Адміністративне право України. Повний курс

8.1.5. Принципи надання адміністративних послуг

Важливою умовою ефективного функціонування системи адміністративних послуг є принципи надання таких послуг.

Під принципами надання адміністративних послуг слід розуміти основоположні засади, на яких ґрунтується процес діяльності органів державної та місцевої влади щодо надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам.

У ст. 4 Закону України «Про адміністративні послуги» закріплено десять найбільш важливих взаємопов’язаних принципів, на яких має ґрунтуватись функціонування всієї системи адміністративних послуг і яким мають відповідати організація та порядок надання таких послуг, а саме:

1] верховенства права, зокрема законності та юридичної визначеності;

2] стабільності;

3] рівності перед законом;

4] відкритості та прозорості;

5] оперативності та своєчасності;

6] доступності інформації про надання адміністративних послуг;

7] захищеності персональних даних;

8] раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

9] неупередженості та справедливості;

10] доступності та зручності для суб’єктів звернень.

Ці принципи базуються на відповідних нормах Конституції України та ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Схарактеризуємо основні положення наведених вище спеціальних принципів надання адміністративних послуг:

- принцип верховенства права в Конституції закріплений як основний принцип діяльності держави і його основна сутність полягає в утвердженні правопорядку, який ставить владу під контроль суспільства. І власне сама ідея сервісної держави, основною функцією якої є забезпечення використання кожною людиною її основних прав та надання їй адміністративних послуг випливає з принципу верховенства права.

- принцип законності, виходячи зі змісту Конституції України, випливає із принципу верховенства права, є його логічним продовженням і в умовах утвердження конституційної демократії набуває все більш реального значення. Практична реалізація цього принципу у сфері надання адміністративних послуг означає, що право- застосовна діяльність адміністративних органів та її результати повинні суворо відповідати вимогам усіх правових норм, за допомогою яких здійснюється їх правове регулювання1.

- принцип юридичної визначеності також є одним із суттєвих елементів принципу верховенства права. Цей принцип має різні прояви. Він частково співпадає з принципом законності, і сутність його полягає в чіткому визначенні процедури і порядку її дотримання, а також законодавчого встановлення повноважень органів влади у відносинах із суб´єктами звернення.

- принцип стабільності передбачає стійкість законодавства і врегульованих ним правовідносин, а також створює умови для усталеності правозастосування, основу для стійкості всієї системи права.

- принцип рівності передбачає заборону дискримінації, відсутність необґрунтованих, безпідставних переваг чи привілеїв для окремих суб´єктів звернення. Це означає, що в процесі надання адміністративних послуг мають дотримуватись умови щодо рівності стосовно переліку документів, оплати, строків надання послуг і т. ін. Окрім того цей принцип передбачає рівність суб´єктів звернення і суб´єктів надання адміністративних послуг перед законом.

- принцип відкритості й прозорості означає можливість для суб´єктів звернення отримувати всі необхідні їм достовірні відомості про функціонування системи надання адміністративних послуг;

- принцип оперативності й своєчасності є правовою вимогою, відповідно до якої забезпечується своєчасність надання адміністративних послуг у часових межах за допомогою найбільш повного і раціонального використання всіх правових засобів, спрямованих на швидке та якісне отримання суб´єктом звернення відповідної послуги;

- принцип доступності інформації полягає в цілеспрямованому поширенні суб´єктами надання адміністративних послуг інформації стосовно переліку адміністративних послуг і порядку функціонування суб´єктів надання таких послуг;

- принцип захищеності персональних даних означає, що суб´єкти надання адміністративних послуг мають дотримуватись усіх вимог Закону «Про захист персональних даних»;

- принцип раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, передбачає чітко визначений перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та зменшення кількості таких документів;

- принцип доступності та зручності адміністративних послуг передбачає наявність умов, які забезпечують можливість доступу до адміністративних послуг якомога більшій кількості суб´єктів звернень, а також максимально доступний та комфортний спосіб одержання адміністративної послуги.

Зауважимо, що у ст. 4 Закону України «Про адміністративні послуги» не наведено такий принцип, як якість надання адміністративних послуг. Уважаємо, що цей принцип випливає з принципів відкритості та прозорості, оперативності та своєчасності, доступності інформації про надання адміністративних послуг, доступності та зручності для суб´єктів звернень тощо.

Принципи надання адміністративних послуг є системою, тобто взаємопов’язаними та взаємозалежними. Тому порушення одного з них може призвести до порушення інших. Якість надання адміністративних послуг досягається послідовним застосуванням усієї системи принципів і кожного з них окремо.