Адміністративне право України. Повний курс

РОЗДІЛ 5. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ І ВИМОГИ ДО НЬОГО

Адміністративний позов - письмове звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів у публічних правових відносинах. Позов до адміністративного суду висувається через подання позовної заяви в суд першої інстанції, де вона реєструється та не пізніше наступного дня передається судді. Позивач має право в позовній заяві заявити клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, яке призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке їх вирішення.

У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета суперечки та їх обґрунтування. Вона подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Позовна заява може бути складена за допомогою заповнення бланка позову, наданого судом.

Кодекс адміністративного судочинства України встановлює формальні вимоги до позовної заяви як основного документа, що є, з одного боку, формою звернення до суду, а з іншого - підставою для відкриття провадження.

Першою та головною умовою відповідності обраної форми звернення до суду вимогам, установленим КАСУ, є подання позовної заяви в письмовій формі.

Відповідно письмовою формою є такий спосіб зовнішнього вираження документа, який за допомогою письма та умовних знаків забезпечує збереження інформації, що міститься в ньому на матеріальному носії.

Ухваленим на сьогодні матеріальним носієм є папір, на якому потрібна інформація надрукована машинописним способом, за допомогою комп’ютера або написана від руки. У перспективі поширення використання електронних носіїв інформації у сфері державного управління може стати можливим подання заяви електронною поштою, принаймні вже зараз, при дотриманні певних вимог, відзвітувати перед податковою можна за допомогою Іnternet Важливим кроком до такої зручності має стати широке впровадження електронного підпису, оскільки однією з головних вимог до позовної заяви є наявність особистого підпису заявника або його представника.

Будь-яких чітких вимог до вигляду позовної заяви закон не встановлює. Тому під час її складання варто керуватись загальними правилами правопису та культури ділового мовлення. Так, текст заяви залежно від способу написання має бути чорного кольору - якщо це машинописний або комп’ютерний спосіб, якщо ж текст написано від руки, то припускається використання чорного та синього чорнила. Для рукописного тексту також актуальною є вимога охайності та розбірливості під час його написання. Юридична техніка вимагає крім того точної вказівки назви документа, тобто необхідно писати «позовна заява». На прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.

У позовній заяві зазначаються:

1] найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2] повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місце розташування (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти.

Подаючи позовну заяву, потрібно обов’язково зазначити, хто звертається до суду, і надати вичерпну інформацію про інших осіб, які беруть участь у справі. Для того щоб суд мав змогу скласти повне уявлення про заявника, встановлено обов’язкові дані про його особу, які потрібно висвітлити в заяві.

Залежно від того, звертається зі скаргою фізична особа чи юридична, вона має вказати відповідно своє ім’я або найменування.

Ім´я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить1.

Найменуванням юридичної особи є назва, що вказана в її установчих документах і внесена до єдиного державного реєстру, містить інформацію про її організаційно-правову форму, характер діяльності або є її комерційним (фірмовим) найменуванням.

Такі самі вимоги висуваються і до основних даних про інших осіб, які беруть участь у справі.

Подаючи касаційну скаргу, потрібно обов’язково зазначити, хто звертається з оскарженням, і надати вичерпну інформацію про інших осіб, які беруть участь у справі. Для того щоб суд мав змогу скласти повне уявлення про скаржника, установлено обов’язкові дані про його особу, які потрібно висвітлити в скарзі. Зокрема йдеться про:

- ім’я (найменування) особи.

Залежності від того, звертається зі скаргою фізична особа чи юридична, вона має вказати відповідно своє ім’я або найменування.

Ім´я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.

Найменуванням юридичної особи є назва, що вказана в її установчих документах і внесена до Єдиного державного реєстру, містить інформацію про її організаційно-правову форму, характер діяльності або є її комерційним (фірмовим) найменуванням;

- поштову адресу особи;

- номер засобу зв´язку, адресу електронної пошти, якщо такі є.

Засобами зв’язку можуть бути телефони (стаціонарні або мобільні), факси та електронна пошта. Зазначення всіх цих засобів у заяві не є обов’язковим, але саме скаржник є зацікавленою особою, і тому в його інтересах - бути обізнаним в усіх стадіях розгляду своєї справи;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків - елемент Державного реєстру фізичних осіб України, який надається фізичним особам-платникам податків та інших обов’язкових платежів і зберігається за ними впродовж усього їхнього життя (Наказ Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 р. №779 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків»).

Якщо позовна заява подається представником, то в ній додатково зазначаються відомості щодо нього;

- зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо в позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;

- зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів.

На завершення особа, яка подає касаційну скаргу, має сформулювати зміст вимог до суду, виходячи з тих обставин і фактів, на які вона посилалась у своїй скарзі.

Так, кожна особа має право у встановленому порядку звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушено її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист за допомогою:

1] визнання протиправним і нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень;

2] визнання протиправним і скасування індивідуального акта чи окремих його положень;

3] визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від учинення певних дій;

4] визнання бездіяльності суб´єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії;

5] установлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень;

6] ухвалення судом одного з таких рішень та стягнення з відповідача - суб’єкта владних повноважень - коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю.

Відповідне формулювання позовних вимог має міститися в позовній заяві з викладенням обставин, якими обґрунтовує свою позицію позивач;

- виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують такі обставини.

У позовній заяві потрібно дати детальний опис фактів, що стосуються публічного правового конфлікту, з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт. Водночас слід ураховувати, що, по-перше, частина позовних заяв складається й подається пересічними громадянами без використання правової допомоги (це законом не заборонено), по-друге, суди при відправленні ними правосуддя є незалежними. Тому доходимо до висновку, що суд не зв’язаний викладеною в заяві позицією (оцінкою) тих чи інших фактів навіть за умови підкріплення їх відповідними положеннями нормативно-правових актів. Констатація порушення прав і законних інтересів з посиланням на правові акти є позицією сторони, яку вона відстоює в суді. А вже адміністративний суд має ухвалити остаточне правосудне рішення щодо висунутих вимог.

- відомості про вжиття заходів досудового врегулювання суперечки - у разі якщо законом установлено обов’язковий досудо- вий порядок урегулювання суперечки;

- відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

- перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності в позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

- у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб´єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;

- у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб´єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;

- власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом і з тих самих підстав.

У разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи або звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у заяві мають бути зазначені відповідні підстави. У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, потрібні для правильного вирішення суперечки.

Запитання і завдання

  1. Хто має право звертатися до адміністративного суду зі зверненням про захист прав, свобод та інтересів у публічних правових відносинах?
  2. Назвіть обов’язкові елементи адміністративного позову.
  3. Які особливості подання позовної заяви представником?

Література для поглибленого вивчення

  1. Муза О. Деякі аспекти використання медіації в адміністративному судочинстві України. Університетські наукові записки. 2011. № 4. С. 239-244.
  2. Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика: монографія / за заг. ред. С. Ківалова, Л. Білої- Тіунової. Одеса: Фенікс, 2013. С. 110-127.
  3. Армаш Н., Дрозд О., Ігнатенко В. та ін. Оскарження судових рішень і ухвал в системі адміністративного судочинства України: практичний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 272 с.