Методика та організація наукових досліджень

8.4. Наукова школа: сутність та ознаки

Підходи до розуміння поняття «наукова школа»

Наукова школа як інтелектуальна, емоційно-ціннісна, неформальна, відкрита спільнота вчених різних статусів, які розробляють під керівництвом лідера запропоновану ним дослідницьку програму, здійснюють її презентацію, захищають мету й результати, а також науково-педагогічні кадри

Науково-освітня школа як об’єднання науково- дослідних й освітніх колективів, що сформувалися на базі одного ВНЗ

Наукова школа як форма організації наукової діяльності, яку характеризує наявність творчого наукового колективу на чолі з визнаним лідером

Наукова школа як нова наукова течія чи напрям, розробка нових принципів, підходів, теорій, законів тощо

Часто науковому колективу протиставляється наукова школа, хоча вони істотно різняться, а їх оптимальне поєднання має бути основою для структурної організації науки.

Основними умовами ефективного функціонування наукових шкіл є:

- визначення наукового напряму, актуальної профільної наукової теми, перспективи її розвитку;

- формування наукових підрозділів (інститут, відділ, лабораторія, центр) при університеті, факультетах, кафедрах;

- формування наукових колективів, ретельне планування наукових досліджень;

- створення сучасної матеріально-технічної дослідницької бази;

- наявність докторантури, аспірантури, інституту здобувачів;

- публікація фундаментальних наукових праць: монографій, науково- методичних посібників, статей у фахових виданнях, зокрема міжнародних; наявність фахового наукового періодичного видання;

- щорічне проведення наукових заходів: симпозіумів, конференцій, семінарів.

Ознаки наукової школи:

1) Наявність ієрархічно структурованої наукової спільноти, яка розвивається у часі і просторі.

2) Наявність очільника - визнаного науковою спільнотою вченого, який володіє педагогічною майстерністю і має науковий авторитет.

3) Єдність тематики наукового пошуку керівника та учнів;

4) Спрямованість на розробку прогресивної або інноваційної наукової ідеї та продуктивної дослідницької програми нового, оригінального напряму у науці.

5) Спільність наукових інтересів, принципів та методичних підходів при виконанні продуктивної програми досліджень.

6) Традиція наступності й передачі світосприймання, наукових цінностей, технологій науково-дослідної роботи.

7) Оригінальність наукових пошуків та характерний стиль роботи наукового колективу.

8) Постійне підвищення наукової кваліфікації учасників школи.

9) Наукова значущість розробок даної школи.

10) Публікація наукових результатів.

11) Органічні форми спілкування та взаємного впливу членів співтовариства один на одного.

Критерії наявності та визнання наукової школи

1) Відповідність профільної теми державним пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, програмам МОН, НАНУ, галузеві.

2) Реєстрація НДР в рамках профільної теми у УкрІНТЕІ.

3) Захист докторських і кандидатських дисертацій за напрямом школи.

4) Наявність відкриттів, винаходів.

5) Видання монографій, публікацій у фахових виданнях, депонування звітів.

6) Організація наукових заходів: щорічних міжнародних чи всеукраїнських конференцій, постійно діючих семінарів.

7) Створені на базі школи діючі науково-виробничі структури державного рівня [11].