Публічний інтерес є невід´ємним складником адміністративно-правових відносин. Ця категорія адміністративного права - одна з найбільш складних для розуміння, адже:

- по-перше, сутність публічних правових відносин є суб´єктивно- об´єктивною: об´єктивно описується юридичною природою цього феномену та суб´єктивно закріплюється законодавцем у нормах адміністративного права;

- по-друге, публічний інтерес є не чим іншим, як певною сукупністю приватних інтересів, тим самим множина приватних інтересів на певному етапі розвитку суспільства, за законом діалектики «взаємного переходу кількісних і якісних змін», переростає в публічний інтерес;

- по-третє, у загальному розумінні публічний інтерес означає інтерес людської спільноти - населення, народу тощо.

Тим самим межа між приватним і публічним інтересом є дещо розмитою, її важко описати просто і за допомогою одного певного критерію.

Професор А. Єлістратов уважав, що змістом адміністративно- правових відносин між представником державної влади і громадянами завжди є публічний інтерес. Що влада визнає як суспільний інтерес, залежить від рівня культури. І те, у чому влада бачить загальне благо, може насправді розходитися з інтересами значної частини населення. Проте в усякому разі вимоги правлячої влади висуваються до громадян не як приватний інтерес окремих носіїв влади, а в ім’я загального блага.

Серед учених-адміністративістів розповсюдженим є погляд, що зміст публічного інтересу пов’язаний із суб’єктивною волею законодавця, закріпленою в чинних нормах адміністративного права. Захист приватного інтересу відбувається за ініціативи самого суб’єкта інтересу через подання цивільного позову, а захист публічного інтересу відбувається з ініціативи або безпосередньо суб’єктом публічної адміністрації.

Отже, публічний інтерес можна описати:

1] негативно - як відмежування його від приватного інтересу;

2] за сутністю - як об’єктивні різноманітні цінності всього суспільства;

3] за змістом - як визначені законодавцем у нормах адміністративного права цінності (інтереси), обов’язок охороняти які покладено на суб’єктів публічної адміністрації.

Отже, за змістом публічний інтерес - це важливі для значної кількості фізичних і юридичних осіб цінності (потреби), які відповідно до законодавчо встановленої компетенції забезпечуються суб´єктами публічної адміністрації.

Таблиця 1.1.3.1. Відмежування публічного інтересу від приватного

Критерії розмежування

Публічний інтерес

Приватний інтерес

Відбивають цінності (потреби)

усього суспільства

окремих

особистостей

Забезпечуються

за ініціативою або безпосередньо суб´єктами публічної адміністрації

самими приватними суб´єктами права або найнятими ними адвокатами

Ступінь правової регламентації

високий

Низький

Юридична природа об’єкта посягання

суспільна небезпека

суспільна шкода

Захищаються

нормами публічних галузей права, насамперед адміністративного

нормами приватних галузей права, насамперед цивільного

Способи захисту

за допомогою інструментів публічного адміністрування

через подання цивільного позову до суду

Наслідки порушення

притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності

добровільне відшкодування шкоди або притягнення до цивільно-правової відповідальності

Юридична природа санкцій за порушення

накладаються санкції карного характеру

накладаються санкції

відновлювального

характеру