 289 КУпАП («Строк оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення»).

Постанову у справі про адміністративне правопорушення (ст. 287) можуть оскаржити:

- прокурор;

- особа, щодо якої її винесено;

- потерпілий.

Розгляд скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення

Відповідно до ст. 293 КУпАП («Розгляд скарги на постанову в справі про адміністративне правопорушення») посадова особа органу адміністративного органу, уповноважена розглядати справи про адміністративні правопорушення, під час розгляду скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність та обґрунтованість її винесення й ухвалює одне з таких рішень:

1] залишає постанову без зміни, а скаргу - без задоволення;

2] скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

3] скасовує постанову і закриває справу;

4] змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим щоб стягнення не було посилено.

За умови, якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), не правоможним вирішувати цю справу, таку постанову скасовують і справу надсилають на розгляд компетентного органу (посадової особи).

Копію рішення щодо скарги на постанову впродовж трьох днів надсилають особі, стосовно якої її винесено, у той самий строк копію постанови надсилають потерпілому на його прохання.

Набуття чинності постановою у справах про адміністративні правопорушення

Відповідно до ст. 291 КУпАП постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набуває законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови - упродовж десяти днів із дня винесення постанови, за винятком випадків накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

Водночас у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема зафіксовані в автоматичному режимі, постанова набуває чинності впродовж десяти днів від дня її вручення.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема зафіксоване в автоматичному режимі, набуває законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення чи про відмову в її отриманні.

Днем отримання постанови є дата, зазначена в поштовому повідомленні про вручення її особі, за якою зареєстровано транспортний засіб, або повнолітньому члену сім’ї такої особи. У разі якщо особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, відмовляється від отримання постанови, днем отримання постанови є день проставлення в поштовому повідомленні позначки про відмову в її отриманні.

Постанова про позбавлення права керування транспортним засобом набуває чинності з наступного дня після закінчення строку на її оскарження, а в разі такого оскарження - з дня набрання законної сили рішенням за результатами такого оскарження, яке винесено за наслідками розгляду справи по суті.

Питання для самоконтролю

 1. Які існують стадії провадження у справі про адміністративний проступок?
 2. У чому полягає сутність складання протоколу у справі про адміністративне правопорушення?
 3. Які органи та посадові особи уповноважені складати протокол про адміністративне правопорушення?
 4. Розкрийте зміст та зазначте органи розгляду справи про адміністративний проступок.
 5. Схарактеризуйте основні етапи розгляду справи про адміністративний поступок (підготовка справи, аналіз зібраних матеріалів, ухвалення постанови, доведення постанови до відома).
 6. Які існують особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі?
 7. Схарактеризуйте оскарження й перегляд постанови у справі про адміністративний проступок (порядок і строк оскарження постанови, результати перегляду, виконання постанови про накладення адміністративного стягнення).

Література для поглибленого вивчення

 1. Адміністративне процесуальне право: навч. посіб. / за заг. ред. Т. П. Мінки. Харків: Право, 2013. 352 с.
 2. Богуцький В., Богуцька В., Мартиновський В. та ін. Провадження у справах про адміністративні правопорушення: навч. посіб. Харків : Юрайт, 2013. 224 с.
 3. Колпаков В., Гордєєв В. Адміністративно-деліктний процес: навч. посіб. Харків: Харків юридичний, 2012. 228 с.
 4. Калюжний Р., Іншин М., Шопіна І. та ін. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. Київ: Алерта, 2013. 976 с.
 5. Остапенко О. Кваліфікація адміністративних правопорушень. Львів: Львівський інститут внутрішніх справ, 2000. 173 с.