Адміністративне право України. Повний курс

6.5.3. Види планів як інструментів адміністративного права

Плани, як інструменти адміністративного права, можна класифікувати на види за різними критеріями:

1. За рівнями планування:

- стратегічне планування;

- довгострокове планування;

- середньострокове планування;

- поточне планування.

В останньому випадку варто навести такий приклад: відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» закупівля здійснюється згідно з річним планом. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель упродовж п’яти днів з дня їх затвердження. Цей акт-план є обов’язковим при здійсненні державних закупівель, оскільки органи Державної казначейської служби перевіряють наявність річного плану закупівель ще до здійснення оплати за відповідним договором.

2. За рівнем юридичної обов´язковості акти планування поділяються на: а) обов’язкові до ухвалення; б) факультативні.

Затвердження окремих видів планів є обов’язковим у діяльності суб’єктів публічного адміністрування, про що існують вказівки у статусних законах або в підзаконних нормативно-правових актах, які визначають компетенцію відповідних суб’єктів. Такі плани відповідний суб’єкт зобов’язаний ухвалювати. Це стосується і планів проведення документальних планових перевірок платників податків органами Державної фіскальної служби України. Факультативними планами можна вважати більшість із тих, які затверджуються суб’єктом публічної адміністрації та мають внутрішньоорганізаційний зміст, - наприклад, план заходів щодо реалізації муніципального проекту тощо.

3. За суб’єктами публічної адміністрації, які здійснюють затвердження планів, виділяють плани, що затверджені адміністративними актами:

- Президента України;

- Кабінету Міністрів України;

- міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

- місцевих державних адміністрацій;

- органів місцевого самоврядування;

- інших суб´єктів публічної адміністрації, що здійснюють делеговані виконавчі повноваження.

4. За спрямуванням управлінського впливу визначаються внутрішньоорієнтовані плани, якими суб´єкт адміністрування впорядковує свою внутрішню діяльність; зовнішньоорієнтовані плани.

Предметом адміністративного права насамперед є зовнішні плани суб´єктів публічної адміністрації, які спрямовані за межі певного публічного органу та зачіпають інтереси приватних осіб.

5. За формою вираження (назвою) плани поділяються на концепції, програми, плани, плани-графіки та ін.

Приклад: Державною фіскальною службою України здійснюються документальні планові перевірки. Порядок формування та коригування планів-графіків, критерії та порядок відбору до плану-графіка платників здійснюється в порядку, передбаченому Порядком формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.