Методика та організація наукових досліджень

8.5. Роль особистості вченого в науці

Будь-яке наукове дослідження передбачає максимальне використання комплексу індивідуальних якостей дослідника, певних прийомів і способів дослідницької праці. Для ефективної наукової творчості дослідник повинен мати певні особистісні якості (табл. 8.3). Безумовно, важко найти людину, котра мала б ці риси в повному обсязі, але потрібно прагнути їх розвивати та виховувати. Необхідна постійна робота над собою для більш повного розкриття задатків і здібностей, уваги, пам´яті, спостережливості, формування навичок наукової праці тощо [64].

Основні особистісні якості дослідника

Творчі та ділові якості

Основні характеристики

1. Професійна підготовка

Наявність спеціальних знань, що відповідають специфіці наукової діяльності і обраному предмету дослідження, загальна ерудиція, наявність знань у суміжних галузях науки. Основні елементи: високий рівень базової освіти, володіння комп’ютером і сучасними інформаційними технологіями, науковою рідною мовою, знання іноземної мови тощо.

2. Допитливість

Внутрішнє прагнення до збагнення істини, увага до непізнаного і незрозумілого, високий інтерес до нових знань, зокрема до навчальної та наукової літератури.

3. Цілеспрямованість

Людина повинна бути націлена на подолання різних труднощів, які виникають перед нею. Слід бути впевненому в своїх силах, правильності обраного напряму пошуку. Цілеспрямованість дозволяє чітко уявити перспективу роботи, планувати виконання окремих етапів.

4. Працелюбність

Слід виробити в собі витримку і терпіння, оскільки на початкових етапах наукового дослідження можливі певні невдачі, прорахунки. В ряді випадків обставини змушують проводити додаткову перевірку отриманих результатів, що пов´язано з витратами фізичних і духовних сил.

5. Спостережливість

Здатність до цілеспрямованого виявлення об’єктивних властивостей, зв’язків і відношень досліджуваних об’єктів.

6. Ініціативність

Внутрішнє прагнення до вдосконалення форм діяльності, опанування новими методами, способами та прийомами дослідження, здатність до самостійного прийняття рішень.

7. Почуття новизни

Вміння по-новому підходити до предмета дослідження, критичне ставлення до нових точок зору, нетерпимість до догматизму, творчий підхід у роботі, активна підтримка всього нового та прогресивного.

8. Зацікавленість

Наявність внутрішньої потреби(мотивів, ідей), що спонукають до дослідження, ставлення до наукової праці як до важливої, привабливої.

9. Пунктуальність, ретельність, обов’язковість

Якісне, своєчасне та ретельне виконання планів і графіків дослідження, дотримання власних зобов’язань.

10. Відповідальність і надійність

Здатність виконувати свої обов’язки, нести відповідальність за наукові дослідження, свої дії, вчинки та слова.

11. Організаторські здібності

Здатність до планування, упорядкування, узгодження, вдосконалення як власної діяльності, так і діяльності інших людей з метою досягнення поставленої мети та виконання завдань дослідження. Уміння раціонально й ефективно організовувати свою наукову працю.

12. Комунікабельність

Уміння налагоджувати контакти з різними людьми в процесі наукових досліджень.

13. Доброзичливість

Повага до інших людей і їх точок зору, людяність, прагнення допомогти у вирішенні певних проблем, співчуття.

14. Здорове честолюбство

Прагнення до визнання власних досягнень і поваги з боку колег і науковців, до просування по службі та кар’єрного росту.