Адміністративне право України. Повний курс

7.4. Учасники адміністративної процедури

Аналіз адміністративних процедур не буде повним без належної уваги до питань їх учасників, тобто осіб, які безпосередньо реалізують свої права чи обов’язки в межах правових відносин, що складаються під час здійснення адміністративної процедури.

Доцільно виокремити чотири можливих учасники адміністративних процедур: адміністративний орган; адресат (зокрема заявник); зацікавлені особи; представники.

Даючи загальне визначення, зазначимо, що учасник адміністративної процедури - це особа, яка має певні права та обов´язки, сформульовані в нормах адміністративного права, та бере участь у розгляді конкретної адміністративної справи з метою реалізації власних інтересів. Зауважимо, що інтереси ці бувають часто різними, що зумовлено різною метою самої участі в суспільних відносинах, що виникають у ході адміністративної процедури. За таких умов урівноваження різних інтересів відбувається за рахунок чіткого формулювання положень чинного законодавства, що врегульовує порядок здійснення адміністративних процедур і правовий статус їх учасників.

Для того щоб бути учасником адміністративної процедури, особа (в широкому розумінні цього поняття - і фізична, і юридична, і сам адміністративний орган) повинна мати адміністративну правосуб´єктність, яка своєю чергою складається з адміністративної правоздатності та адміністративної дієздатності.

Адміністративна правосуб´єктність учасника адміністративної процедури - це здатність учасника мати й реалізовувати права та виконувати обов´язки, що містяться в нормах адміністративного права.

Поряд із тим адміністративна правоздатність учасника адміністративної процедури - це його здатність мати права та обов’язки. Говорячи про громадян, зазначимо, що вона виникає з народженням громадянина та припиняється з його смертю. Своєю чергою в основної маси юридичних осіб адміністративна правоздатність виникає від моменту державної реєстрації, а припиняється - від моменту ліквідації.

Адміністративна дієздатність учасника адміністративної процедури - це його здатність своїми діями реалізовувати надані права й виконувати покладені на нього обов’язки. Важливо зазначити, що на відміну від правоздатності (яка виникає відразу і в повному обсязі), набуття та обсяг адміністративної дієздатності у громадян залежать від низки об’єктивних і суб’єктивних чинників. Адміністративна дієздатність юридичних осіб виникає одночасно з правоздатністю, тобто в момент офіційної державної реєстрації як суб’єкта права.