Державне право зарубіжних держав
Панкевич О. З.

Державне право зарубіжних держав

Навчальний посібник. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. - 262 c.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми, у ньому висвітлено сучасний стан й основні тенденції розвитку дер­жавного (конституційного) права зарубіжних держав. Охарактери­зовано предмет і метод конституційно-правового регулювання; го­ловні джерела державного права; основні конституційно-правові поняття й терміни. Розкрито сутність і зміст засад конституційного ладу; основи правового статусу особи й інститутів громадянського суспільства, конституційні форми безпосередньої демократії в за­рубіжних країнах. Акцентовано на конституційно-правовий статус органів державної влади та місцевого самоврядування зарубіжних (насамперед високорозвинутих) держав.

Для здобувачів вищої освіти, викладачів юридичних закладів вищої освіти та факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблема­ми конституційно-правового розвитку зарубіжних держав.

Вступ 
Тема 1. ДЕРЖАВНЕ (КОНСТИТУЦІЙНЕ) ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА ТА СИСТЕМА 
1.1. Поняття і предмет державного права зарубіжної держави як галузі права 
1.2. Конституційно- (державно-) правові відносини та їх учасники. Система галузі конституційного права та загальна характеристика її елементів 
1.3. Джерела державного права зарубіжних держав 
1.4. Державне право зарубіжних держав як юридична наука: поняття, предмет, завдання та методологія 
Тема 2. КОНСТИТУЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ 
2.1. Поняття і функції конституцій у зарубіжних державах. Форма і структура конституцій 
2.2. Порядок прийняття і внесення змін до конституцій за кордоном 
2.3. Особливості еволюції і змісту конституцій 
Тема 3. КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ У ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ 
3.1. Поняття й організація конституційного контролю 
3.2. Компетенція органів конституційного контролю і механізм її реалізації 
3.3. Загальна характеристика актів органів конституційної юрисдикції зарубіжних держав  
Тема 4. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ В ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ 
4.1. Суть і співвідношення понять «конституційний лад», «державний лад» і «суспільний лад» 
4.2. Структура суспільного ладу. Загальна характеристика основних його підсистем та особливості регламентації в законодавстві зарубіжних держав 
4.3. Конституційно-правовий статус партій у зарубіжних державах. Інституціоналізація політичних партій 
4.4. Сутність, види, завдання і функції громадських об`єднань за кордоном 
Тема 5. ФОРМИ ДЕРЖАВИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 
5.1. Поняття «форма держави». Причини різноманітності форм держави за кордоном 
5.2. Форма правління в зарубіжних державах. Монархія як форма правління й її характерні ознаки 
5.3. Поняття республіканської форми правління. Загальна характеристика різних видів республіки 
5.4. Поняття форми державного устрою в зарубіжних країнах 
Тема 6. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ У ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ 
6.1. Поняття й принципи конституційного статусу особи 
6.2. Поняття громадянства (підданства) в зарубіжних державах. Способи набуття і припинення громадянства 
6.3. Громадяни зарубіжних держав як суб`єкти основних прав і свобод. Класифікації та гарантії прав і свобод у зарубіжних державах 
Тема 7. ВИБОРЧЕ ПРАВО І ВИБОРЧІ СИСТЕМИ В ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ 
7.1. Поняття, принципи й особливості виборчого права у зарубіжних державах 
7.2. Виборчий процес у зарубіжних державах Виборчий процес - це і певна діяльність, і система правових норм, які цю діяльність регулюють. 
7.3. Поняття і види виборчих систем у зарубіжних державах 
Тема 8. ПАРЛАМЕНТИ В ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ 
8.1. Парламент і парламентаризм: поняття, зміст і співвідношення. Склад парламентів і статус їх членів 
8.2. Класифікація парламентів за структурою й обсягом компетенції 
8.3. Компетенція парламентів і загальна характеристика їх діяльності 
8.4. Законодавчий процес у зарубіжних державах 
Тема 9. ГЛАВА ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 
9.1. Поняття та місце інституту глави держави у зарубіжних країнах 
9.2. Компетенція глави держави у зарубіжних країнах із різними формами державного правління 
Тема 10. УРЯД У ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ 
10.1. Місце уряду в системі державних органів зарубіжних країн 
10.2. Компетенція урядів. Урядова правотворчість 
10.3. Конституційна відповідальність урядів 
Тема 11. СУДОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ 
11.1. Судова влада як обов`язковий об`єкт конституційно-правового регулювання в сучасних зарубіжних державах 
11.2. Конституційно-правові принципи організації і діяльності судових органів 
11.3. Порівняльна характеристика англосаксонської і континентальної моделей судових систем 
11.4. Загальна характеристика судових систем деяких зарубіжних держав 
Тема 12. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ 
12.1. Поняття місцевого самоврядування за кордоном. Основні концепції та теорії 
12.2. Внутрішня та зовнішня структура місцевого самоврядування в зарубіжних державах. Загальна характеристика органів місцевого самоврядування 
12.3. Відносини органів місцевого самоврядування із центральною владою у зарубіжних державах