Адміністративне право України. Повний курс

1.2.2. Відносини, що складають предмет адміністративного права

Правові відносини виникають виключно між людьми як різновид найбільш важливих суспільних відносини. Ці відносини можуть бути як публічними правовими, так і приватними правовими.

В юридичній літературі слушно визначають, що основною приватних правових відносин є цивільне права, а публічних правових - адміністративне право.

Предмет правового регулювання - це та сфера, на яку поширюється право, матеріальний критерій розподілу права на структурні елементи - інститути, галузі, підгалузі. Предмет правового регулювання визначає, що регулюється правом.

На зорі становлення адміністративного права А. Єлістратов визначав: «Адміністративне право ставить за мету впорядкувати відносини між правлячою владою й особою у справах державного управління»; «Предметом адміністративного права є відносини між правлячою владою й особами». Вчення про публічні правові відносини і способи захисту публічного права складають предмет загальної частини науки адміністративного права.

Незважаючи на значні зміни в соціальному, політичному, економічному та правовому житті суспільства, за останні більш ніж сто років зазначене вище розуміння предмета адміністративного права не втратило своєї актуальності, хоча розширилося за змістом, наповнюючись багатогранними відтінками.

Відносини, що складають предмет адміністративного права України, окреслюються:

1] суспільними відносинам, що виникають у зв’язку із забезпеченням суб´єктами публічної адміністрації прав і свобод та законних інтересів приватних осіб у процесі надання адміністративних послуг;

2] адміністративною діяльністю суб’єктів публічної адміністрації щодо здійснення публічної управлінської (виконавчо-розпорядчої) діяльності:

2.1] у процесі виконавчої діяльності суб’єкти публічної адміністрації забезпечують публічне виконання законів на території всієї держави;

2.2] розпорядча діяльність полягає в ухваленні суб’єктами публічної адміністрації підзаконних нормативно-правових адміністративних актів на основі та з виконання законів.

Отже, предметом адміністративного права України є суспільні відносини, які виникають між суб´єктами публічної адміністрації та приватними особами. За змістом предмет адміністративного права складається з надання адміністративних послуг і здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності публічною адміністрацією.