Адміністративне право України. Повний курс

1.1.1. Публічне адміністрування як форма реалізації публічної влади

П’ять із половиною тисячоліть тому людство вступило в державно-правову дійсність. На сьогодні майже не залишилося людей, які живуть поза межами цих феноменів. Тим самим держава і право характеризуються соціальним прогресом, в іншому разі вони б не утвердилися майже на всій території Землі та не охопили б своїм впливом усіх людей.

До основних ознак держави належить: територія, яка визнана світовою спільнотою; люди, які пов’язані з державою громадянством (підданством]; публічна влада; норми права; податки; державний примус, який може застосовуватися публічною владою для захисту від порушень норм права чи несплати податків; та зовнішні атрибути (прапор, гімн, герб]. Ці ознаки є універсальними, властивими будь-якій державі.

Ознаки, які характеризують публічну владу:

1] об’єднує народ, (населення країни] за територіальною ознакою, створює територіальну організацію підвладних об’єктів, політичну асоціацію інтегрованих відносин та інститутів;

2] здійснюється спеціальним апаратом, відокремленим від суспільства, для керівництва ним із застосуванням різних владних методів (заохочення, переконання і примусу];

3] володіє суверенітетом, який означає незалежність реалізації публічної влади від бажань чи небажань об´єктів влади;

4] верховенство, обов’язковість її рішень для іншої влади;

5] публічність, тобто всезагальність і безособовість, що є виразом усезагальної волі;

6] нормативне регулювання суспільних відносин, що виявлено в можливості публічної влади видавати загальнообов’язкові правила поведінки.

Публічна влада ширша за змістом, ніж державна влада, оскільки публічні суб’єкти - це органи державно влади і місцевого самоврядування та інші невладні суб’єкти делегованих владних повноважень під час здійснення виконавчих функцій. Тим самим будь-яка державна влада є публічною, але не всяка публічна влада є державною.

Отже, публічна влада - це здатність публічних суб´єктіввпливати на суспільні відносини між людьми з приводу організації їхньої сумісної діяльності на основі реалізації публічного інтересу.

Згідно із загальновизначеним конституційним принципом розподілу влад і норм державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

У цій тріаді ми виділяємо виконавчу владу, яка реалізує свої завдання (функції] на основі норм адміністративного права.

Приклад: до основних завдань Кабінету Міністрів України належать виконання Конституції та законів України, актів Президента України, ужиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості та ін.

Сутністю виконавчої влади є: реалізація та виконання законів на території всієї держави; забезпечення прав і свобод людини і громадянина; державно-правове регулювання в різних сферах суспільного життя (соціально-культурній, адміністративно-політичній, фінансово-економічній]; сприяння задоволенню життєвих потреб населення, коли забезпечити їх за рахунок приватної ініціативи неможливо.

Одним із провідних зовнішніх виразів реалізації юридичної діяльності публічної влади є публічне адміністрування (англ. Public administration), яке ще не отримало у вітчизняній юридичній літературі єдиного категорійного визначення.

Французькі вчені-адміністративісти вважають, що публічне адміністрування - це адміністративна діяльність суб´єктів публічної адміністрації, що здійснюється з метою задоволення публічного інтересу. Вони негативно відмежовують від публічного адміністрування, по-перше, юридичну діяльність, спрямовану на задоволення приватних інтересів, по-друге - законодавчу та судову діяльність держави. Класик німецького адміністративного права О. Майєр уважав, що публічне адміністрування полягає в діяльності суб´єктів публічної адміністрації, пов’язаній з виконанням виконавчих функцій. При цьому він відмежовував від такої діяльності здійснення виконавчою владою політичних функцій.

Важливо, що зовнішньою формою реалізації публічної влади є:

- для законодавчої влади - законотворчість;

- для виконавчої влади - публічне адміністрування;

- для судової влади - правосуддя.

Таким чином, публічне адміністрування як форма реалізації публічної влади характеризується:

1] зовнішнім виразом реалізації завдань (функцій] виконавчої влади;

2] адміністративною діяльністю публічної адміністрації;

3] здійснюється з метою задоволення публічного інтересу;

4] негативно відмежовується від:

- законодавчої діяльності;

- здійсненням правосуддя;

- політичної діяльності виконавчої влади;

- діяльності, спрямованої на задоволення приватних інтересів.

Отже, публічне адміністрування як форма реалізації публічної

влади - це адміністративна діяльність суб´єктів публічної адміністрації, яка є зовнішнім виразом реалізації завдань (функцій) виконавчої влади, що здійснюється з метою задоволення публічного інтересу й негативно відмежовується від законодавчої судової та політичної діяльності.