Методика та організація наукових досліджень
Важинський С.Е., Щербак Т.І.

Методика та організація наукових досліджень

Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. - 260 c.

В навчальному посібнику висвітлено основні питання методики та організації науково-дослідної діяльності. Викладено поняття, принципи, особливості планування, методи, структуру і технології теоретичних та експериментальних досліджень. Акцентовано на системному підході як напрямі наукового пізнання і соціальної практики. Значну увагу приділено питанням психології наукової діяльності, етики наукових досліджень, розвитку науково-творчого потенціалу особистості.

В посібнику докладно охарактеризовано вимоги до написання та захисту магістерських кваліфікаційних робіт. Узагальнено понятійний апарат науковця- початківця. Передбачено контрольні запитання для самоперевірки отриманих знань. У додатках подано орієнтовну програму навчальної дисципліни «Методика та організація наукових досліджень», наведено приклад обґрунтування науково-дослідної розробки.

Адресований студентам, магістрантам технічних та гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Прислужиться викладачам, аспірантам, молодим науковцям.

ВСТУП
1. ВИБІР НАПРЯМУ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Загальні визначення та поняття наукових досліджень10 
1.2. Вибір напряму та теми наукового дослідження11 
1.3. Визначення предмета та об`єкта дослідження. Мета і завдання дослідження15 
1.4. Порядок здійснення наукового дослідження. Поняття, функції та структура програми дослідження17 
1.5. Послідовність та етапи виконання наукових досліджень19 
1.6. Економічне обґрунтування вибору наукової теми22 
1.7. Пошук, накопичення та опрацювання наукової інформації24 
2. ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРИНЦИПИ НАУКИ. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ29 
2.1. Загальні поняття процесу пізнання31 
2.2. Принципи та методи наукового пізнання36 
2.3. Рівні методів наукових досліджень41 
3. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ44 
3.1. Завдання і структура теоретичних досліджень44 
3.2. Сучасні методи теоретичних досліджень46 
3.3. Застосування ЕОМ у теоретичних дослідженнях51 
4. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД, ЙОГО МІСЦЕ ТА РОЛЬ У НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ. ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ. МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СПОСІБ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ55 
4.1. Системний підхід55 
4.2. Сутність системного аналізу та його предмет60 
4.3. Поняття системи та її властивості63 
4.4. Класифікація систем69 
4.5. Зв`язки (потоки). Види зв`язків72 
4.6. Структура системи75 
4.7. Сутність методу моделювання75 
4.8. Основні функції та етапи побудови моделей систем77 
4.9. Класифікація моделей79 
5. НАУКОВЕ МИСЛЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ82 
5.1. Сутність та особливості наукового мислення82 
5.2. Стиль наукового мислення83 
5.3. Управління знаннями. Інтелектуальний капітал85 
5.4. Проблеми формування наукового мислення87 
5.5. Проблемні ситуації в межах наукового дослідження89 
6. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ91 
6.1. Сутність експерименту, загальні вимоги до проведення91 
6.2. Класифікація експериментів92 
6.3. Етапи підготовки наукового експерименту98 
6.4. Класична методика планування експериментальних досліджень101 
6.5. Визначення основних статистичних характеристик вибіркової сукупності102 
6.6. Апроксимація результатів експериментальних досліджень106 
6.7. Регресивний аналіз результатів експериментальних досліджень108 
6.8. Комп`ютерні технології та інструментарій в наукових дослідженнях112 
7. ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА АНАЛІЗ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ118 
7.1. Сутність математичного планування експерименту118 
7.2 Повні факторні плани120 
7.3. Методика обробки результатів експерименту за повними факторними планами123 
7.4. Аналіз одержаних результатів127 
7.5. Оптимізація результатів багатофакторного експерименту129 
8.НАУКОВІ КОЛЕКТИВИ ТА ШКОЛИ ЯК ОСОБЛИВІ СТРУКТУРИ В НАУЦІ. ОСОБИСТІСТЬ ВЧЕНОГО132 
8.1. Науковий колектив та організація його роботи132 
8.2. Принципи створення та роботи наукового колективу134 
8.3. Особливості управління конфліктами в науковому колективі138 
8.4. Наукова школа: сутність та ознаки139 
8.5. Роль особистості вченого в науці141 
9. ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗВІТНІСТЬ З НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ144 
9.1.Загальна характеристика процесів наукового дослідження. Технологія наукової діяльності144 
9.2. Структура наукового дослідження148 
9.3. Оформлення звітів про результати наукової роботи149 
9.4. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження153 
9.5. Вимоги до магістерської роботи157 
9.6. Технологія підготовки магістерської роботи160 
10. ПСИХОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ164 
10.1. Психологія наукової творчості164 
10.2. Організація творчої діяльності дослідника166 
10.3. Психологічні механізми розвитку наукового потенціалу особистості171 
10.4. Мотивація наукової діяльності173 
10.5. Ціннісна навантаженість наукового знання176 
10.6. Наукове довголіття178 
11. ОСНОВИ НАУКОВО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ180 
11.1. Принципи та етапи психологічного дослідження180 
11.2. Методи психологічного дослідження. Загальні положення182 
11.3. Особливості експериментального дослідження в психології184 
11.4. Стратегії досліджень в експериментальній психології186 
11.5. Експериментальна вибірка в психологічному дослідженні188 
11.6. Експериментальні змінні в психологічному дослідженні191 
11.7. Вимоги до експериментатора та діагностичних методик193 
12. ЕТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ197 
12.1. Етика та праксеологія науки197 
12.2. Проблема свободи та відповідальності вченого201 
12.3. Професійний етос науковця в сучасній Україні202 
12.4. Проблема етично-правового регулювання дослідницької діяльності в психології203 
12.5. Деонтологічний аналіз психологічних досліджень207 
Молодому вченому209