Адміністративне право України. Повний курс

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

Конституцією визначено, що з метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічних правових відносин в Україні діють адміністративні суди (ст. 125 Конституції України). Кодекс адміністративного судочинства України в ст. 4 визначає адміністративний суд як суд, до компетенції якого цим Кодексом віднесено розгляд і вирішення адміністративних справ (переданих на вирішення адміністративного суду публічних правових суперечок).

Публічно-правовий спір - конфлікт, у якому хоча б одна сторона здійснює публічні владні управлінські функції, зокрема на виконання делегованих повноважень, і суперечка виникла у зв’язку з виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій; або хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, що уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги виключно суб’єкта владних повноважень, і конфлікт виник у зв’язку з наданням або ненаданням такою стороною зазначених послуг; або хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого процесу чи процесу референдуму, і конфлікт виник у зв’язку з порушенням її прав у такому процесі з боку суб’єкта владних повноважень або іншої особи.

Уявлення про систему адміністративних судів в Україні можна скласти на підставі системного аналізу положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-УШ.

За змістом його положень систему адміністративних судів складають:

- місцеві адміністративні суди - місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди;

- апеляційні адміністративні суди;

- Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду.

Організаційно-правові засади функціонування судової системи під час здійснення адміністративного судочинства

Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи). Місцевими адміністративними судами є місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди. Станом на 01.01.2018 р. до мережі місцевих адміністративних судів належать: Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим; окружні адміністративні суди в областях, окружні адміністративні суди міст Києва та Севастополя1. Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх розгляду визначаються КАСУ

Апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є апеляційні адміністративні суди, які утворюються у восьми апеляційних округах. Це зокрема Перший апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що включає Донецьку та Луганську області, розташований у містах Донецьку та Краматорську Донецької області; Восьмий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що включає Волинську, Закарпатську, Івано- Франківську, Львівську, Рівненську та Тернопільську області, розташований у місті Львові.

У випадках, визначених КАСУ, апеляційні адміністративні суди діють як суди першої інстанції.

У складі апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про обрання секретаря судової палати ухвалюються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду.

Повноваження апеляційного суду:

1] здійснює правосуддя в порядку, установленому процесуальним законом;

2] аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд;

3] надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства та ін.

Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

Верховний Суд: здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, - як суд першої чи апеляційної інстанції, у порядку, установленому процесуальним законом; здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України; забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом та ін.

У складі Верховного Суду діє Касаційний адміністративний суд, до складу якого входять судді відповідної спеціалізації.

У Касаційному адміністративному суді обов’язково створюються окремі палати з урахуванням спеціалізації суддів для розгляду справ щодо:

1] податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

2] захисту соціальних прав;

3] виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян.

Інші палати створюються за рішенням зборів суддів касаційного суду.

Запитання і завдання

  1. Якими нормативно-правовими актами визначаться система адміністративних судів України?
  2. Схарактеризуйте організаційно-правові засади функціонування судової системи під час здійснення адміністративного судочинства.
  3. Визначте систему адміністративних судів і поясність принцип її побудови.

Література для поглибленого вивчення

  1. Чаку Є. Оптимізація організації та функціонування адміністративних судів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Дніпропетровськ, 2012. 181 с.
  2. Пчелін В. Організація адміністративного судочинства України:правові засади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2017. 40 с.
  3. Ковалів М., Гаврильців М., Стахура І..Адміністративне судочинство: навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2014. 596 с.