Методика та організація наукових досліджень

4.7. Сутність методу моделювання

В межах системного аналізу часто використовується метод моделювання. Системний аналіз використовує апарат моделювання для розв’язування задач дослідження об’єкта, проектування нової системи та організації управління [89].

Моделювання є одним із способів пізнання, який полягає в заміні деякого об’єкта іншим об’єктом, який має подібні властивості. Тобто метод моделювання є одним із способів опосередкованого пізнання. Моделювання - це завжди зіставлення відомого з невідомим за аналогією [68].

Люди завжди використовували моделювання, намагаючись з його допомогою відтворити абстрактні ідеї й реальні об´єкти. Моделювання охоплює широкий діапазон аспектів людського спілкування - від наскального живопису і спорудження ідолів до складання систем складних математичних рівнянь, що описують політ ракети у космічному просторі. При цьому головним є те, що подібність між об´єктом і моделлю суттєва, а різниця несуттєва.

Модель - це представлення реального об´єкта, системи або поняття у вигляді, що відрізняється від його реального стану існування. Модель є провідною ланкою між дослідником та об’єктом, виконує функції замінника об’єкта та дозволяє отримати нові знання про цей об’єкт. Модель є джерелом інформації про об´єкт і допомагає пояснити, зрозуміти або вдосконалити цей об´єкт. Модель може бути точною копією об´єкта (хоча виконана з іншого матеріалу та в іншому масштабі) або відображати деякі характерні властивості об´єкта в абстрактній формі [37].

При моделюванні можливі різні рівні аналогій. Найвищий рівень - коли модель тотожна самому об’єкту. Однак в цьому випадку втрачається зміст моделювання. З іншого боку надмірне спрощення моделі призводить до невідповідності досліджуваному об’єкту.

Доцільність моделі як засобу усвідомлення реальних зв´язків і закономірностей очевидна: вона допомагає упорядкувати нечіткі й суперечливі поняття. У техніці моделі служать для проектування нових досконаліших систем та вивчення їх основних функцій, властивостей, зв´язків.

Модель як засіб осмислення дійсності дає можливість впорядкувати та формалізувати початкові уявлення про об’єкт дослідження. У процесі побудови моделі виявляються суттєві взаємозв’язки та залежності, послідовність дій (алгоритм) і необхідні ресурси. Як засіб спілкування модель дає змогу точніше сформулювати основні поняття і стисло описати систему, дозволяє пояснити причинно-наслідкові зв’язки та загальну структуру системи, що досліджується та моделюється.