Адміністративне право України. Повний курс

5.3.3.5. Право на свободу об`єднань

Громадяни України мають право на свободу об´єднання в політичні партії та громадські організації для здійснення й захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, установлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров´я населення або захисту прав і свобод інших людей. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об´єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. Усі об´єднання громадян рівні перед законом.

Право на об´єднання - це одне з політичних прав, мета якого - забезпечити можливість кожного брати участь у громадському й політичному житті, об´єднуватися за інтересами й цілями. Конституційні обмеження права на свободу об´єднання є цілком логічними та необхідними в правовій державі, адже держава мусить забезпечити рівновагу між правом на свободу об´єднання та правом на захист життя і здоров´я інших людей від будь-яких злочинних посягань.

Зазначимо, що право на свободу об´єднань - це гарантоване Конституцією України та іншими законами право громадян на об´єднання з іншими громадянами з метою висловлення своїх думок, задоволення власних інтересів і захисту своїх прав.

Запитання і завдання

 1. У чому полягають особливості приватних осіб як суб´єктів адміністративного права?
 2. Розкрийте адміністративно-правовий статус громадян України.
 3. З’ясуйте адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
 4. У чому полягає адміністративно-правовий статус об´єднань громадян?
 5. Підприємства, установи в системі суб´єктів адміністративного права.
 6. Що включає адміністративна правосуб´єктність приватних осіб адміністративного права?
 7. Назвіть види суб´єктивних публічних прав приватних осіб.
 8. У чому полягає зміст поняття «консультації з громадськістю»?
 9. У чому полягає сутність права на звернення та які види звернень Вам відомі?
 10. Схарактеризуйте пропозицію (зауваження), заяву (клопотання) і скаргу.
 11. У чому полягає сутність права на доступ до публічної інформації?
 12. У чому полягає сутність права на свободу мирних зібрань?

Література для поглибленого вивчення

 1. Гриценко І., МельникР., Пухтецька А. та ін. Загальне адміністративне право: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 568 с.
 2. Коломоєць Т. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 576 с.
 3. Галунько В., Олефір В., Гридасов Ю. та ін. Адміністративне право України: у 2-х т.: підручник Т.1: Загальне адміністративне право. Академічний курс. Херсон: ХМД, 2013. 396 с.
 4. Куйбіда Р., Шишкін В. та ін. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: навчальний посібник. Київ: Старий світ, 2006. 576 с.
 5. Авер’янов В. та ін. Адміністративне право України. Академічний курс: у 2-х т: підручник: Том 1. Загальна частина. Київ: Юридична думка, 2007. 592 с.
 6. Колпанов В., Кузьменко О., Пастух І., та ін. Курс адміністративного права України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2012. 809 с.
 7. Пасічник А. Адміністративна правосуб’єктність юридичних осіб приватного права: монографія. Суми: Мрія-1, 2014.
 8. Мацелик Т. Адміністративна правосуб’єктність як онтологічна здатність особи бути суб’єктом адміністративного права. Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Вип. 597.
 9. Головенко Р., Котляр Д., Слизьконіс Д. Доступ до публічної інформації: посібник. Київ: ЦПСА, 2014. С. 10.
 10. Мельник Р. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. Київ, 2015. С. 116.