Адміністративне право України. Повний курс

7.4.1. Адміністративний орган

Адміністративний орган - це учасник адміністративної процедури, суб’єкт публічного адміністрування, уповноважений здійснювати владні (виконавчі та розпорядчі) функції щодо розгляду та вирішення адміністративних справ і видання адміністративного акта.

Відповідно до адміністративного права важливо орієнтуватись у правовому статусі адміністративного органа, основу якого складають його права та обов’язки.

Аналіз чинного законодавства, положення якого регламентують правові статуси адміністративних органів, знайомство із законопроектами з питань адміністративних процедур дозволяє виокремити такі права адміністративного органу: отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб документи та відомості, необхідні для розгляду й вирішення адміністративної справи; самостійно визначати безпосередніх виконавців адміністративної процедури та осіб, що готуватимуть проект адміністративного акта; залучати до участі в адміністративному провадженні інших учасників, які можуть дати пояснення по суті адміністративної справи; ініціювати призначення та проведення експертизи, якщо це потрібно для вирішення адміністративної справи; використовувати технічні засоби для фіксації окремих процедурних дій.

Своєю чергою основними обов´язками адміністративного органу як обов´язкового учасника адміністративної процедури є такі:

- забезпечення надання в приміщеннях, призначених для особистого прийому, інформації, потрібної для звернення особи до адміністративного органу без сторонньої допомоги (інформаційні буклети, зразки документів, відомості про місце розташування структурних підрозділів тощо);

- своєчасне залучення до адміністративної процедури адресата (адресатів);

- роз’яснення учасникам адміністративної процедури їх прав і обов’язків, сприяння реалізації таких прав і обов’язків;

- забезпечення доступу учасникам адміністративної процедури до матеріалів адміністративної справи, надання їм інформації про стан розгляду адміністративної справи, зокрема за їх зверненням;

- захист інформації про особисте та сімейне життя учасників адміністративної процедури;

- забезпечення збереження охоронюваної законом інформації, зокрема такої, що становить державну або іншу таємницю;

- підготовка та видання адміністративного акта за результатами розгляду адміністративної справи;

- повідомлення суб´єктом звернення заінтересованій особі результатів розгляду адміністративної справи;

- роз’яснення порядку і строків оскарження адміністративного акта, ухваленого за результатами розгляду адміністративної справи.