Методика та організація наукових досліджень

6.8. Комп`ютерні технології та інструментарій в наукових дослідженнях

В основних своїх рисах сучасний експеримент суттєво відрізняється від того, яким він був у недалекому минулому, набуває нових форм, засобів реалізації, більш чіткої та уніфікованої структури. Особливу роль відіграють в цьому контексті новітні інформаційні технології.

Сучасні методи, методики та технології реалізації експерименту великою мірою орієнтовані на застосування комп’ютера, або передбачають можливість його застосування. Дослідження, що проводяться з використанням Інтернету, розглядаються як різновид комп’ютеризованих досліджень. Доцільний підбір необхідного комп’ютерного інструментарію є важливим фактором забезпечення належного рівня організації дослідження.

Використання комп’ютера стає системним, і тому можна говорити про появу комп’ютерної технології психолого-педагогічного експерименту. Існують інформаційні технології, придатні для здійснення експерименту практично на всіх його етапах [70].

Основні методи залучення учасників до Інтернет-дослідження:

1) загальна реклама на популярних сайтах;

2) реклама на спеціалізованих сайтах та сторінках для залучення цільового контингенту відвідувачів;

3) публікація інформації про дослідження у ЗМІ;

4) публікація інформації про дослідження на психологічних сайтах.

З метою збору даних можуть бути застосовані комп’ютерні тестові технології. Електронні технології тестування дають можливість спростити процедури збору, аналізу даних, зберігання даних, запровадити нові методики тестування, охоплюючи інтерактивні, а також здійснювати обстеження в більших масштабах, здійснювати моніторингові дослідження.

Переваги у проведенні Інтернет-досліджень:

- можливість швидкого залучення великої кількості учасників (висока надійність);

- економія ресурсів: часу, коштів, обладнання, приміщення та ін.;

- підвищення екологічної валідності;

- можливість залучати учасників із різними соціально-демографічними характеристиками (висока зовнішня валідність);

- можливість залучати учасників певних цільових груп;

- відсутність впливу дослідника;

- добровільність участі в експерименті, яка може бути зупинена у будь-яку мить;

- підвищення правдивості учасників;

- швидкий зворотній зв’язок;

- можливість автоматичної реєстрації додаткових параметрів [48].

Недоліки у проведенні Інтернет-досліджень:

- недостатній контроль ситуації експерименту, який призводить до збільшення варіативності випадкової складової та знижує надійність;

- недостатній контроль та невизначеність складу учасників;

- поява нових побічних змінних;

- залежність від надійності роботи технічних та програмних засобів здійснення дослідження.

Розрізняють три основних варіанта проведення Інтернет- досліджень:

- за допомогою електронної пошти;

- веб-опитання (он лайн-опитання);

- оффлайнові опитання.

Опитування можуть проводитись серед дописувачів певної дискусійної групи, що близька за тематикою до проблеми дослідження, або серед користувачів спеціальних мереж, що об’єднують спільноту, яка цікавиться даною проблематикою. Існують сервіси відповідних груп або мереж, що надають засоби для заповнення анкет та надсилання їх адміністратору в електронному вигляді.

Інтернет-експерименти набули поширення в останній час. Існують сайти лабораторій та організацій, що займаються постановкою експериментів на цих сайтах. Існують також сайти, що надають засоби для проведення Інтернет-експериментів для дослідників (н-д, сайт PsychExps, Web Experimental Psychology Lab та ін.).

Серйозною проблемою Інтернет-досліджень є проблема експериментального контролю, а саме неможливість здійснювати контроль над дотриманням експериментальних умов.

В Інтернет-дослідженнях зустрічаються наступні побічні змінні.

- повторна участь в дослідженні під своїм та чужим іменем;

- обговорення тестових завдань з іншими людьми;

- використання рекомендацій оточуючих при генеруванні відповідей;

- гіпотези стосовно «справжніх» цілей дослідження.

Методи зміцнення контролю:

- збільшення кількості учасників експерименту;

- підбір постійних учасників в онлайн-лабораторіях;

- збільшення вимог до процедури реєстрації учасників дослідження.

На етапі обробки даних відповідне програмне забезпечення дає можливість візуалізувати закономірності в даних, застосовувати засоби програмування.

На основі результатів обробки даних можуть бути виявлені деякі закономірності, що можна подати за допомогою графіків, таблиць, діаграм. Це - так званий первинний аналіз даних. Для подання закономірностей можуть бути використані засоби офісного програмного забезпечення
(WORD, EXCEL), комп’ютерних презентацій (POWER POINT), а також спеціалізоване програмне забезпечення для візуалізації даних, наприклад, на сайті Visualizing Statistical Concepts (див. Інтернет-посилання).

На етапі статистичного аналізу та інтерпретації результатів даних за допомогою пакетів прикладних програм здійснюється статистична обробка результатів дослідження, аналіз та інтерпретація, встановлення валідності та надійності висновків .

З метою статистичної обробки може бути розроблена спеціальна комп ’ютерна програма, призначена для цілей конкретного експерименту; використане готове програмне забезпечення або дистанційне програмне забезпечення, що поширюється на сайтах, присвячених статистичному аналізу даних (н-д, Research Methods and Statistics Links by Subtopic).

Після отримання результатів тестування, можливо, виникне необхідність обґрунтування валідності використаного інструментарію та надійності отриманих висновків. Особливо це може бути необхідно у тому випадку, якщо для цілей експерименту було розроблено новий тест або методику, або використано тест, стосовно валідності якого нічого не відомо.

Існують два основні шляхи визначення зовнішньої валідності Інтернет-досліджень:

Перший порівняння результатів лабораторних досліджень, які були проведені у традиційних умовах, із результатами, які були отримані в Інтернет-дослідженні;

Другий порівняння результатів Інтернет-дослідження з теоретично передбаченими тенденціями [70].

Функції встановлення надійності та валідності входять до складу деяких пакетів прикладних програм (наприклад, ЗРББ), а також теж можуть бути здійснені через спеціалізовані Інтернет-сайти. Окремої уваги заслуговують питання встановлення валідності та надійності Інтернет-експериментів.

З’являється дедалі більше досліджень з впровадження новітніх засобів та технологій у навчання. Нові комп’ютерні технології експерименту видаються у цьому контексті особливо доречними. На етапі впровадження також можуть бути ефективно застосовані комп’ютерні технології. В результаті дослідження може бути розроблено дистанційний навчальний курс, електронний підручник або комп’ютерний засіб навчання. Створення сайтів експерименту, проведення форумів з питань експерименту дає можливість стеження за процесом впровадження, керування функціонуванням об’єкту впровадження, встановлення зворотного зв’язку, поширення інформації щодо результатів впровадження та подальших досліджень.