Адміністративне право України. Повний курс

1.2.1. Призначення (мета і завдання) адміністративного права

Адміністративне право наповнює всю правову матерію суспільства. Практично неможливо знайти важливі суспільні відносини, які б не урегульовувалися тією чи іншою мірою нормами адміністративного права. Відповідно одним із перших питань, на яке треба дати відповідь, є визначення ролі адміністративного права у правовій системі вітчизняного суспільства.

На це питання найбільш слушно дати відповідь через розкриття категорій «мета» і «завдання» адміністративного права.

Мета й завдання адміністративного права України мають своїм підґрунтям положення теорії природного права та Конституції України, відповідно до яких «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави».

Метою адміністративного права є створення пріоритету правових умов для забезпечення публічною адміністрацією прав, свобод й інтересів людини і громадянина у сфері публічного адміністрування.

Основними завданням адміністративного права України є такі:

1. Конкретизація прав, свобод приватних осіб, які мають забезпечуватися суб´єктами публічної адміністрації, як реалізація конституційної формули стосовно утвердження прав і свобод людини. Це здійснюється в законах України та підзаконних нормативно-правових актах, які визначають обов’язки (компетенцію / повноваження суб’єктів публічної адміністрації).
Приклад: у Законі «Про Національну поліцію» конкретизовано, що завданнями поліції є надання поліцейських послугу сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання послуг, які з об´єктивних обставин громадяни не можуть отримати за рахунок приватної ініціативи. Органи поліції та поліцейські зокрема зобов´язані: здійснювати превентивну та профілактичну діяльність; припиняти виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; уживати заходів, спрямованих на усунення загрози життю та здоров´ю фізичних осіб і публічній безпеці.
2. Формування ефективних адміністративних інструментів реалізації прав і свобод у сфері публічного адміністрування як реалізація конституційної формули щодо забезпечення прав і свобод людини.
Приклад: Постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2017р. № 833 сформовано адміністративний інструментарій фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі реалізації, що дає можливість більш ефективно реалізувати право осіб на життя і здоров´я людей, а також захист права власності у сфері дорожнього руху.
3. Підвищення ефективності функціонування публічних інститутів держави й суспільства. Наприклад, через створення громадянським суспільством і державою нових антикорупційних органів - Національного антикорупційного бюро та Національного агентства із запобігання корупції.
4. Уніфікація та закріплення на законодавчому рівні процедур адміністративної діяльності публічної адміністрації.
Приклад: Верховна рада Україна через закон закріпила адміністративну процедуру щодо стратегічного екологічного оцінювання.
5. Оптимізація публічного контролю інститутом громадянського суспільства за діяльністю суб´єктів публічної адміністрації.
Приклад: Громадські ради центральних і місцевих органів виконавчої влади здійснюють громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.
6. Удосконалення інституту юридичної відповідальності3. Наприклад, 2014 р. КУпАП було доповнено главою 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією», суб´єктом адміністративного проступку яких визначено спеціальні суб’єкти публічної адміністрації.

Динамічний розвиток суспільних відносин в Україні щодо адаптації як суспільного життя, так і правової практики до інституцій ЄСпризводить до того, що завдання адміністративного права постійно уточнюються, доповнюються та змінюються.