Адміністративне право України. Повний курс

6.2.1. Поняття, юридичне значення та ознаки нормативного акта суб`єкта публічного адміністрування

Акти є засобом практичної реалізації завдань публічного адміністрування. Без нормативних актів не може бути публічного управління як такого, водночас без них правова система держави втрачає своє регулювальне призначення у сфері дій публічної адміністрації.

Видання підзаконних нормативно актів - це правотвор чий напрямок діяльності публічної адміністрації, що передбачає розпорядчу діяльність, спрямовану на виконання законів через розроблення та встановлення підзаконних правил загального характеру.

Установлення норм права підзаконного характеру в процесі діяльності публічної адміністрації - це адміністративна правотвор- чість, яка здійснюється у формі видання органами та посадовими особами публічної адміністрації актів неперсоніфікованого характеру. Це викликано тим, що загальні норми і правила поведінки, сформульовані в законах, не в змозі охопити всіх аспектів, які потребують додаткового врегулювання нормами адміністративного права. Тому й виникає потреба в конкретизації та деталізації законодавчих норм щодо стадії їх застосування.

Нормативні акти публічного адміністрування - це владні, втілені в установлену форму волевиявлення суб´єктів публічної адміністрації, що безпосередньо впливають на нормативні норми й відносини з метою їх удосконалення відповідно до публічних інтересів.

Юридичне значення нормативних актів суб´єктів публічного адміністрування полягає тому, що вони:

- є інструментом, за допомогою якого публічна адміністрація здійснює адміністративну діяльність щодо виконання адміністративних зобов’язань;

- є первинною формою публічного адміністрування, офіційним документом, що встановлюється в процесі адміністративної діяльності;

- з ними пов’язане виконання публічних функцій і розв’язання численних проблем в економічній, соціально-культурній та адміністративно-політичній сферах;

- у них міститься переважна частина всіх наявних у державі нормативних приписів, які поширюються практично на всіх суб’єктів владних повноважень, інших юридичних та фізичних осіб.

Виходячи з викладеного, можна визначити такі ознаки нормативних актів:

1] без нормативних актів не може існувати публічне адміністрування, без них суб’єкти публічної адміністрації не в змозі ефективно забезпечувати права, свободи та законні інтереси приватних осіб; це викликано тим, що загальні норми, сформульовані в законах, не в змозі охопити всіх аспектів, які потребують урегулювання нормами адміністративного права, тому й виникає потреба в конкретизації та деталізації їх до стадії правозастосування;

2] за своєю юридичною природою видання підзаконних нормативних актів - це правотворчий підзаконний напрямок адміністративної діяльності публічної адміністрації (адміністративна правотворчість), що передбачає розпорядчу діяльність, спрямовану на розроблення та встановлення підзаконних правил загального характеру - тим самим вони мають подвійну юридичну природу: по-перше, є інструментом адміністративної діяльності суб´єктів публічної адміністрації; по-друге - нормою адміністративного права;

3] мають владний вольовий характер відповідно до вольової сутності самого адміністративного права, спричиняють нормативні наслідки в ході реалізації завдань публічної адміністрації;

4] здійснюються у формі видання суб´єктами публічної адміністрації актів неперсоніфікованого характеру.

5] юридичне значення нормативних актів суб´єктів публічного адміністрування полягає в тому, що вони є первинним інструментом, за допомогою якого публічна адміністрація здійснює адміністративну діяльність щодо виконання адміністративних зобов’язань;

6] ухвалюються виключно повноважним суб’єктом публічної адміністрації у встановленому порядку й згідно з офіційно передбаченою процедурою.

7] можуть бути опротестовані або оскаржені в установленому чинним законодавством порядку (наприклад у порядку адміністративного судочинства);

8] у разі нетримання вміщених у них юридично-владних приписів спричинюють особливі юридичні наслідки - відповідальність винної сторони.

Отже, нормативний акт - це владні ухвалені у процесі підзаконної розпорядчої діяльності суб´єктами публічної адміністрації приписи загального характеру з питань компетенції всіх органів (посадових осіб), установ, що породжують юридичні наслідки щодо конкретизації та деталізації законів до стадії їх правозастосування.