Адміністративне право України. Повний курс

6.3.1. Ухвалення, ознаки адміністративного акта та відмежування від інших актів (документів) суб’єкта публічного адміністрування

Адміністративний актє основним інструментом діяльності публічної адміністрації, коли вона спрямована на конкретних суб´єктів адміністративного права, оскільки саме на підставі адміністративних актів у переважній більшості випадків виникають, змінюються та припиняються адміністративно-правові відносини.

Відмежування адміністративного акта від нормативного. Видання адміністративних актів є близьким до нормативного, але не тотожне йому. Відмінність між ними полягає в тому, що адміністративні акти встановлюють, змінюють або припиняють конкретні адміністративні правовідносини. Вони відрізняються від нормативних тим, що звернені до конкретних суб´єктів адміністративно-правових відносин і їх дія припиняється після здійснення встановлених у них прав і обов´язків, тобто після одноразового їх застосування.

Ознаками адміністративного акта є такі:

  1. Є юридичним актом індивідуальної дії, адже ці акти стосуються конкретних осіб та їхніх відносин, їх головною рисою є конкретність: а) чітке формулювання конкретних юридичних волевиявлень суб´єктами адміністративного права, які видають такі акти;

б) розв´язання за їх допомогою конкретних, а саме індивідуальних справ або питань, що виникають у сфері публічного адміністрування; в) чітка визначеність адресата - конкретної особи або осіб; г) виникнення конкретних адміністративно-правових відносин, зумовлених цими актами; д) можуть бути оскаржені лише особами, безпосередні права, свободи чи охоронювані законом інтереси яких такими актами порушено.

2. Ухвалюється суб´єктом публічної адміністрації в установленому (процедурному) порядку, порушення якого може призвести до недійсності адміністративного акта - це має бути суб´єкт, уповноважений на здійснення адміністративної влади (на відміну від влади політичної/представницької чи судової).
3. Спрямований на створення, зміну чи припинення прав та обов´язків фізичної або юридичної особи (осіб), тобто для адміністративного акта характерна зовнішня спрямованість його дії. Акцент на зовнішні дії адміністративного акта дозволяє відмежовувати такі акти від внутрішньо спрямованих актів - наприклад, щодо вирішення організаційних питань усередині адміністративного органу.

Загалом юридичне значення адміністративних актів полягає в такому:

1] адміністративні акти є юридичним фактом, що безпосередньо впливає на створення, зміну чи припинення конкретних правовідносин і відповідно - на створення, зміну або припинення прав, інтересів та обов’язків конкретних осіб;

2] ухвалення адміністративного акта є завершальною та вирішальною стадією правозастосовного процесу, що дозволяє назвати ці акти одним із визначальних елементів механізму правового регулювання;

3] адміністративні акти є найпоширенішою та найважливішою формою діяльності публічної адміністрації;

4] адміністративні акти можуть бути підставою для підготовки та ухвалення інших адміністративних актів;

5] адміністративні акти можуть бути підставою для укладання адміністративних договорів;

6] адміністративні акти можуть бути підставою для вчинення адміністративними органами певної діяльності;

7] адміністративні акти можуть бути підставою для вчинення тих чи інших правочинів, зокрема цивільно-правових договорів;

8] адміністративні акти мають вагоме юридичне значення під час вирішення публічних правових суперечок, адже крім судового вирішення цієї категорії суперечок у законодавстві України передбачено так званий адміністративний порядок їх вирішення, у результаті якого й ухвалюється адміністративний акт.

Отже, адміністративний акт - це рішення суб´єкта публічної адміністрації щодо вирішення конкретної адміністративної справи, що зумовлює юридичні наслідки для конкретних суб´єктів адміністративного права, а їх дія припиняється після одноразового застосування (здійснення встановлених у них адміністративних прав і обов´язків).