Актуальні проблеми кримінального права
В.М.Попович, П.А.Трачук, А.В.Андрушко, С.В.Логін

Актуальні проблеми кримінального права

Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 256 c.

Спеціальний навчальний курс «Актуальні проблеми кримінального права» покликаний поглибити знання магістрів та студентів випускних кур­сів юридичних вузів з проблем теорії, методології, правотворчої і правоза- стосовчої практики кримінального права шляхом дослідження найбільш актуальних публікацій із загальнотеоретичних і прикладних проблем віт­чизняного і міжнародного кримінального права.

Навчальний посібник призначено для викладачів, аспірантів (ад’юнк­тів), магістрів, слухачів та студентів у контексті впровадження у вузах Украї­ни модульно-рейтингової системи організації навчального процесу. Спец­курс «Актуальні проблеми кримінального права» буде також корисним для державних службовців, практичних працівників-правознавців, усіх, кого цікавлять проблеми та тенденції розвитку кримінального права.

Введення в спецкурс
Модуль 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ21 
Тема 1.1. Соціально-економічні та політичні проблеми як підґрунтя виникнення кримінально-правових проблем протидії сучасній злочинності21 
1.1.1. Зростання традиційних та поява нових складів злочинів у КК України - виклик перехідного періоду чи закономірні неперехідні наслідки соціально-конфліктної природи корисливо-накопичувальної моделі сучасних суспільних відносин21 
1.1.2. Нові, раніше не відомі в Україні, склади злочинів: соціально-економічний та технологічний комплекс причин їх виникнення27 
1.1.3. Виклики нової злочинності та проблеми кримінального права в умовах глобалізації з позиції українських вчених-правників32 
Тема 1.2. Проблеми теорії, методології та гносеології у кримінально-правових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених40 
1.2.1. Проблеми методології кримінально-правових досліджень, гносеологічне та соціально-правове значення складу злочину40 
1.2.2. Лібертарно-юридичне розуміння сутності кримінального права, співвідношення верховенства права і верховенства закону та деякі інші сучасні концепції щодо окремих інститутів кримінально-правової науки47 
1.2.3. Проблеми розуміння сутності об`єкта злочину в контексті сучасної доктрин кримінального права55 
Тема 1.3. Дослідження проблем Загальної частини кримінального законодавства в роботах вітчизняних та російських вчених62 
1.3.1. Характеристика проблем Загальної частини кримінального законодавства, кримінально-правового ризику, тлумачення оціночних категорій кримінального закону в дослідженнях вчених-юристів62 
1.3.2. Дослідження понять «співучасть у злочині» та «причинний зв`язок», «необхідна оборона», «темпоральна дія проміжного закону», «звільнення від покарання» в публікаціях українських та російських вчених68 
1.3.3. Дослідження проблеми взаємообумовленості санкцій та категорій злочинів, інституту примирення винного і потерпілого, подвійної форми вини у роботах українських та російських вчених73 
Модуль 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ, АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОІ ТА МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ ЇХ ЕВОЛЮЦІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЙ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ83 
Тема 2.1. Проблеми кодифікації кримінального законодавства країн континентальної Європи та імплементації норм міжнародного кримінального права в законодавство України83 
2.1.1. Проблеми імплементації норм міжнародного кримінального права в законодавство України83 
2.1.2. Проблеми кримінального законодавства країн традиційно-формалізованої романо-германської системи права та проблеми гармонізації з ним кримінального законодавства України90 
Тема 2.2. Тенденції та перспективи формалізації та кодифікації кримінального законодавства прецедентної та міжнародної конвенційно-договірної системи права97 
2.2.1. Тенденції щодо формалізації кримінального права в країнах з традиційно-прецедентною системою права97 
2.2.2. Формування Загальноєвропейського міжнародного кримінального законодавства106 
Модуль 3. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАРАТИВІСТІВ111 
Тема 3.1. Компаративісти України про проблеми прогалин у Загальній частині КК України: шляхи, засоби та перспективи їх розв`язання111 
3.1.1. Інститути та окремі положення Загальної частини кримінального законодавства країн континентальної Європи і СНД, яких, на думку українських компаративістів, немає в Кримінальному кодексі України111 
3.1.2. Розв’язання проблеми прогалин шляхом внесення доповнень до КК України119 
3.1.3. Судовий прецедент як засіб розв`язання проблем прогалин та суперечностей кримінального законодавства: аргументи «за» і «проти»128 
Тема 3.2. Компаративісти України про кримінальну відповідальність юридичних осіб за кримінальним законодавством країн континентальної Європи: аргументи та контраргументи щодо її впровадження у Кримінальний кодекс України139 
3.2.1. Суб`єкт злочину за кримінальним законодавством різних країн139 
3.2.2. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: аргументи «за» і «проти»142 
3.2.3. Особливості «покарання» юридичних осіб за кримінальним законодавством окремих країн146 
3.2.4. Методологічні, етимологічні та праксеологічні засади покарання чи накладення адміністративного стягнення на юридичних осіб149 
Модуль 4. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ158 
Тема 4.1. Загальнотеоретичні проблеми Особливої частини Кримінального кодексу України за дослідженнями українських учених158 
4.1.1. Новий Кримінальний кодекс України: проблеми термінології та правозастосування158 
4.1.2. Чи став кримінальний закон більш гуманним з прийняттям нового КК України, в контексті принципу гуманізму163 
4.1.3. Статус арбітражного керуючого в КК України: проблеми та шляхи їх розв`язання165 
Тема 4.2. Проблеми вдосконалення правового врегулювання окремих складів злочинів170 
4.2.1. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення виборчого права у контексті правових позицій Європейського суду з прав людини170 
4.2.2. Проблеми врегулювання складу злочину про екоцид: вітчизняне та зарубіжне законодавство173 
4.2.3. Проблеми кримінальної відповідальності за насилля в сім`ї та торгівлю людьми176 
4.2.4. Проблеми розмежування одержання хабара від проявів корупції та невиконання службовою особою своїх повноважень і обов`язків180 
4.2.5. Проблеми кримінально-правової систематизації злочинів проти правосуддя184 
Тема 4.3. Проблеми кримінально-правового врегулювання економічних злочинів та злочинів у сфері економіки187 
4.3.1. Економічні злочини та злочини у сфері економіки в контексті пропозицій виділення в окремий розділ КК України злочинів у сфері підприємницької діяльності187 
4.3.2. Чи можливе виділення злочинів у сфері підприємницької діяльності в окремий розділ КК України?197 
4.3.3. Проблеми визначення кількісних і вартісних ознак предмета посягання на злочин у сфері економіки200 
4.3.4. Проблеми визначення матеріальної шкоди при здійсненні злочинів у сфері господарської діяльності204 
4.3.5. Проблеми нарахування доходу при вчиненні злочину про порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю, коректності назви ст. 233 КК України щодо емісії чи випуску цінних паперів, а також кримінально-правової охорони банківської таємниці206 
Тема 4.4. Податкові злочини, легалізація доходів злочинного походження та злочини у сфері митної справи: проблеми кримінально-правової кваліфікації216 
4.4.1. Податкове планування та незаконне зменшення податкових зобов`язань: співвідношення та проблеми розмежування216 
4.4.2. Проблеми кваліфікації податкових злочинів219 
4.4.3. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків: співвідношення та проблеми кваліфікації223 
4.4.4. Кримінальне законодавство СНД про злочини у сфері митної справи225 
Тема 4.5. Проблеми кваліфікації злочинів у сфері використання ЕОМ, комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку229 
4.5.1. Особливості кваліфікації злочину зі створення, розповсюдження і збуту програмних чи технічних засобів (ст. 361-1 КК України)229 
4.5.2. Проблеми розмежування несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ та несанкціонованих дій з інформацією, що обробляються в ЕОМ231 
Модуль 5. ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЇ, ПРАВОТВОРЧОЇ І ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ПРАКТИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ, ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН, ООН, РЄ, КРАЇН ЄС ТА СНД237 
Методичні матеріали до спецкурсу «Актуальні проблеми кримінального права» Програма навчального курсу «Актуальні проблеми кримінального права»238 
Методичні вказівки щодо форм, структури та змісту домашнього завдання і аудиторної самопідготовки студентів до семінарських занять за модульно-рейтинговою системою навчання244