Методика та організація наукових досліджень

11.6. Експериментальні змінні в психологічному дослідженні

Знання експериментальних змінних та способів їх контролю є необхідною умовою забезпечення об’єктивності та достовірності результатів експериментального психологічного дослідження.

Сутність експерименту полягає в тому, що експериментатор варіює незалежну змінну, реєструє зміну залежної змінної і контролює зовнішні (побічні) змінні.

Експериментальна змінна - це будь-яка психічна реальність, яка може змінюватися і ці зміни проявляються та фіксуються в експерименті [19].

Види змінних:

  1. незалежна змінна, яку змінює експериментатор з метою перевірити її вплив на інший аспект дійсності (характеристики завдання, особливості ситуації (фізичні та соціально-психологічні параметри, особливості спілкування і взаємодії в експерименті), фактори організму). Контроль незалежних змінних передбачає використання активних (експеримент, бесіда) та пасивних (спостереження та вимірювання) методів.
  2. залежна змінна - аспект дійсності, який змінюється у відповідь на введення незалежної змінної (параметри невербальної та вербальної поведінки, фізіологічні параметри). залежні змінні бувають. одновимірні, багатовимірні, фундаментальні.
  3. проміжні змінні - фактори, які опосередковують вплив незалежної змінної на залежну, зокрема вік, стать, соціальний статус, фізіологічний чи психологічний стан досліджуваних тощо; ці ж змінні можуть виступати як незалежні у диференціально- психологічних дослідженнях, наприклад, коли виявляється залежність певних психічних якостей від статі, статусу, віку досліджуваного тощо [13].
  4. змінні, що контролюються - ті умови, які під час експерименту не повинні змінюватися, щоб не порушити логіку виведення причинно-наслідкового зв’язку з тим, щоб динаміку залежної змінної можна було пояснити дією саме незалежної змінної, а не інших факторів [13; 41].

Додаткові змінні - проміжні змінні й змінні, що контролюються, які відіграють суттєву роль у встановленні причинно-наслідкових зв’язків між незалежною і залежною змінними.

Експеримент є методом вивчення впливу незалежної змінної на залежну за умови врахування проміжних і контролю (тобто дотримання константних характеристик) побічних змінних.