Методика та організація наукових досліджень

11.5. Експериментальна вибірка в психологічному дослідженні

Особливо велике значення для дотримання валідності експерименту має відбір досліджуваних. Слід зауважити, що об’єктом дослідження у психологічному експерименті в окремих випадках може стати й один досліджуваний. Проте частіше об’єктом дослідження є група досліджуваних - вибірка, яка обирається з генеральної сукупності або популяції - усіх потенційних досліджуваних, на яких планується поширити експериментальні результати.

Генеральна сукупність - це вся множина об’єктів, стосовно яких формулюється дослідницька гіпотеза.

Вибірка - це обмежена за чисельністю група об´єктів (в психології - досліджуваних, респондентів), спеціально відібрана з генеральної сукупності для вивчення її властивостей [19].

Вивчення на вибірці властивостей генеральної сукупності називається вибірковим дослідженням. Практично всі психологічні дослідження є вибірковими, а їх висновки поширюються на генеральні сукупності.

Правила формування вибірки:

1) змістовний критерій (критерій операційної валідності);

2) критерій еквівалентності досліджуваних (критерій внутрішньої валідності);

3) критерій репрезентативності (критерій зовнішньої валідності).

Основні критерії обґрунтованості висновків дослідження .

- репрезентативність вибірки

- статистична достовірність (емпіричних) результатів. Репрезентативність вибірки - це здатність вибірки представляти досліджувані явища досить повно - з точки зору їх мінливості у генеральній сукупності.

Повне уявлення про досліджуване явище, у всьому його діапазоні і нюансах мінливості, може дати тільки генеральна сукупність. Тому репрезентативність завжди обмежена в тій мірі, в якій обмежена вибірка. І саме репрезентативність вибірки є основним критерієм при визначенні меж генералізації висновків дослідження.

Способи досягнення репрезентативності вибірки [79]:

рандомізація; попарний відбір; стратометричний відбір; наближене моделювання; репрезентативне моделювання; залучення реальних груп.

Стратегії формування експериментальних груп:

  • рандомізація (процес випадкового розподілення учасників
  • експерименту по групах),
  • попарний відбір,
  • стратометричний відбір,
  • наближене моделювання,
  • репрезентативнее моделювання,
  • використання реально існуючих груп.
  • Способи залучення досліджуваних до участі в експерименті
  • відбір (проводять при рандомізації, стратометричній рандомізації, усіх видах моделювання);
  • розподіл (проводять при попарному відборі та залученні реально існуючих груп).

У більшості випадків залежні вибірки припускають попарний відбір досліджуваних в порівнювані вибірки, а незалежні вибірки - незалежний відбір досліджуваних.