Адміністративне право України. Повний курс

РОЗДІЛ 1. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ

Утвердження України як правової держави безпосередньо пов’язане з якісним функціонуванням спеціальної системи органів - органів юстиції. Слід зауважити, що сам термін «юстиція» з лат. justitia (від jus - «право») означає «справедливість, законність». Більшість словникових джерел цей термін пов’язують із судом, судовою діяльністю держави, правосуддям тощо. Натомість як частина адміністративно-політичної сфери діяльність органів юстиції не може бути зумовлена виключно здійсненням правосуддя - їх головне призначення інше.

Таким чином, можемо констатувати широке розуміння юстиції та органів юстиції як функціонування судової гілки влади, правосуддя, органів правозахисту, діяльності юристів тощо; й вузьке - як системи органів, які є частиною адміністративно-політичної сфери, що забезпечують дотримання верховенства права, дотримання прав людини й основних свобод, рівний доступ до правосуддя та ефективну боротьбу з корупцією.

Спираючись на зазначене, публічним адмініструванням у сфері юстиції слід уважати діяльність органів публічної адміністрації, на які покладено завдання забезпечення демократичного розвитку України з дотриманням верховенства права, забезпеченням дотримання прав людини та основних свобод, рівного доступу до правосуддя та ефективної боротьби з корупцією, що здійснюється в адміністративно-правових формах і за допомогою адміністративно-правових методів, які спрямовані на забезпечення виконання поставлених завдань і реалізацію функцій у цій сфері.

Міністерство юстиції України (Мін’юст) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи й діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації. Крім того Мін’юст є державним органом з питань банкрутства та органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

Мін’юст очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Повноваження керівника державної служби в Мін’юсті здійснює державний секретар Мін’юсту. Державний секретар Мін´юсту є вищою посадовою особою з кола державних службовців Мін’юсту. Державний секретар Мін’юсту підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мін’юсту призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років із правом повторного призначення1.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мін’юсту, обговорення найважливіших напрямків його діяльності в Мін’юсті створюється колегія. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Мін’юсті створюються інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі й інші допоміжні органи.

Слід відзначити, що при виборі моделі побудови апарату Міністерства юстиції України була надана перевага структурно-функціональному методу. Тож структурними підрозділами Міністерства юстиції України є Патронатна служба Міністра; Секретаріат Державного секретаря Міністерства; Управління зовнішніх зв’язків; Департамент взаємодії з органами державної влади; Управління інформування населення та реформування правової освіти; Департамент міжнародних спорів; Департамент публічного права; Департамент приватного права; Департамент з питань судової роботи та банкрутства; Департамент реєстрації та систематизації правових актів; Департамент з питань правосуддя та національної безпеки; Управління медичного забезпечення; Управління пенітенціарних інспекцій та ін.

Зважаючи на значну кількість завдань і напрямків діяльності системи юстиції, їхня реалізація покладається на установи та органи, державні підприємства та інші інституції, які перебувають під адміністративним і координаційним впливом з боку Міністерства юстиції України. Зупинимось на їхній характеристиці.

 1. Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Міністерству юстиції України та є його територіальними органами. Основними завданнями Головного територіального управління юстиції є: реалізація державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації; забезпечення реалізації державної політики у сферах організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), здійснення досудового розслідування злочинів, учинених на території або в приміщеннях Державної кримінально- виконавчої служби України та ін.
 2. Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх - це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України, утворений згідно з постановою КМУ від 24.05.2017 р. №357 з метою запровадження міжінституційної платформи для системного обговорення та вирішення проблемних питань розвитку правосуддя щодо неповнолітніх, ухвалення узгоджених рішень, що відповідають інтересам дитини.
 3. Установи та органи юстиції: представники урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та регіональні відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини; науково-дослідні установи судових експертиз; державні нотаріальні контори; підвідомчі установи та державні підприємства: ДП «Українська правова інформація»; ДП «Національні інформаційні системи»; Координаційний центр з надання правової допомоги; Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції; ДП «СЕТАМ»; ДП «Центр оцінки та інформації»; ДП «Санаторій «Лермонтовський»; ДП «Будинок юстиції».
 4. Органи, що координуються через міністра юстиції. До них на сьогодні належить тільки Державна архівна служба України.
 5. Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.
 6. Державна кримінально-виконавча служба України. Основними завданнями ДКВС є: 1) реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань; 1-1) реалізація державної політики у сфері пробації; 2) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації; 3) забезпечення формування системи наглядових, соціальних, виховних і профілактичних заходів, які застосовуються до засуджених та осіб, узятих під варту; 4) контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання й відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених та осіб, узятих під варту.

На завершення зауважимо, що Мін’юстом сформульовано чотири основні стратегічні пріоритети, які визначатимуть стратегічний напрямок його діяльності: забезпечення верховенства права; мінімізація корупційних ризиків; поліпшення бізнес-клімату; формування та реалізація державної правової політики; подальша інституційна розбудова Мін’юсту.

Запитання і завдання

 1. У чому полягають головні завдання Міністерства юстиції України?
 2. Які основні напрямки роботи Міністра юстиції України та який порядок його призначення?
 3. У чому полягає роль та які основні повноваження Державного секретаря Мін’юсту?
 4. Яка структура Міністерства юстиції України?
 5. Які основні установи та органи, державні підприємства та інші інституції адмініструються або координуються з боку Міністерства юстиції України?

Література для поглибленого вивчення

 1. Галунько В.В., Курило В.І., Короєд С.О. та ін. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.
 2. Мельник Р., Бевзенко Р. Загальне адміністративне право: навчальний посібник. Київ: Ваіте, 2014. 376 с.
 3. Битяк Ю. Гаращук В., Зуй В. та ін. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту. Харків: Право, 2016. 144 с.
 4. Бондаренко К. Реформування галузі юстиції на сучасному етапі розвитку української держави. Підприємництво, господарство і право. 2016. №1.